Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

2.3.  облік тварин на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів тваринництва)

У сільськогосподарських підприємствах дорослих продук- тивних і робочих тварин, які призначені для використання  у сільськогосподарському виробництві, обліковують на рахунку 16

«Довгострокові біологічні активи», до якого з цією  метою відкри-

вають  два субрахунки:

163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оці-

нені  за справедливою вартістю»;

164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оці-

нені  за первісною вартістю».

Для  обліку  молодняка тварин і тварин, вибракуваних з ос- новного стада і поставлених на відгодівлю з метою подальшої реалізації або  забою на  м’ясо, птиці, звірів,  кролів, бджіл  при- значений синтетичний рахунок 21 «Поточні біологічні активи» із субрахунками:

212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які  оцінені за справедливою вартістю»;

213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які  оцінені за первісною вартістю».

Облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби,  свиней, овець, кіз, коней ведуть  за такими стате- во-віковими та господарськими групами:

1) велика рогата  худоба  (ВРХ):  телички (за  роками народ-

ження); бички (за роками народження); нетелі; корови-первіст-

ки для  реалізації;

2) свині:  поросята до двох  місяців (до  відлучки від маток); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

3) вівці:  молодняк народження поточного року;  молодняк народження минулих років  і ярки (до переведення в основне стадо).  Облік за кожною віковою групою ведеться окремо за ру- нами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубо- вовняні;

4) кози:  молодняк народження поточного року;  молодняк народження минулого року;

5) коні: молодняк робочих коней (за статтю  і роками народ- ження); молодняк племінних коней (за  статтю  і роками народ- ження).

Молодняк племінних тварин усіх видів  (ВРХ,  свиней, овець,

кіз  і коней) обліковують також за породами.

Облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул, ведуть за видами худоби:

— велика рогата  худоба  на  відгодівлі і нагулі;

— свині на відгодівлі;

— вівці  на  відгодівлі і нагулі;

— кози на відгодівлі і нагулі.

Облік наявності, надходження і вибуття всіх видів  птиці (як молодняка, так  і дорослої) ведуть  за такими обліковими група- ми:

1) кури  яєчного напрямку використання: молодняк; маточ- не стадо  несучок; промислове стадо  несучок; ремонтний молод- няк;

2) кури  м’ясного напрямку використання: молодняк; м’ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

3) качки: молодняк; доросле стадо;

4) гуси: молодняк; доросле стадо;

5) індики: молодняк; доросле стадо;

6) цесарки: молодняк; доросле стадо;

7) перепілки: молодняк; доросле стадо.

Облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів  ве- дуть за їх видами (лисиці, нутрії  тощо), а кролів — за породами (окремо молодняка і основного стада).  Бджолині сім’ї облікову- ють  за їх кількістю і вартістю в цілому по  пасіці.

Облік надходження та вибуття поточних біологічних активів

тваринництва (молодняка тварин і тварин на вирощуванні та відгодівлі) здійснюють на підставі первинних документів, офор- млених відповідно до вимог і правил, затверджених відповідни- ми галузевими нормативними документами.

При одержанні приплоду завідувач ферми, бригадир або зоо-

технік  складають у двох примірниках «Акт на оприбуткування приплоду тварин»  (с.-г.  об., ф. №  95). Записи в ньому здійсню- ють індивідуально по кожній голові  приплоду ВРХ і коней, а по решті  тварин —  в цілому із зазначенням статі.  Для  оприбутку- вання приплоду ягнят каракульської породи овець складають спеціальний «Акт про хід окоту  овець» (с.-г. об., ф. № 103), а молодняка птиці (курчат, гусенят, каченят, індиченят), одержа- них при  інкубації у власному господарстві — «Звіт про процес інкубації»  (с.-г.  об.,  ф. №  105). На  одержаний приплід звірів  і кролів складають «Накопичувальний акт на оприбуткування при- плоду  звірів»  (с.-г.  об.,  ф. №  96), в якому зазначають кількість виявленого у кожному гнізді  молодняка (живого і мертвого). Оп- рибутковують лише  живих звірят (кроленят). Тварин, придбаних у інших підприємств, прибуткують на підставі товарно-транс- портної накладної та рахунку-фактури постачальника. Надход- ження тварин і птиці від населення, визначення порядку розра- хунків  за надані послуги з вирощування або відгодівлі поголів’я

відображають у «Приймально-розрахунковій відомості на худобу і птицю, прийняту від  населення» (с.-г.  об.,  ф. №  95а) або  ж у

«Акті на передачу (продаж) і закупівлю худоби  і птиці за догово-

рами  з громадянами» (с.-г.  об., ф. №  95б).

Переведення тварин з молодшої групи  в старшу, молодняка в основне стадо  або на відгодівлю здійснюють у відповідні стро- ки, зумовлені технологією їх вирощування. Так,  нетелів перево-

дять  у групу  корів  у день  отелення; свиноматок, що  перевіря- ються, у групу основних — після відлучення поросят, одержаних від першого опоросу, а ремонтних свинок у групу  свиноматок, що  перевіряються, — у віці  9-10 місяців при  живій масі  100-120 кг. Усі зміни в групах  оформляють «Актом  на переведення тва- рин   з  групи   в  групу»  (с.-г.  об.,  ф.  №  97),  у якому записують основні зоотехнічні дані  про  тварин, прізвища працівників, за якими перезакріплюється поголів’я (вони розписуються в доку- менті). У  процесі переведення тварин з  групи   в  групу  беруть участь  працівники зоотехнічної та ветеринарної служб.

При оформленні руху тварин (народження, переведення з групи  в  групу  або  в основне стадо,  постановка на  відгодівлю,

зняття з неї  при  забої  або  вибутті,  передача іншій матеріально відповідальній особі  тощо) їх зважують. Молодняк  та  відгоді- вельне поголів’я великої рогатої худоби  і свиней бажано зважу- вати  щомісяця. Результати зважування з позначенням клички, інвентарного номера, живої маси  до і після зважування, приро- сту живої маси  тварин за місяць записують у «Відомість  зважу- вання тварин»  (с.-г. об., ф. №  98) у розрізі відповідальних осіб та видів тварин. Для визначення приросту живої маси  по відповідній групі тварин за звітний період складають «Розрахунок визначен- ня  приросту» (с.-г.  об.,  ф. №  98а). Приріст живої маси  тварин визначають розрахунково за формулою

П = Мк + Мв  — Мн — Мп,

де   П — приріст живої маси  тварин за звітний період;

(2.1)

Мк,  Мп  —  жива   маса  тварин на  кінець (к)  та  початок (п)

звітного періоду за даними відповідного зважування;

Мв,  Мн  — жива  маса  тварин, що  вибули (в) з даної  вікової

групи  (враховуючи і загиблих) та надійшли (н) в дану  групу (вра-

ховуючи приплід) протягом звітного періоду.

Особливої уваги з боку  бухгалтерської служби потребують облік  і контроль вибуття тварин і птиці.  Причини вибуття бува- ють різні: технологічні потреби, виробнича необхідність, внутріш- ньогосподарське переміщення, непередбачувані та екстремальні ситуації, реалізація, забій  тощо.

Відпуск тварин іншим організаціям оформляють «Товарно- транспортною накладною на відправлення-приймання тварин і птиці»  (ф.  №  1-сг),  яку  виписують у чотирьох примірниках  на кожну групу  худоби,  свиней, птиці та  інших видів  тварин. До накладної додають ветеринарне свідоцтво. У товарно-транс- портній накладній обов’язково записують такі дані: кількість голів, їх жива  маса,  категорія вгодованості, дата і година відправлення, пункт призначення, найменування одержувача товару.

У разі вимушеного дорізування або  загибелі тварин, птиці, ліквідації поголів’я з інших причин у день  вибуття обов’язково складають «Акт на  вибуття тварин і птиці (забій, дорізування і загибель)» (с.-г.  об., ф. №  100). На  всі випадки загибелі і виму- шеного забою тварин ветеринарна служба  господарства разом із спеціалістами державної ветеринарної дільниці складає акт (вис- новок) про  причини такого явища. У цьому  акті вказують поря- док і мету використання продуктів, одержаних внаслідок дорізу- вання тварин. Продукти від забою тварин у господарстві або  на забійному пункті інших організацій здають у комору (на  склад) відповідно до накладної, в якій  комірник або  інша  матеріально відповідальна особа розписується про  їх приймання. Один при- мірник накладної додають до звіту  про  рух тварин і птиці.

Усі документи про  вибуття тварин і птиці затверджує керів-

ник  підприємства.

Вибракування тварин з основного стада  для  наступної по- становки на  відгодівлю або  забій,  а також для  реалізації, тобто переведення їх до складу  поточних (оборотних) активів, відобра- жають  у «Акті на вибракування тварин з основного стада» (с.-г. об., ф. №  57).

Для  оперативного обліку  і контролю за рухом  поголів’я  на тваринницькій фермі її  завідуючий чи  обліковець веде  «Книгу обліку   тварин і птиці»  (с.-г.  об.,  ф.  №  34),  у якій   за  кожною статево-віковою групою тварин зазначає джерела надходження та напрямки вибуття поголів’я.

Основним документом, у якому узагальнюються дані  про рух худоби,  свиней, птиці та інших видів  тварин за звітний пе- ріод, є «Звіт про рух худоби  і птиці на фермі» (с.-г.  об., ф. № 102).

У звіті,  поряд з  даними про  рух  худоби  і птиці за  обліковими

групами, кількість голів та їх живу масу, зазначають також кількість кормо-днів, витрачених на утримання поголів’я. Складають та- кий  звіт щомісяця у двох примірниках, з яких  один  разом з до- даними до нього первинними документами, на основі яких  його складено, передають до бухгалтерії для  складання бухгалтерсь-

ких проводок та поточного обліку  руху тварин. Другий примірник звіту з підписом бухгалтера за прийняті документи залишається у матеріально відповідальної особи (завідувача ферми).

На підставі звіту та доданих до нього первинних документів у бухгалтерії визначають кореспонденцію  рахунків з обліку  руху тварин (табл.  2.3).

Таблиця 2.3

Кореспонденція  рахунків з  обліку  руху  тварин на  вирощуванні та  відгодівлі

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано приплід продуктивних тварин

212

232

 

2

Оприбутковано молодняк тварин

а) куплений у інших підприємств

– на купівельну вартість

– на суму ПДВ

б) куплений у населення

в) куплений підзвітними особами у інших підприємств

– на купівельну вартість

– на суму ПДВ

г) як внесок до статутного капіталу д) безкоштовно отриманий

е) як лишок, виявлений при інвентаризації

 

212

641

212

212

641

212

212

212

 

631

631

685

372

372

46

718

719

 

3

Поставлені на відгодівлю тварини, що

вибракувані з основного стада

 

212

 

163

 

4

Переведено молодняк тварин у старшу вікову

групу

 

212

 

212

 

5

Оприбутковано приріст живої маси молодняка

тварин і тварин на відгодівлі (за справедливою вартістю)

 

212

 

232

 

6

Відображені калькуляційні різниці між

справедливою вартістю і фактичною собівартістю приплоду і приросту живої маси молодняка тварин :

– позитивні (як інші операційні доходи)

– негативні (як інші операційні витрати)

 

232

949

 

719

232

 

7

 

Переведено молодняк тварин в основне стадо

155

163

212

155

Продовження табл.  2.3

 

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

 

8

Реалізовано молодняк тварин:

– за обліковою (справедливою) вартістю

– за ціною реалізації (разом з ПДВ)

– на суму ПДВ

 

901

361

701

 

212

701

641

9

Забито молодняк тварин на м’ясо

233

212

 

10

Передано молодняк тварин як внесок до

статутного капіталу іншого підприємства:

– за обліковою (справедливою) вартістю

– на суму дооцінки до погодженої вартості

– на суму уцінки до погодженої вартості

 

14

14

949

 

212

719

14

11

Списано падіж молодняка тварин

24

212

 

12

Списано молодняк тварин, що загинув внаслідок

стихійного лиха

 

991

 

212

 

13

Списано нестачу тварин, виявлену при

інвентаризації

 

947,072

 

212

 

14

Безкоштовно передано молодняк тварин іншим

підприємствам (крім внеску до статутного капіталу):

– за обліковою (справедливою) вартістю

– на суму ПДВ

 

977

977

 

212

641

 

Для обліку  молодняка тварин і тварин на відгодівлі викори- стовують журнал-ордер №  9 с.-г.,  який складається з двох сумі- щених частин — за дебетом субрахунка 212 (відомість 9а с.-г.)  та за кредитом цього рахунка (безпосередньо журнал-ордер № 9 с.-г.). Записи у журналі-ордері та відомості виконують на підставі «Звіту про  рух худоби  і птиці на фермі»  (с.-г.  об., ф. №  102) та доданих до  нього первинних  документів. Записи  здійснюють у  розрізі статево-вікових груп окремо по кожній матеріально відповідальній особі  (фермі). На  підставі цих записів щомісяця складають Обо- ротну   відомість аналітичного  обліку   за  субрахунком  212 «По- точні  біологічні активи тваринництва, які  оцінені за справедли- вою вартістю».  Схематично послідовність відображення в обліку операцій руху молодняка тварин показано на рис. 2.1.

При застосуванні комп’ютерної  форми обліку  основними

регістрами з обліку  руху тварин можуть бути відомості (машино-

грами):

 

Первинні документи

 

Книга обліку руху тварин і птиці

(с.-г. об., ф. № 34)

 

Журнал-ордер  № 9 с.-г. та відомість № 9а с.-г.

Звіт про рух тварин і птиці на фермі (с.-г. об., ф. № 102)

 

Головна книга

Баланс, звітність

 

Рис.  2.1.  Послідовність облікових  записів  господарських  операцій з  руху  тварин на вирощуванні та відгодівлі

—  Оборотна відомість обліку   руху  тварин (по  матеріально відповідальних особах);

— Оборотна відомість обліку  руху тварин (по сільськогоспо-

дарському підприємству);

— Відомість обліку  руху тварин (з операцій руху) та ін.