Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Тема 3 облІк розрахунково-касових операцІй комерцІйних банкІв украЇни

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з організації та основних принципів касової роботи банку, засвоєння методики відображення розрахунково-касових операцій в обліку.

Об’єкт: розрахунково-касові операції комерцій-

них банків.