Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

14.2. показники фінансового стану підприємства

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності, тому оцінку його фінансового стану необхідно здійснювати за допомогою комплексу, системи показників. Комплекс основних оціночних показників включає понад 65 показників, призначених для детальної і всебічної оцінки фінансового стану підприємства, серед яких, залежно від конкретної мети аналізу, можна вибрати необхідні. Всі показники фінансового стану підприємства знаходяться у взаємозв’язку і взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан можна лише на підставі певного комплексу показників, класифікація яких представлена в таблиці 14.1.

Таблиця 14.1.

Показники фінансового стану

№ n/n

Назва показника

Формула для розрахунку

 

Показники ліквідності

 

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Грошові кошти + Короткострокові ЦП) / Поточні зобов’язання

 

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Оборотні активи – товарно-матеріальні запаси) / Поточні зобов’язання

 

3

Коефіцієнт проміжної ліквідності

(Оборотні активи – Виробничі запаси – НВЗ) / Поточні зобов’язання

 

4

Коефіцієнт покриття

Оборотні активи / Поточні зобов’язання

 

5

Величина власного оборотного капіталу

Оборотні активи – Поточні зобов’язання

 

6

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

(Оборотні активи – Поточні зобов’язання) / Поточні зобов’язання

 

7

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

(Оборотні активи – Поточні зобов’язання) / Власний капітал

 

8

Коефіцієнт маневреності грошових коштів

Грошові кошти / Власний капітал

 

9

Частка оборотних коштів у активах

Оборотні активи / Усього активів

 

10

Частка запасів в оборотних активах

Запаси / Оборотні активи

 

11

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

Власні оборотні кошти / Запаси

 

12

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість

 

Показники ділової активності

 

13

Оборотність дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації / (Дебіторська заборгованість на початок року + Дебіторська заборгованість на кінець року) / 2

 

14

Оборотність кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації / (Кредиторська заборгованість на початок року + Кредиторська заборгованість на кінець року) / 2

 

15

Середній період погашення дебіторської заборгованості

365 / Оборотність дебіторської заборгованості

 

16

Середній період погашення кредиторської заборгованості

365 / Оборотність кредиторської заборгованості

 

17

Оборотність активів

Виручка від реалізації / (Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) / 2

 

18

Оборотність постійних активів

Виручка від реалізації / (Вартість постійних активів на початок року + Вартість постійних активів на кінець року) / 2

 

19

Оборотність чистих активів

Виручка від реалізації / ((Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) – (Поточні зобов’язання на початок року + Поточні зобов’язання на кінець року)) / 2

 

20

Оборотність товарно – матеріальних запасів (I)

Виручка від реалізації / (Товарно-матеріальні запаси на початок року + Товарно-матеріальні запаси на кінець року) / 2

 

21

Оборотність товарно – матеріальних запасів (II)

Собівартість реалізованої продукції / (Товарно-матеріальні запаси на початок року + Товарно-матеріальні запаси на кінець року) / 2

 

22

Оборотність товарно – матеріальних запасів (III)

(Матеріальні витрати + Інші операційні витрати) / (Товарно-матеріальні запаси на початок року + Товарно-матеріальні запаси на кінець року) / 2

 

23

Середній період обороту товарно – матеріальних запасів

365 / Оборотність товарно – матеріальних запасів (II)

 

24

Тривалість фінансового циклу

(Середній період погашення дебіторської заборгованості + Оборотність товарно-матеріальних запасів (II)) – Середній період погашення кредиторської заборгованості

 

25

Оборотність готової продукції

Виручка від реалізації / (Готова продукція на початок року + Готова продукція на кінець року) / 2

 

26

Оборотність власного капіталу

Виручка від реалізації / Власний капітал

 

Показники фінансової стійкості

 

27

Коефіцієнт заборгованості

Загальна сума заборгованості / Активи

 

28

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал / Позикові кошти (коротко- та довгострокові)

 

29

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал / Валюта балансу

 

30

Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов’язань

Довгострокові зобов’язання / Власний капітал

 

31

Відношення заборгованості до капіталізації

Довгострокові зобов’язання / (Загальна сума пасивів – Короткострокові зобов’язання)

 

32

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти (коротко- та довгострокові) / Власний капітал

 

33

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал / Активи

 

34

Коефіцієнт фінансової залежності

Активи / Власний капітал

 

35

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

(Довгострокові кредити + Довгострокові позики) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

 

36

Коефіцієнт маневреності власних коштів

(Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики – Необоротні активи) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

 

37

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов’язання / (Довгострокові зобов’язання + Власний капітал)

 

38

Коефіцієнт структури залученого капіталу

Довгострокові зобов’язання / (Довгострокові зобов’язання + Короткострокові зобов’язання)

 

Показники прибутковості

 

39

Рентабельність продажу, \%

Прибуток від операційної діяльності/ Чиста виручка від реалізації

40

Рентабельність виробництва (основної діяльності), \%

Прибуток від операційної діяльності / Собівартість реалізованої продукції

41

Рентабельність сумарного капіталу, \%

Чистий прибуток / Загальна вартість активів (середньорічна)

42

Рентабельність чистих активів, \%

Чистий прибуток / (Вартість активів (середньорічна) – Короткострокові зобов’язання (середньорічні))

43

Рентабельність оборотного капіталу, \%

Прибуток від операційної діяльності / Вартість оборотного капіталу (середньорічна)

44

Рентабельність власного капіталу, \%

Чистий прибуток / Величина власного капіталу (середньорічна)

45

Показник зміни валових продажів, \%

(Виручка за звітний період – Виручка за попередній період) / Виручка за попередній період

46

Показник валового доходу, \%

Валовий доход / Виручка від реалізації

47

Показник чистого прибутку, \%

Чистий прибуток / Виручка від реалізації

48

Показник покриття процентів

Прибуток до сплати податку на прибуток / Процентні платежі

49

Показник виплати дивідендів

Виплачені дивіденди / Чистий прибуток

Додатково складається порівняльний аналітичний баланс, порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати та баланс ліквідності

Таблиця 14.2.

Порівняльний аналітичний баланс

Актив

Абсолютні величини

Питома вага,\%

зміни

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

В абсолютнотних величинах (3–2)

У питомій вазі (5–4)

У \% на початок періоду (6:2)*100

У \% до зміни

підсумку

балансу

(6:6б)*100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Необоротні

активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні

активи

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі:

– запаси

– векселі одержані

 

 

 

 

 

 

 

 

– дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги