Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Тема 4 облІк пасивних операцІй комерцІйних банкІв украЇни

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з основ здійснення депозитної діяльності ба- нку, засвоєння методики відображення депозитних операцій в обліку комерційних банків

Об’єкт: пасивні операції банку, зокрема депо-

зитні операції.