Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

2.10. облік готової продукції та її реалізації

До  готової продукції сільськогосподарського виробництва відносять продукцію, одержану від власних рослинницьких, тва- ринницьких та переробних промислових підприємств, яка  при- значена для  продажу на  сторону та для  іншого невиробничого споживання  (видачі й  продажу працівникам,  передачі у неви- робничу сферу тощо); продукцію, яка  призначена для спожи- вання як корми або насіння безпосередньо у господарстві (у тому числі  відходи, побічна продукція, зелена маса,  саджанці для зак- ладання та  ремонту власних багаторічних насаджень). Для  об- ліку такої  продукції призначено синтетичний рахунок 27 «Про- дукція сільськогосподарського виробництва», до  якого відкри- вають  окремі субрахунки за галузями виробництва.

Сільськогосподарську продукцію при  її первинному визнанні оцінюють за  справедливою вартістю, зменшеною  на  очікувані витрати на  місці  продажу. Некондиційна  сільськогосподарська

продукція (при відсутності активного ринку на неї) може  оціню- ватися виходячи з ринкових цін  на подібну кондиційну продук- цію  з коригуванням на  рівень якості і придатності до викорис- тання. Побічна сільськогосподарська продукція (солома, стебла кукурудзи тощо) при  відсутності для  неї  активного ринку може оцінюватися за  нормативними витратами на  збирання, транс- портування, скиртування та іншими витратами на заготівлю цієї продукції.

Продукція зернових культур (крім кукурудзи на зерно) при- буткується у бункерній масі, яка  визначається зважуванням зер- на  після надходження його  від комбайна на  тік. Після досушу-

вання та очищення зерна визначають його реальну (амбарну) масу. Усушку  зерна та масу  мертвих відходів  (насіння, листя і стебла бур’янів, полова, земля і т. ін.) відносять на зменшення валового збору  зерна методом «червоного сторно»:

Д-т субрах. 271 «Продукція  рослинництва»,

К-т субрах. 231 «Рослинництво».

Зерно кукурудзи надходить від комбайна на тік, як правило, в качанах. Для визначення фізичної маси  зерна кукурудзи базис- ної  вологості виконують спеціальні розрахунки, використовую- чи дані  лабораторного аналізу.

Посівне зерно, зібране із сортових насінних ділянок, збері-

гають  і обліковують окремо. При його  реалізації, крім  товарно- транспортної накладної, обов’язково виписують «Сортове свідоц- тво» (с.-г. об., ф. № 213). Аналогічно оформляють реалізацію сортового  насіння  інших  культур, для  чого   використовують

«Свідоцтво про сортову картоплю» (с.-г. об., ф. № 217), «Свідоц-

тво про  гібридне насіння» (с.-г.  об., ф. №  219) та ін.

Вартість зелених кормів, згодованих тваринам шляхом ви- пасу,  відображають в обліку  як  витрати тваринництва без їх оп- рибуткування на рахунку 27. На підставі відповідних документів, складених за участі  представників агрономічної та зоотехнічної служби, витрати на вирощування згодованих шляхом випасу кормів списують таким проведенням:

Д-т субрах.  232 «Тваринництво» (відповідна облікова група тварин),

К-т субрах.  231 «Рослинництво»  (відповідна  культура або

група  культур).

Продукцію господарського використання  тварин (молоко,

яйця, мед, кокони тутового шовкопряда тощо) оприбутковують

на  дебет  субрахунка 272 «Продукція  тваринництва» аналогічно оприбуткуванню продукції рослинництва. Продукцію вирощу-

вання та відгодівлі сільськогосподарських тварин і птиці (додат- кові  біологічні активи —  приплід, приріст живої маси   тварин) оприбутковують на рахунок 21 «Поточні біологічні активи». Відпо- відно  до цього облікову вартість реалізованої продукції рослин- ництва, господарського використання тварин та переробки сільськогосподарської  продукції списують бухгалтерською про- водкою:

Д-т субрах. 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»,

К-т рах. 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,

а вартість реалізованих тварин у живій масі  —

Д-т субрах. 901 — К-т рах.  21.

Облік доходу  від реалізації та витрат на збут ведуть  у загаль-

ноприйнятому порядку.