Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Тема 8 облІк податкових розрахункІв комерцІйних банкІв украЇни

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з організації та основних принципів обліку податкових розрахунків комерційних банків

Об’єкт: податкові розрахунки комерційних банків.