Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

11.1. показники стану оборотних активів

Стан оборотних активів характеризується, в першу чергу, наявністю їх на певну дату. Наявність власних оборотних активів підприємства визначається як різниця між сумою підсумків по першому, другому й третьому розділах пасиву балансу (форма 1) і сумою підсумку по першому розділі активу балансу.

Іншими словами, від суми власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів і довгострокових кредитів віднімається сума необоротних активів. Цей показник ще носить назву «функціонуючий капітал”.

Порівняння фактичної наявності оборотних активів з нормативом дає можливість визначити нестачу або надлишок власних оборотних активів.

Нестача власних оборотних активів означає перевищення нормативу оборотних активів над їхньою фактичною наявністю. Вона може виникати з вини самого підприємства, з вини інших підприємств, у результаті зміни умов господарювання, не прийнятих вчасно до уваги, у зв’язку зі стихійними лихами та з інших причин. Так, підприємство може несвоєчасно профінансувати приріст нормативу власних оборотних активів, що й призведе до їхньої нестачі. Основними причинами її можуть стати наступні явища:

– погана робота маркетингової служби;

– невиконання планів щодо забезпечення прибутку або збиткова робота підприємства;

– низька відповідальність підприємства відносно формування й схоронності власних оборотних активів, їхнє нецільове використання;

– нераціональне й неефективне використання оборотних активів;

– несвоєчасне фінансування приросту нормативу оборотних активів;

– наявність значної дебіторської заборгованості внаслідок несвоєчасних розрахунків, ріст простроченої дебіторської заборгованості.

Це внутрішні причини, пов’язані з діяльністю підприємства й виникаючі з його провини.

Зовнішньою причиною нестачі власних оборотних активів підприємства може стати значне підвищення цін у зв’язку з інфляційними процесами.

Надлишок власних оборотних активів утворюється на підприємстві у випадку перевищення розмірів оборотних активів над встановленими нормативами, необхідними для забезпечення постійної мінімальної потреби виробництва в ресурсах. Причинами виникнення надлишку власних оборотних активів можуть бути:

– перевиконання плану формування прибутку;

– неповне внесення платежів у бюджет і позабюджетні фонди;

– несвоєчасна виплата заробітної плати;

– несвоєчасні розрахунки з постачальниками й іншими кредиторами;

– безоплатне одержання товарно-матеріальних цінностей від інших організацій;

– неповне використання прибутку, передбаченого фінансовим планом, тощо.

Перевищення нормативу оборотних активів може бути виправдане у випадку перевиконання плану випуску продукції, однак темпи росту нормативних запасів не повинні випереджати темпів росту обсягу виробництва.

У сучасних умовах господарювання при постійній зміні цін, інфляції й спаді виробництва перевищення фактичної наявності власних оборотних активів над нормативом вкрай рідкісне явище в господарській діяльності підприємств.

Порівнюючи фактичну наявність власних оборотних активів на певні дати різних періодів, можна судити про абсолютну зміну їхньої величини.