Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

15.2. поточне фінансове планування на підприємстві

Поточне фінансове планування на підприємстві здійснюється шляхом складання фінансового плану на наступний рік. Найпоширенішою формою фінансового плану є баланс доходів і видатків підприємства, що складається на рік із розбивкою по кварталах.

Складання фінансового плану здійснюється, як правило, у три етапи:

– аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року;

– розгляд і вивчення виробничих і маркетингових показників, на підставі яких розраховуються фінансові показники;

– розробка проекту фінансового плану.

Метою складання фінансового плану є взаємна погодженість його доходів і витрат.

При перевищенні доходів над витратами сума перевищення може бути спрямована до резервного фонду в межах установлених норм.

Якщо витрати, передбачені проектом фінансового плану, перевищують доходи, то визначається сума нестачі фінансових ресурсів. Додаткові фінансові ресурси можуть бути отримані за рахунок кредитів, позик, емісії цінних паперів. Якщо джерело додаткових фінансових ресурсів на момент складання фінансового плану вже відоме, то ці кошти включаються в дохідну частину плану, а сума погашення заборгованості й відсотків за нею, що припадають на плановий період, відображаються у видатковій частині фінансового плану.

Розробка фінансового плану починається з розрахунку показників дохідної його частини, а потім формується видаткова частина фінансового плану.

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг розраховується методом прямого рахунку виходячи із запланованого обсягу асортименту продукції або укрупненим методом.

У процесі складання балансу прибутків і видатків необхідно перевірити відповідність запланованих сум витрат і відрахувань із джерелами їхнього покриття відповідними доходами й надходженнями коштів.

Так, витрати на виробництво й реалізацію продукції, товарів, робіт, послуг повинні покриватися з виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за винятком сум непрямих податків. Якщо виручка від реалізації виявиться меншою, ніж витрати на її виробництво й реалізацію, тоді в першому розділі фінансового плану буде відсутній прибуток, але в другому розділі з’являться збитки в сумі перевищення витрат над виручкою.

Якщо в плановому періоді капітальні вкладення не плануються або розмір їх менший, ніж сума амортизаційних відрахувань, то вільний залишок коштів, що не використовується за прямим призначенням, відображається у видатковій частині як залишок коштів, призначених для інвестицій.

Після визначення всіх статей балансу прибутків і видатків та підбиття підсумків за кожним розділом перевіряють їхню збалансованість. Підсумки дохідної й видаткової частини повинні бути рівними. Якщо рівності немає, то необхідно переглянути витрати й відрахування у бік зменшення або визначити додаткові резерви доходів і надходження коштів.

Таким чином, у процесі фінансового планування здійснюється пов’язування кожного виду витрат і відрахувань із джерелом їхнього фінансування. З метою перевірки правильності складання фінансового плану складається перевірочна шахова таблиця, де по горизонталі показують напрямки використання коштів, а по вертикалі – джерела їхнього покриття. Спочатку заповнюють підсумкові показники доходів і витрат, а потім для кожної статті витрат вказують відповідні джерела їхнього покриття, тобто по вертикалі. Шахова таблиця дозволяє:

– збалансувати доходи й витрати за окремими статтями і в цілому;

– виявити цільовий характер використання коштів;

– визначити способи одержання коштів.

Таблиця 15.1.

Баланс прибутків і видатків (фінансовий план) підприємства

№ п/п

Статті балансу

Код рядка

Сума,

тис. грн..

I. Доходи й надходження коштів

1

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг – усього

У тому числі:

– податок на додану вартість

– акцизний збір;

– амортизаційні відрахування;

– інші обов’язкові платежі;

– кошти на сплату відсотків за кредит;

– прибуток від реалізації

01

 

02

03

04

05

06

07

 

2

Прибуток від іншої операційної діяльності

08

 

3

Прибуток від інвестиційної діяльності

09

 

4

Прибуток від фінансової діяльності

10

 

5

Прибуток від іншої звичайної діяльності

11

 

6

Довгострокові кредити

12

 

7

Доходи від первісної емісії акцій

13

 

8

Цільове фінансування й надходження з бюджету

14

 

9

Цільове фінансування й надходження з позабюджетних фондів

15

 

10

Безповоротна фінансова допомога

16

 

11

Інші надходження

17

 

 

Усього доходів і надходжень

18

 

II. Витрати й відрахування коштів

1

Витрати на реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги

19

 

2

Податок на додану вартість, сплачений за товари, роботи, послуги

20

 

3

Довгострокові фінансові інвестиції

21

 

4

Капітальні вкладення

22

 

5

Поповнення оборотних коштів

23

 

6

Орендна плата

24

 

7

Відрахування в резервний фонд

25

 

8

Відрахування із прибутку в інші фонди підприємства

26

 

9

Сплачені дивіденди

27

 

10

Відрахування на благодійні цілі

28

 

11

Погашення довгострокових кредитів

29

 

12

Податок на додану вартість, що перераховується до бюджету

30

 

13

Акцизний збір

31

 

14

Податок на прибуток

32

 

15

Сплата відсотків за кредит

33

 

16

Залишок коштів, призначених для інвестицій

34

 

17

Інші витрати й відрахування

35

 

 

Усього витрат і відрахувань

36