Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

2.2. формування і облік статутного  капіталу сільськогосподарських  підприємств

У сільському господарстві діють  підприємства різних орга- нізаційно-правових форм: акціонерні товариства (відкриті і зак- риті),  товариства з  обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні сільськогос- подарські товариства, фермерські господарства, підсобні госпо- дарства промислових підприємств, навчально-дослідні господар- ства  наукових та навчальних закладів, інші  державні підприєм- ства. Порядок формування і використання власного капіталу таких  підприємств регулюється різними нормативними актами, окремі з яких  є документами загальної дії, а деякі  мають  галузеве сільськогосподарське призначення.

Для господарств окремих нормативно-правових форм зако- нодавчо встановлені мінімальні розміри статутного капіталу (фон- ду). Так,  згідно із Законом України «Про  господарські товари- ства» від 19.09.91 р. №1576 мінімальний розмір статутного фонду передбачено для:

 

 

Ïåðåë³ê  ðåã³ñòð³â æóðíàëüíî-îðäåðíî¿ ôîðìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ

Òàáëèöÿ 2.2

Подпись: Îáë³ê ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõПодпись: 39

№ форми

Назва регістрів синтетичного

та аналітичного обліку

Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

1 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

30 «Каса»

2 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

3 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

4 с.-г.

Журнал-ордер

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

6 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

аналітичного обліку

63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

6.1 с.-г.

Реєстр операцій за розрахунками з

постачальниками і підрядчиками

63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

7 с.-г.

Журнал-ордер

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

8 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

аналітичного обліку

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші

необоротні активи» (субрахунки 181 – 183)

34 «Короткострокові векселі одержані»

37 «Розрахунки з різними дебіторами» (крім субрахунка 372)

38 «Резерв сумнівних боргів»

51 «Довгострокові векселі видані»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

Подпись: ÃËÀÂÀ 2Подпись: 40

№ форми

Назва регістрів синтетичного

та аналітичного обліку

Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

 

 

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов’язаннями»

62 «Короткострокові векселі видані»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

67 «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів»

8а с.-г.

Відомість аналітичного обліку за

рахунком 64

64 «Розрахунки за податками й платежами»

8б с.-г.

Відомість аналітичного обліку

розрахунків з мешканцями квартир та гуртожитків

377 «Розрахунки з різними дебіторами»

8в с.-г.

Відомість аналітичного обліку

розрахунків з батьками за утримання їх дітей у дитячих установах

377 «Розрахунки з різними дебіторами»

9 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

21 «Поточні біологічні активи»

9а с.-г.

Оборотна відомість аналітичного

обліку

21 «Поточні біологічні активи»

10.1 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

25 «Напівфабрикати»

Подпись: Îáë³ê ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõПодпись: 41

№ форми

Назва регістрів синтетичного

та аналітичного обліку

Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

 

 

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

10.2 с.-г.

Журнал-ордер

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (субрахунок 471)

65 «Розрахунки за страхуванням» (субрахунки 651 – 653, 656)

66 «Розрахунки з оплати праці»

10.2.1 с.-г.

Зведена відомість нарахування і

розподілу оплати праці та відраху-

вань від неї за об’єктами обліку

471 «Забезпечення виплат відпусток»

65 «Розрахунки за страхуванням» (субрахунки 651 – 653, 656)

66 «Розрахунки з оплати праці»

10.2.2 с.-г.

Книга обліку розрахунків з

депонентами

662 «Розрахунки з депонентами»

10.2.3 с.-г.

Зведена відомість за розрахунками

з робітниками і службовцями

661 «Розрахунки з оплати праці»

10.2.4 с.-г.

Відомість аналітичного обліку за

рахунком 65

65 «Розрахунки за страхуванням»

10.2.5 с.-г.

Розрахунок нарахування

амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

№ форми

Назва регістрів синтетичного

та аналітичного обліку

Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

10.2.6 с.-г.

Розрахунок нарахування

амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

10.2.7 с.-г.

Розрахунок нарахування

амортизації основних засобів та

інших необоротних активів

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

10.2.8 с.-г.

Розрахунок нарахування

амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

10.3 с.-г.

Журнал-ордер

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

39 «Витрати майбутніх періодів»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

10.3а с.-г.

Виробничий звіт

Основне виробництво

10.3б с.-г.

Виробничий звіт

Інші виробництва

10.3в с.-г.

Виробничий звіт

Загальновиробничі витрати

10.3г с.-г.

Виробничий звіт

Адміністративні витрати

10.3д с.-г.

Зведена відомість до журналу-

ордеру №10.3 с.-г.

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

39 «Витрати майбутніх періодів»

91 «Загальновиробничі витрати»

Подпись: ÃËÀÂÀ 2Подпись: 42

Подпись: Îáë³ê ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõПодпись: 43

№ форми

Назва регістрів синтетичного

та аналітичного обліку

Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

10.3е с.-г.

Оборотна відомість

Рахунки витрат на виробництво

11 с.-г.

Журнал-ордер та аналітичні дані

до рахунків 71 – 75

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

70 «Доход від реалізації»

71 «Інший операційний доход»

72 «Доход від участі в капіталі»

73 «Інші фінансові доходи»

74 «Інші доходи»

75 «Надзвичайні доходи»

79 «Фінансові результати»

11.1 с.-г.

Реєстр документів з реалізації

готової продукції за її собівартіс-

тю (безготівкові розрахунки)

701 «Доход від реалізації готової продукції»

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

11.2 с.-г.

Реєстр документів з реалізації

товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)

702 «Доход від реалізації товарів»

703 «Доход від реалізації робіт і послуг»

712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»

902 «Собівартість реалізованих товарів»

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

11.3 с.-г.

Реєстр документів з реалізації

продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації)

701 «Доход від реалізації готової продукції»

702 «Доход від реалізації товарів»

703 «Доход від реалізації робіт і послуг»

712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»

Подпись: ÃËÀÂÀ 2Подпись: 44

№ форми

Назва регістрів синтетичного

та аналітичного обліку

Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

11.3а с.-г.

Реєстр документів з реалізації

продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за обліковими цінами)

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

902 «Собівартість реалізованих товарів»

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

11.4 с.-г.

Відомість аналітичного обліку

реалізації продукції, матеріалів,

робіт та послуг

90 «Собівартість реалізації»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

70 «Доходи від реалізації»

712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»

11.5 с.-г.

Книга аналітичного обліку

реалізації продукції, матеріалів,

робіт та послуг

90 «Собівартість реалізації»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

70 «Доходи від реалізації»

712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»

11.6 с.-г.

Оборотна відомість

Рахунки обліку реалізації

11.7 с.-г.

Відомість обліку продажу шляхом

взаємних розрахунків

 

11.8 с.-г.

Відомість аналітичного обліку за

рахунком 36

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

12 с.-г.

Журнал-ордер та аналітичні дані

до рахунків

40 «Статутний капітал»

41 «Пайовий капітал»

42 «Додатковий капітал»

43 «Резервний капітал»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

45 «Вилучений капітал»

Подпись: Îáë³ê ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõПодпись: 45

Çàê³í÷åííÿ íàáë. 2.2

 

№ форми

Назва регістрів синтетичного

та аналітичного обліку

Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

 

 

46 «Неоплачений капітал»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (субрахунки

472 – 474)

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

13 с.-г.

Журнал-ордер та аналітичні дані

до рахунків

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

184 «Інші необоротні активи»

15 с.-г.

Журнал-ордер та аналітичні дані

до рахунків

17 «Відстрочені податкові активи»

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

95 «Фінансові витрати»

96 «Втрати від участі в капіталі»

97 «Інші витрати»

98 «Податок на прибуток»

99 «Надзвичайні витрати»

а) акціонерних товариств (АТ) — 1250 мінімальних заробіт- них  плат,  виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення підприємства;

б) товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ)  і това- риств  з додатковою відповідальністю (ТДВ)  — 100 мінімальних заробітних плат  на момент створення товариства.

Для інших видів товариств та приватних підприємців мінімаль- ний  розмір статутного капіталу (фонду) законом не  передбаче- ний.  Розмір статутного капіталу державних сільськогосподарсь- ких  підприємств встановлює вищий орган управління за  підпо- рядкуванням (орган, за рішенням якого створено підприємство).

До статутного капіталу можна внести кошти, рухоме  і неру-

хоме майно, права користування майном, землею, водою  та інши-

ми природними ресурсами, майнові права та об’єкти інтелекту- альної власності, цінні папери. У той же час законодавством за- боронено вносити до статутного капіталу: бюджетні кошти; кош- ти, отримані в кредит; земельні ділянки, призначені для ведення селянського (фермерського) господарства; особисті немайнові права інтелектуальної власності; майно, обмежене для  обігу  на території України; векселі, облігації власної емісії  (тільки для

господарських товариств).

Для  новостворюваних АТ, ТОВ,  ТДВ  встановлено особли- вий  порядок формування статутного капіталу. Так,  до моменту державної реєстрації кожен учасник ТОВ або ТДВ зобов’язаний внести до статутного капіталу не менше 50\% суми  свого  внеску, а частину, що залишилася, — протягом першого року  діяльності товариства. Якщо учасник ТОВ (ТДВ)  не виконає свого  зобов’я- зання з повної сплати внеску протягом встановленого терміну, то  за  весь  час  прострочення він  сплачує штраф у розмірі 10\% річних від недовнесеної суми,  якщо інше  не передбачено стату- том.  В  окремих випадках товариство може   прийняти рішення про  зменшення  статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни у статуті  або прийняти рішення про  ліквідацію товариства (якщо не виконується вимога про  мінімальний розмір статутно- го капіталу).

Особам, що підписалися на акції  АТ, до дня  скликання уста- новчих зборів необхідно внести (з урахуванням попереднього вне- ску під час підписки) не менше 30\% (для  ВАТ) або 50\% (для  ЗАТ) номінальної вартості акцій і не пізніше року після державної реєст- рації АТ сплатити повну вартість акцій. У разі прострочення плате- жу акціонер також сплачує штраф у розмірі 10\% річних від суми простроченого платежу, якщо інше  не передбачено статутом.

У командитному товаристві (КТ) тільки кожний вкладник зобов’язаний до моменту державної реєстрації внести не менше

25\% свого  внеску. Повних учасників командитного товариства це не стосується.

Для  приватних підприємств такої  процедури взагалі не  пе- редбачено. Зафіксований  у  статуті   розмір  капіталу сплачують повністю до моменту державної реєстрації підприємства. Мінімальний розмір статутного капіталу для  таких  підприємств не встановлено, а при  необхідності його  завжди можна збільши- ти  після  внесення відповідних змін  до статуту.  Такий же поря- док формування статутного капіталу (до моменту держреєстрації) встановлено для державних та комунальних підприємств.

Порядок відображення в обліку  операцій з формування та

руху статутного капіталу сільськогосподарських підприємств рег- ламентується загальнодержавними нормативними актами і нія- ких  галузевих особливостей не має. Формування статутного ка- піталу  після державної реєстрації товариства на всю суму, яка зазначена у статуті,  відображають записом:

Д-т рах.  46 — К-т рах.  40.

Аналітичний облік  несплаченого капіталу ведуть  за видами розміщених неоплачених акцій (для  АТ) та по кожному заснов- нику  (учаснику) інших товариств. Оприбуткування активів, от- риманих в рахунок внесків до статутного капіталу товариства та на  оплату акцій, відображають записом:

Д-т рах.  обліку отриманих активів (30, 31, 20, 22, 10, 12 та ін.)  —

К-т рах.  46.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських коопера- тивах  здійснюють відповідно до Закону України «Про  сільсько- господарську кооперацію», згідно  з яким у сільськогосподарсь- ких кооперативах створюють неподільний та пайовий капітал. Останній формується за рахунок пайових внесків членів коопе- ративу  і складається з обов’язкового та додаткового паю. Розмі- ри  обов’язкового пайового внеску встановлюють в рівних част- ках і/або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу у його господарській діяльності. Розмір  і обов’язковість  формування додаткового паю  законодавством не  регламентується. Порядок формування і розміри неподільного капіталу визначаються ста- тутом. Його створюють за рахунок вступних внесків членів коо- перативу у розмірах, визначених статутом, та майна кооперативу (окрім землі).  Пайові внески членів кооперативу до неподільно- го капіталу не відносять і в обліку  відображаються окремо.

Формування неподільного капіталу відображають за креди- том  субрахунку 411 «Неподільний капітал»  і дебетом рахунків обліку  коштів або  інших активів. Відповідно за кредитом субра- хунка  412 «Пайовий капітал»  відображають внески до пайового капіталу в кореспонденції з дебетом рахунків, на які  прибутку- ють  внесені кошти або  майно. В аналітичному обліку  інформа- цію узагальнюють по кожному члену  кооперативу в розрізі скла- дових  його  внеску.

У разі виходу  з кооперативу фізична чи юридична особа має

право на  отримання майнового паю  натурою, коштами або,  за бажанням, цінними паперами відповідно до вартості паю  на момент виходу. Операцію з виділення паю  члену  кооперативу відображають за  дебетом субрахунка 412 «Пайовий  капітал»  та кредитом рахунка 67 «Розрахунки з учасниками». Виділення кон- кретних об’єктів відображають за дебетом рахунку 67 і кредитом рахунків обліку  відповідних активів (коштів, необоротних ак- тивів,  запасів тощо). Вступні внески при  виході  з кооперативу його  учасникам не повертаються.

Прийняті на баланс правонаступником КСП (колективного сільськогосподарського підприємства) об’єкти соціальної сфери

та майно, що не підлягає паюванню, відображають на відповідних рахунках з  обліку  активів. Одночасно їх вартість  обліковують  у складі  фонду майна соціальної сфери та загального користування, який відображають як додатковий капітал на субрахунку 426 «Фонд майна соціальної сфери та загального користування». Нарахуван- ня амортизації таких  активів відображають записом:

Д-т субрах. 949 — К-т рах.  13.

Одночасно на  суму  нарахованої амортизації таких  активів зменшується додатковий капітал і збільшуються поточні доходи операційної діяльності:

Д-т субрах. 426 — К-т субрах. 719.