Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

2.6. облік витрат з формування основного стада, закладання

і вирощування багаторічних насаджень

Витрати на формування основного стада  і вирощування ба- гаторічних насаджень становлять особливу групу капітальних вкладень сільськогосподарських підприємств. Формування  ос- новного стада може  здійснюватися як за рахунок придбання про- дуктивної і робочої худоби,  так  і за  рахунок переведення в ос- новне стадо  молодняка тварин, вирощеного у своєму господарстві. Придбання тварин для  поповнення основного стада  оформля- ють супровідними документами постачальника: товарно-транс- портними накладними, рахунками-фактурами, актами закупівлі тварин тощо.  Оцінюють таких  тварин за вартістю придбання відповідно до вимог П(С)БО 7. Для переведення в основне стадо молодняка тварин, вирощеного у власному господарстві, скла- дають «Відомість зважування тварин»  (с.-г. об., ф. № 98) та «Акт на переведення тварин з групи  в групу» (с.-г. об., ф. №  97). Влас- ний  молодняк при  переведенні в основне стадо  оцінюють за спра- ведливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці про- дажу, яка  була визначена на останню дату балансу і за якою його відображено в обліку  на дату переведення в основне стадо.

Облік витрат на формування основного стада ведуть  на суб-

рахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологіч-

них  активів»  синтетичного  рахунка 15 «Капітальні  інвестиції»,

застосовуючи такі бухгалтерські проведення (табл. 2.4).

Аналітичний облік  витрат на  формування основного стада ведуть  безпосередньо у журналі-ордері №  13 с.-г. окремо за ви-

дами  тварин та джерелами їх надходження.

Таблиця 2.4

Відображення в обліку  операцій  з формування  основного  стада

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

 

1

Придбано дорослих тварин у постачальників для

формування основного стада:

– на купівельну вартість без ПДВ

– на суму ПДВ

 

155

641

 

631

631

 

2

Відображено послуги власного автотранспорту з

перевезення тварин, куплених для формування основного стада

 

155

 

2342

 

3

Нарахована оплата праці (з нарахуваннями) за

доставку тварин, куплених для поповнення основного стада

 

155

 

661, 65

 

4

Відображено витрати на відрядження

працівників, пов’язані з придбанням тварин для основного стада

 

155

 

372

 

5

Переведено в основне стадо молодняк тварин,

вирощений у власному господарстві

 

155

 

212

 

6

Оприбутковано у складі основного стада тварин,

куплених зі сторони та вирощених у власному господарстві

 

163

 

155

 

Дорослих продуктивних тварин основного стада  облікову- ють  на субрахунку 163 (164) «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які  оцінені за  справедливою (первісною) варті- стю» синтетичного  рахунка 16 «Довгострокові  біологічні акти- ви». Ті ж дорослі тварини, які не призначені для використання у сільськогосподарському виробництві, обліковуються на субрахун- ку  107 «Тварини»  синтетичного  рахунка 10 «Основні  засоби». Аналітичний облік  дорослих тварин ведуть  за їх видами та гос- подарським призначенням (корови, бугаї-плідники, воли  робочі, свиноматки, кнури-плідники, кобили племінні, кобили робочі, жеребці племінні, мерини тощо) в окремій відомості до журна- лу-ордеру №  13 с.-г. та у картках інвентарного обліку.

Закладання і вирощування багаторічних насаджень є скла- довою  галузі  рослинництва, тому  аналітичний облік  цих  витрат ведуть  у розрізі окремих видів  насаджень (сади  плодові, ягідни- ки,  виноградники, хмільники, полезахисні лісові  смуги  тощо) у

«Виробничому звіті» ф. №  10.3а с.-г. за тими  ж статтями, що  й у

рослинництві, із зазначенням дати  закладання та  місцезнаход-

ження.

Облік витрат із закладання та вирощування багаторічних насаджень обліковують на субрахунку 155 «Придбання (вирощу- вання) довгострокових біологічних активів»  до синтетичного ра- хунка  15 «Капітальні інвестиції», на якому накопичують витрати протягом звітного періоду, після чого їх списують на субрахунок

166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за пер-

вісною вартістю».  При досягненні багаторічними насадженнями

експлуатаційного віку  спеціальна комісія, призначена керівни- ком  господарства, оглядає їх та складає «Акт на приймання бага- торічних насаджень і передачу їх в експлуатацію» (с.-г. об., ф. №

54) або «Акт приймання в експлуатацію захисних лісонасаджень» (с.-г.  об., ф. №  54а). На  підставі цих документів у бухгалтерії багаторічні насадження зараховують до складу  діючих  (викорис- товуваних за призначенням) і переносять їх вартість на субраху- нок  161 (162) «Довгострокові  біологічні активи рослинництва, які  оцінені за справедливою (первісною) вартістю».  Багаторічні насадження, не  призначені для  використання у сільськогоспо- дарському виробництві,  обліковують на  субрахунку 108 «Бага-

торічні насадження» синтетичного рахунка 10 «Основні засоби».

Після закінчення терміну корисного використання для  списан- ня з балансу даного виду активів складають «Акт на списання багаторічних насаджень» (с.-г.  об., ф. №  58).

Господарські операції із закладання і вирощування багато-

річних насаджень відображають в обліку  такими бухгалтерськи-

ми  проводками (табл.  2.5).

 

Відображення в обліку  операцій  із закладання і  вирощування  багаторічних  насаджень

Таблиця 2.5

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

 

1

Списано вартість посадкового матеріалу,

витраченого на закладання багаторічних насаджень

 

155

 

208

 

2

Нарахована оплата праці за роботи із закладання

і вирощування багаторічних насаджень з нарахуваннями на соціальні заходи

 

155

 

661, 65

 

3

Списано вартість палива та інших матеріальних

цінностей, витрачених на вирощування багаторічних насаджень

 

155

 

20, 22

Продовження табл.  2.5

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

 

4

Списано вартість послуг допоміжних

виробництв із закладання і вирощування багаторічних насаджень

 

155

 

234

 

5

Оприбутковано продукцію від молодих

насаджень до передачі їх в експлуатацію

 

271

 

155

 

6

Списано витрати із закладання і вирощування

багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення

 

165,166

 

155

 

7

Переведено багаторічні насадження до складу

(дорослих) експлуатованих

 

161,162

 

165,166

 

Протягом терміну корисного використання витрати по до- гляду та утриманню багаторічних насаджень обліковують у складі витрат рослинництва. На  багаторічні насадження, які оцінені за первісною вартістю, в період їх експлуатації нараховують амор- тизацію за одним з методів, рекомендованих П(С)БО 7 «Основні засоби».

Аналітичний облік  багаторічних насаджень ведуть  у спе- ціальній «Інвентарній картці обліку  основних засобів (для  бага- торічних насаджень)» (с.-г.  об., ф. № 29). Періодично проводять інвентаризацію багаторічних насаджень, результати якої  оформ- ляють «Інветаризаційним описом багаторічних насаджень» (с.-г. об., ф. №  163).