Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

12.2. показники забезпечення, стану й використання основних фондів

Для забезпечення відтворення основних фондів велике значення має вивчення їх стану й використання, що є важливими факторами підвищення ефективності діяльності підприємства.

Показники стану й ефективності використання основних фондів можна об’єднати в три групи, які характеризують забезпеченість підприємства основними фондами, стан основних фондів і ефективність їхнього використання.

Показники забезпеченості:

Фондомісткість (Фм) характеризує забезпеченість підприємства основними коштами й дає можливість визначити вартість основних фондів на одну гривню виробленої продукції. Цей показник розраховується як відношення первісної вартості основних виробничих фондів (Фп) до вартості виробленої продукції (ВП). За нормальних умов господарювання фондомісткість повинна мати тенденцію до зниження.

Фондоозброєність праці (Фо) показує величину основних фондів, що припадає на одного працівника підприємства, та характеризує забезпеченість підприємства основними фондами. Цей показник визначається як відношення первісної вартості основних виробничих фондів (Фп) до середньої чисельності працівників підприємства (Ч). Збільшення фондоозброєності праці є позитивним чинником діяльності підприємства.

Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства (Крв) відображає питому вагу залишкової вартості основних виробничих фондів (за винятком суми їхнього зносу) у загальній вартості майна підприємства. Цей показник розраховується як відношення залишкової вартості основних виробничих фондів (за винятком суми їхнього зносу) (Фзал) до загальної вартості майна підприємства або до валюти його балансу (ВБ). Якщо цей коефіцієнт досягає критичного значення (0,2 – 0 0,3), це означає, що реальний виробничий потенціал підприємства стає низьким і потрібно терміново знаходити засоби для поліпшення його стану.

Показники стану:

Коефіцієнт зносу основних виробничих фондів (Кз) показує ступінь зносу основних виробничих фондів і характеризує частину вартості основних фондів, що списана на витрати виробництва в попередніх періодах. Цей коефіцієнт розраховується як відношення суми зносу основних фондів (З) до їхньої первісної вартості (Фп). Показник зносу основних фондів може визначатися також у відсотках на початок і кінець звітного періоду й дає можливість оцінити стан основних фондів.

Коефіцієнт придатності основних виробничих фондів (Кп) відображає частину основних фондів, придатну до експлуатації в процесі господарської діяльності. Це зворотний показник коефіцієнта зносу. Він розраховується як одиниця мінус коефіцієнт зносу основних виробничих фондів (1 – Кз). Іншим способом коефіцієнт придатності може бути визначений як відношення залишкової вартості основних виробничих фондів (Фзал) до їхньої первісної вартості (Фп).

Коефіцієнт відновлення основних виробничих фондів (Квід) показує частину введених нових основних фондів за певний період у загальній вартості основних фондів на кінець звітного періоду, характеризує інтенсивність запровадження в дію нових основних фондів. Цей показник визначається як відношення первісної вартості введених у дію за визначений період основних фондів (Фпв) до первісної вартості всіх основних виробничих фондів на визначену дату (Фп).

Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів (Кв) характеризує інтенсивність вибуття основних виробничих фондів, тобто ступінь вибуття морально застарілих і фізично зношених основних виробничих фондів, які не придатні для подальшого використання. Цей показник визначається як відношення первісної вартості вибулих основних виробничих фондів за визначений період (Фв) до первісної вартості всіх основних виробничих фондів на визначену дату (Фп).

Коефіцієнт приросту основних виробничих фондів (Кпр) показує ступінь збільшення основних фондів у звітному періоді проти минулого періоду. Цей коефіцієнт визначається як відношення різниці між первісною вартістю введених у дію й вибулих з експлуатації основних виробничих фондів за визначений період (Фпв – Фв) до первісної вартості основних виробничих фондів на визначену дату (Фп). Позитивним в діяльності підприємства є ситуація, коли вартість введених у дію основних фондів перевищує вартість вибулих основних фондів. Саме в такій ситуації розраховується коефіцієнт приросту основних виробничих фондів. У противному випадку це вже буде коефіцієнт зменшення.

Показники використання:

Фондовіддача (Фв) – найбільш узагальнюючий показник, що характеризує ефективність використання основних виробничих фондів і відображає суму виробленої продукції на одну гривню основних виробничих фондів. Фондовіддача розраховується як відношення вартості виробленої продукції за визначений період (ВП) до первісної вартості основних виробничих фондів (Фп). Це показник, зворотний фондомісткості, і якщо для фондомісткості тенденція до зниження є позитивною, то фондовіддача в нормальних умовах господарювання повинна мати тенденцію до збільшення.

Рентабельність основних виробничих фондів (Р) є відносним показником ефективності їхнього використання й визначає ступінь використання основних виробничих фондів. Рентабельність визначається як відношення суми валового прибутку підприємства за визначений період (ВП) до первісної вартості основних виробничих фондів на визначену дату (Фп). Збільшення цього показника в динаміці є позитивною тенденцією.

Абсолютним показником ефективності використання основних виробничих фондів є сума прибутку на одну гривню основних виробничих фондів. Розраховується цей показник аналогічно показнику рентабельності й обчислюється в копійках на 1 гривню.