Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Тема 6 облІк валютних операцІй комерцІйних банкІв украЇни

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з організації та основних принципів роботи з валютними операціями комерційного банку, засво- єння методики відображення валютних операцій в обліку.

Об’єкт: валютні операції комерційних банків.