Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Тема 9 облІк доходІв, витрат І фІнансових результатІв дІяльностІ банку

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з облік доходів, витрат і фінансових резуль- татів діяльності банку.

Об’єкт: процес формування доходів та витрат

в результаті діяльності банку.