Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Тема 7 облІк статутного капІталу комерцІйного банку

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з принципів формування статутного капіталу та методики його обліку.