Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

2.11. облік фіксованого сільськогосподарського податку

Сільськогосподарські виробники сплачують фіксований сільськогосподарський податок (ФСП), який не змінюється про- тягом терміну, визначеного відповідним законодавством Украї- ни.

ФСП сплачується в рахунок таких  податків і зборів:

— податок на прибуток;

— плата  (податок) за землю;

— податок з власників транспортних засобів та інших само-

хідних  машин і механізмів;

— збір  за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

— збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

— збір  на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування;

— плата  за придбання торгового патенту;

— збір  за спеціальне використання природних ресурсів (за користування водою  для  потреб сільськогосподарського вироб- ництва).

Інші податки і збори, встановлені законодавством України, сільськогосподарські виробники сплачують на загальних підста- вах.

Платниками ФСП є підприємства різних організаційно-пра-

вових  форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), пе-

реробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких  сума доходу,  одержана від реалізації такої  продукції власного вироб- ництва та продуктів її переробки за попередній звітний (подат- ковий) рік, перевищує 50\% загальної суми  валового доходу підприємства.

Об’єктом оподаткування ФСП є площі сільськогосподарсь- ких угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, у тому числі  на умовах оренди.

Ставка ФСП з 1 га сільськогосподарських угідь встановлена у відсотках до їх грошової оцінки:

— для ріллі,  сіножатей і пасовищ — 0,5\%;

— для багаторічних насаджень — 0,3\%.

Платники ФСП  визначають його  суму  на  поточний рік  і подають відповідний розрахунок до податкового органу за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року. Спла- та  податку проводиться щомісяця у розмірі 1/3  суми  податку, визначеного на відповідний квартал. Річна сума податку розподі- ляється поквартально за  таким співвідношенням: I квартал —

10\%, II — 10\%, III — 50\% і IV квартал — 30\%. Суми  нарахованого ФСП відносять до складу  витрат виробництва. Для  його  обліку передбачено окремий субрахунок 915 «Фіксований сільсько- господарський податок» у складі синтетичного рахунка 91 «За- гальновиробничі витрати».

Нарахування ФСП відображається в обліку  записом:

Д-т субрах. 915 — К-т субрах. 641.

У кінці звітного року  суму ФСП розподіляють між об’єкта- ми  обліку  витрат у рослинництві пропорційно площі угідь, зай- нятих відповідними культурами, і списують на рахунок 23 «Ви- робництво» записом:

Д-т субрах. 231 — К-т субрах. 915.

Облік розрахунків з бюджетом за  фіксованим сільськогос-

подарським податком ведуть  у журналі-ордері ф. №  8 с.-г.