Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

Блок самостійної підготовки

а) теми для самостійного закріплення матеріалу:

Банкрутство, його визначення та правові засади в Україні.

Бізнес-план та бюджетування суб’єктів підприємництва.

Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан.

Вплив статутного капіталу на фінансову діяльність підприємства.

Державне кредитування підприємств.

Державне регулювання системи розрахунків підприємства.

Державне регулювання формування статутного капіталу (фондів).

Державне регулювання цін в Україні.

Запровадження альтернативної санації.

 Інкасо, документарне інкасо як форма міжнародних розрахунків.

Інкотермс та його вплив на фінансове виконання контрактів.

Координація діяльності фінансової служби з підрозділами підприємства.

Методи профілактики фінансових ризиків.

Методологічні аспекти здійснення приватизації та її пріоритети.

Ознаки стійкості фінансового стану підприємства.

Особливості аналізу фінансового стану підприємств різних організаційних форм господарювання.

Особливості нарахування акцизного збору при імпортно-експортних операціях.

Особливості нарахування ПДВ при імпортно-експортних операціях.

Планування і фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів.

Планування та бюджетування оборотних активів.

Платіжна криза і стратегія підприємства у сфері розрахунків.

Платіжний календар.

Реалізація продукції (товарів, робіт послуг) за допомогою Internet-магазинів.

Реорганізація та реструктуризація підприємств.

Система примусового стягнення коштів з боржників.

Система фінансового планування на підприємстві.

Статутний капітал як джерело фінансової діяльності підприємства.

Фінансовий результат діяльності підприємства.

Фінансово-розрахункові умови експортно-імпортних контрактів.

Форми продажу (реалізації) продукції.

б) питання для самоконтролю:

Амортизація груп основних засобів у системі податкового обліку.

Банківський кредит як джерело фінансових ресурсів підприємства.

Банківський переказ у міжнародних розрахунках.

Валові витрати підприємства.

Валові доходи підприємства.

Вартісна структура виручки від продажу (реалізації).

Визначення суми ПДВ до сплати у бюджет.

Використання авізо як платіжного засобу.

Використання інкасо при міжнародних розрахунках.

Виручка від продажу (реалізації) продукції як основне джерело доходів підприємств.

Вплив ліцензування та квотування на фінансові показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Джерела зростання статутних капіталів.

Джерела формування оборотних активів.

Документарний акредитив.

Економіко-правові засади формування і руху статутних фондів державних підприємств.

Єдиний митний тариф.

Загальні принципи нормування власних оборотних коштів.

Законодавча база фінансової діяльності підприємства в Україні.

Звіт про фінансові результати підприємства (П(С)БО – 3).

Індексація основних засобів у зв’язку з інфляцією.

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

Капітальні вкладення і джерела їх фінансування.

Контроль фінансової служби підприємства за раціональним використанням оборотних коштів.

Кредити банків у оборотні і в основні кошти підприємств.

Кредитний договір.

Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Методи амортизації у нових стандартах бухгалтерського обліку.

Механізми та способи зміцнення фінансового стану підприємств.

Механізми управління оборотними активами.

Нормування оборотних коштів у виробничих запасах.

Нормування оборотних коштів у запасах готової продукції.

Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві.

Об’єкти цивільно-правових та фінансово-правових відносин у сфері фінансової діяльності підприємства.

Облік податкового зобов’язання і податкового кредиту в системі ПДВ.

Оперативний контроль за надходженням виручки від продажу (реалізації).

Оподаткування прибутку підприємств в Україні. Валові доходи і валові витрати.

Основні положення діючої системи ціноутворення в Україні.

Підприємство і державна податкова служба.

Підприємство і комерційний банк.

Планування прибутку аналітичним методом.

Планування прибутку методом прямого розрахунку.

Планування прибутку та рентабельності фінансовою службою підприємства.

Планування виручки від реалізації.

Платоспроможність.

Показники ліквідності підприємства.

Показники рентабельності роботи підприємства.

Прибуток від продажу (реалізації) продукції (з урахуванням П(С)БО -3).

Прибуток як об’єкт оподаткування підприємства.

Принципи організації оборотних коштів підприємств.

Протидія легалізації «брудних» коштів.

Реструктуризація підприємства у процесі приватизації.

Розміщення коштів статутних капіталів у активи.

Роль і місце прибутку в економіці підприємства.

Статутні капітали акціонерних товариств і інших господарських товариств.

Статутні капітали державних підприємств.

Статутні фонди акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, інших господарських товариств.

Сутність податку на додану вартість.

Сутність податку на прибуток підприємства і загальні принципи його стягнення.

Сутність фінансів підприємств сфери матеріального виробництва.

Сутність фінансових ресурсів підприємства і їх структура.

Сфера фінансових відносин підприємства.

Фінансовий контроль за використанням і фінансуванням в основні засоби.

Фінансовий план підприємства.

Фінансові правопорушення при приватизації та роздержавленні та протидія їм.

Фінансування витрат підприємств у основні засоби.

Фінансування капітального ремонту та інших витрат з поліпшення основних засобів.

Фонд основних коштів підприємства.

Формування оборотних активів на підприємстві в сучасних умовах.

Формування прибутку підприємства.

Формування фондів основних засобів на підприємстві в сучасних умовах.

Функції фінансової служби на підприємстві.