Бухгалтерський облік у галузях економіки - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Глава 1 особливостІ облІку в будІвельному виробництвІ 1.1. особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку
Читать: 1.2.  особливості документального оформлення та контролю за витрачанням виробничих запасів
Читать: 1.3. облік витрат будівельної  організації та визначення собівартості будівельно-монтажних робіт
Читать: 1.4. документальне  оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів
Читать: 1.5. облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв
Читать: 1.6. облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій
Читать: 1.7. облік реалізації виконаних робіт і розрахунків із замовниками
Читать: Глава 2 у сІльськогосподарських пІдприЄмствах 2.1. особливості бухгалтерського обліку у сільськогосподарському виробництві
Читать: 2.2. формування і облік статутного  капіталу сільськогосподарських  підприємств
Читать: 2.3.  облік тварин на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів тваринництва)
Читать: 2.4.  облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції  рослинництва
Читать: 2.5.  облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції  тваринництва
Читать: 2.6. облік витрат з формування основного стада, закладання
Читать: 2.7. облік витрат і виходу продукції підсобних промислових виробництв
Читать: 2.8. облік витрат і калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв
Читать: 2.9. облік витрат на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку
Читать: 2.10. облік готової продукції та її реалізації
Читать: 2.11. облік фіксованого сільськогосподарського податку
Читать: 2.12. організація обліку в селянських (фермерських) господарствах
Читать: Глава 3 автотранспортних пІдприЄмствах  3.1. галузеві особливості автотранспорту та їх вплив на організацію обліку
Читать: 3.2.  облік придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів
Читать: 3.3. документальне оформлення вантажних автомобільних перевезень
Читать: 3.4. документальне оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень
Читать: 3.5.  облік витрат на обов’язкове страхування, пов’язане з експлуатацією автомобілів
Читать: 3.6. облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів
Читать: 3.7. облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів
Читать: 3.8.  облік запасних частин і автомобільних шин
Читать: 3.9. облік паливно-мастильних матеріалів
Читать: 3.10. зведений  облік витрат
Читать: Глава 4 бухгалтерського     облІку на пІдприЄмствах залІзничного транспорту 4.1. галузеві особливості залізничного транспорту та їх вплив на організацію обліку і звітності
Читать: 4.2.  облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків
Читать: 4.3. облік основних засобів
Читать: 4.4. облік запасів
Читать: 4.5. облік витрат залізничного транспорту
Читать: 4.6. облік доходів залізничного транспорту
Читать: 4.7. облік розрахунків, пов’язаних з незабезпеченням схоронності вантажу
Читать: Глава 5 особливостІ облІку в торгІвлІ 5.1. особливості
Читать: Глава 6 виробничо-торговоЇ дІяльностІ        пІдприЄмств громадського харчування 6.1. особливості виробничо-торгової діяльності у сфері громадського харчування
Читать: 6.2.  планування
Читать: 6.3.  особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини
Читать: 6.4. облік товарів на складах
Читать: 6.5. облік виробництва та реалізації  власної продукції
Читать: 6.6. особливості обліку товарів і сировини у самостійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів
Читать: 6.7. облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття
Читать: Глава 7 облІк у житлово- комунальному господарствІ 7.1. діяльність житлово-комунального господарства як об’єкт
Читать: 7.2. облік активів та власного капіталу підприємств жкг
Читать: 7.3. облік витрат на підприємствах житлово-комунального господарства
Читать: 7.4. відображення в обліку доходів підприємств жкг
Читать: 7.5. облік розрахунків з квартиронаймачами
Читать: 7.6. облік цільового  фінансування на підприємствах жкг
Читать: 7.7. облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (осбб)
Читать: 7.8.  облік у житлово-будівельних кооперативах (жбк)
Читать: Глава 8 облІк у готельному господарствІ 8.1. загальні положення організації готельного бізнесу та обліку готельних послуг
Читать: 8.2. документальне оформлення готельних послуг
Читать: 8.3. облік витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу
Читать: Глава 9 облІк страховоЇ дІяльностІ 9.1. поняття страхової діяльності
Читать: 9.2. облік страхових платежів та розрахунків із страхувальниками
Читать: 9.3. облік операцій перестрахування
Читать: 9.4. облік страхових резервів
Читать: 9.5. облік витрат і доходів
Читать: Глава 10 облІк у гральному бІзнесІ 10.1. визначення грального бізнесу та загальні умови його здійснення
Читать: 10.2. бухгалтерський  облік у гральних закладах
Читать: Глава 11 облІк ломбардних операцІй
Читать: Глава 12 у недержавних закладах освІти 12.1. загальні  положення організації обліку в недержавних закладах освіти
Читать: 12.2. облік доходів у недержавних навчальних закладах
Читать: 12.3. облік витрат і визначення собівартості освітніх послуг
Читать: ЛІтература