Бухгалтерський облік у банках - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Тема 2 план рахункІв І фІнансова звІтнІсть комерцІйних банкІв

Мета: напрацювання студентами теоретичних знань з принципів побудови плану рахунків бухгал- терського обліку комерційних банків України, за- своєння методики складання основної фінансової звітності та ознайомлення з допоміжною звітністю комерційних банків України.

Об’єкт: план рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, звітність комерційних банків України.