Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Тема 5 облІк активних операцІй комерцІйних банкІв украЇни

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з організації та основних принципів кредит- них операцій банку, засвоєння методики відобра- ження кредитних операцій в обліку.

Об’єкт: активні операції комерційних банків, зо-

крема кредитна діяльність комерційних банків.