Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

АнотацІя

П. Й. АТАМАС

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

2-ге  видання, перероблене та доповнене

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр  учбової  літератури»

2010

 

УДК 65.052 (075.8) ББК 657.1я73

А 92

Гриф  надано

Міністерством  освіти і науки  України

(Лист  №  1.4/18–Г–913 від 18.04.2008  р.)

Рецензенти:

Швець В. Г. – доктор економічних наук, професор; Мних Є. В. – доктор економічних наук, професор; Плаксієнко В. Я. – доктор економічних наук, професор.

Атамас  П. Й.

А 92   Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.

ISBN 978-611-01-0044-1

У навчальному посібнику розглядаються особливості бухгалтерського фінан- сового обліку в окремих галузях економіки: будівництві, сільському господарстві, автомобільному та залізничному транспорті,  торгівлі  та громадському харчу- ванні, житлово-комунальному господарстві  та готельних  закладах,  страхових компаніях, гральних закладах, ломбардах та ін. У посібнику враховано галузеві особливості та останні зміни в нормативній базі фінансового обліку.

Посібник  розраховано  насамперед на студентів вищих навчальних  закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Облік і аудит». Він буде корисним також викладачам, практикуючим бухгалтерам та керівникам підприємств і організацій відповідних галузей економіки, а також студентам інших спеціальностей економі- чного спрямування.

УДК 65.052 (075.8) ББК 657.1я73

ISBN 978-611-01-0044-1

©  Атамас П.Й., 2010

© Центр  учбової літератури,  2010