Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

2.9. облік витрат на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку

До складу  машинно-тракторного парку сільськогосподарсь- ких підприємств відносять трактори, комбайни, причіпні та навісні сільськогосподарські машини і знаряддя для  обробітку грунту,  догляду за посівами, збирання врожаю, виконання транс- портних робіт  і т. ін. Складовою машинно-тракторного  парку є також машинні двори, гаражі,  навіси, майданчики для зберіган- ня  техніки та інші  основні засоби відповідного призначення. У великих та середніх господарствах усі ці засоби організаційно зосереджені в окремих виробничих підрозділах, які  виконують досить значний обсяг  польових і транспортних робіт, що зумов- лює  необхідність належної організації обліку  і контролю як  за витрачанням ресурсів, так  і за ефективністю використання ма- шин і механізмів. Згідно з діючою «Інструкцією про  застосуван- ня Плану рахунків бухгалтерського обліку  активів, капіталу, зобо-

в’язань і господарських операцій підприємств і організацій», зат- вердженою наказом МФУ від 30.11.1999 р. №  291, облік  витрат на  утримання та  експлуатацію машин і механізмів ведеться на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Але зазначена методи- ка обліку  може  бути ефективною лише  у малих  сільськогоспо- дарських підприємствах, де ця техніка зосереджена у невеликій кількості, організаційно розпорошена, а облік  витрат на її вико- ристання не може  бути органічно відокремленим від інших тех- нологічних операцій відповідної галузі. У великих і середніх підприємствах з цією  метою доцільно використовувати окремий субрахунок 235 «Витрати на утримання машин і обладнання», до якого відкривати субрахунки другого  порядку:

2351 «Утримання і експлуатація машинно-тракторного парку»;

2352 «Утримання і експлуатація комбайнів та інших само-

хідних  машин».

На  цих  субрахунках доцільно накопичувати лише ті витра-

ти,  які  неможливо при  їх здійсненні прямо віднести на  конк- ретні  об’єкти  обліку  витрат (амортизація  техніки, споруд і об- ладнання, витрати на їх ремонт, загальновиробничі витрати ма- шинно-тракторного парку і т. ін.). Ті ж витрати, які організацій-

но  можна ідентифікувати з конкретним об’єктом  обліку  витрат або об’єктом обчислення собівартості, обліковують у складі пря- мих виробничих витрат таких  галузей, культур, груп тварин тощо. До таких  витрат відносять витрати на пальне, оплату праці трак- тористів-машиністів та нарахування на соціальні заходи.

Основним первинним документом для обліку  роботи трак- торів,  комбайнів та інших самохідних машин на польових робо- тах є «Обліковий  лист  тракториста-машиніста» (с.-г.  об.,  ф. №

67), а на транспортних роботах тракторів — «Дорожній лист  трак- тора» (с.-г.  об., ф. № 68). Облік у тракторній бригаді веде обліко- вець-заправник або сам бригадир.

Обліковий лист  тракториста-машиніста розрахований на 15 днів. Виписують його  окремо на кожного тракториста. До  нього кожен день  записують кількість та якість виконаної роботи, вит- рати пального, заробіток тракториста, кількість виконаних маши- но-змін, обсяг  виконаної роботи в умовному еталонному обчис- ленні. Облікові листи підписують тракторист, бригадир, агроном. На їх підставі у бухгалтерії складають «Накопичувальну відомість обліку  використання машинно-тракторного парку»  (с.-г.  об.,  ф.

№  37а) та «Журнал обліку  робіт  і затрат» (с.-г.  об., ф. №  37).

При автоматизації обліку  відповідні дані накопичують у ма-

шинограмах  «Особовий  рахунок  тракториста-машиніста»  та

«Відомість експлуатаційних показників роботи тракторів».

Узагальнений облік  роботи машинно-тракторного парку ве- дуть  в  умовних еталонних  гектарах. З  цією  метою обсяги усіх робіт,  виконаних тракторами, перераховують в умовні еталонні гектари шляхом множення кількості фактично виконаних нор- мо-змін на відповідний коефіцієнт перерахунку фізичних трак- торів  в умовні еталонні (табл.  2.6).

Таблиця 2.6

Коефіцієнти перерахунку  фізичних  тракторів  в умовні еталонні

 

Марка

трактора

Коефіцієнт

перерахунку фізичних тракторів в еталонні

Виробіток в

умовних еталонних гектарах за зміну (7 год)

Витрати пального

на умовний еталонний гектар, кг

Т-130

1,76

12,3

11,1

Т-150

1,65

11,6

14,1

ДТ-75

1,03

7,2

12,9

Т-74

1,00

7,0

10,6

К-701М

3,00

21,0

14,8

МТЗ-80

0,70

4,9

17,7

Т-40

0,48

3,4

10,2

«Джон Дір»

2,53

17,71

11,4

і т. ін.

 

 

 

 

Умовні еталонні гектари використовують для оцінки ефек- тивності роботи тракторів та розподілу витрат на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку.

Облік витрат на роботи тракторів на сільськогосподарських і транспортних операціях ведуть на одному аналітичному рахунку у

складі субрахунка 2351 за такими статтями: матеріальні витрати (паливо на транспортні роботи, запасні частини, будівельні мате- ріали, малоцінні та швидкозношувані предмети); оплата праці з нарахуваннями на соціальні заходи (крім оплати праці трактористів- машиністів за роботи у рослинництві); амортизація; інші витрати.

Протягом звітного періоду на кредиті субрахунка 2351 відоб-

ражають тільки планову собівартість фактично виконаних транс- портних робіт  тракторів (у тонно-кілометрах і еталонних гекта- рах),  списують їх на  споживачів послуг  (дебет  рахунків 15, 20,

21, 22, 23 , 91, 92 та ін.). У кінці року  дебетове сальдо субрахунка

2351 розподіляють пропорційно  загальній кількості виконаних робіт  в умовних еталонних гектарах між  окремими культурами (групами культур) і транспортними роботами тракторів та дос- писують їх на відповідні рахунки.

Витрати на  утримання і експлуатацію комбайнів та  інших самохідних машин  обліковують на  субрахунку 2352 за  тими   ж статтями, що й витрати на роботу  тракторів. При значній кількості та великій різноманітності таких  механізмів для  обліку  витрат з кожного їх виду відкривають окремий аналітичний рахунок: вит- рати на експлуатацію зернових комбайнів, кукурудзозбиральних, бурякозбиральних комбайнів і т. ін.

На  кредиті субрахунка 2352 протягом року  не роблять жод- них  записів, а в кінці року  всі витрати списують за окремими статтями на відповідні культури пропорційно до зібраної площі. При цьому  дебетують субрахунок 231 і кредитують субрахунок

2352.

Аналітичний облік  витрат на  субрахунку 235 ведуть  у «Ви-

робничому звіті» (ф. № 10-3б с.-г.).  При цьому  для кожного ана- літичного рахунку складають окремий примірник звіту. Витрати у звіті обліковують за місяць і наростаючим підсумком з початку року  в розрізі статей витрат, а у другій  частині цього звіту таким же чином відображають обсяги і вартість виконаних робіт  (нада- них  послуг). Підсумки  звітів  щомісяця  переносять у  «Зведену відомість до  журналу-ордеру №  10.3 с.-г.»  (ф.  №  10.3д с.-г.), а

підсумки останньої — до журналу-ордеру №  10.3 с.-г.