Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Тема 1 органІзацІя бухгалтерського облІку в комерцІйних банках украЇни

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з методологічних засад фінансового обліку в банку через уточнення його категорійно-понятій- ного апарату та розкриття сутності облікової сис- теми комерційного банку.

Об’єкт: система бухгалтерського обліку в  ко-

мерційних банках.