Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

10.1. необхідність визначення потреби в оборотних активах

Необхідність визначення потреби підприємства в оборотних активах пов’язана з тим, що надходження виручки від реалізації продукції не збігається з періодом споживання ресурсів, тому необхідно створювати запаси оборотних активів для забезпечення безперервного й безперебійного функціонування виробництва.

Визначення потреби в оборотних активах на підприємстві здійснюється через їхнє нормування. Нормування оборотних активів передбачає облік багатьох факторів, що впливають на господарську діяльність підприємства. До таких факторів належать:

– умови постачання та збуту;

– віддаленість постачальників від споживачів;

– транспортні умови;

– час, необхідний для підготовки матеріалів для використання у виробництві, товарів для реалізації;

– періодичність запуску матеріалів у виробництво;

– тривалість виробничого циклу і розподіл його між структурними підрозділами виробництва;

– форми розрахунків, тривалості документообігу.

Принципи нормування оборотних активів полягають в наступному:

– принцип мінімальності припускає, що нормативи повинні встановлюватися в мінімальних розмірах, інакше відбудеться вповільнення оборотності оборотних активів, а отже, зниження прибутку;

– принцип достатності припускає визначення нормативів у розмірах, що забезпечують безперебійний процес виробництва. Принципи мінімальності й достатності в сукупності становлять принцип оптимальності;

– принцип конкретності припускає встановлення нормативів з урахуванням умов виробництва й особливостей технологічного процесу.

При відповідності складу, структури й наявності оборотних активів запланованому обсягу виробництва й реалізації продукції підприємство в змозі забезпечити прибуток з мінімальними витратами.

У випадку заниження нормативу оборотних активів можливі перебої в поставках і виробничому процесі, зменшення обсягів виробництва й прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості та інші негативні явища в господарській діяльності.

Завищення нормативу оборотних активів може призвести до нагромадження зайвих запасів сировини й матеріалів, ослаблення режиму економії, використання оборотних активів не за призначенням, уповільнення їхньої оборотності, а отже, до втрат прибутку.

Значення нормування оборотних активів наступне:

– правильне визначення нормативу оборотних активів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва;

– нормування оборотних активів дає можливість ефективно використовувати їх на кожному підприємстві;

– від правильно встановленого нормативу оборотних активів залежить виконання плану виробництва й реалізації продукції, прибутку й рівня рентабельності;

– обґрунтовані нормативи оборотних активів сприяють зміцненню режиму економії, мінімізації ризику підприємницької діяльності.

Визначення планової потреби в оборотних активах передбачає розробку норм на тривалий період і нормативів на рік або квартал і відбувається шляхом проведення таких операцій:

– визначення норм запасів по найбільш вагомих статтях нормованих оборотних активів на тривалий період (у днях, \%, гривнях);

– визначення одноденних витрат товарно-матеріальних цінностей за кошторисом витрат на виробництво на підставі даних IY кварталу планового року, коли, як правило, обсяги виробництва найвищі. При визначенні одноденних витрат для незавершеного виробництва виходять із суми витрат на виробництво валової або товарної продукції. Для готової продукції відповідно в розрахунок приймається виробнича собівартість товарної продукції;

– визначення нормативу оборотних активів по кожній статті в грошовому вираженні шляхом множення одноденних витрат на норму запасу в днях;

– розрахунок загального нормативу шляхом підсумовування нормативів за окремими статтями;

– визначення норм і нормативів за окремими статтями оборотних активів для виробництв і цехів.

Норми запасу, розраховані в днях, можуть використовуватись кілька років, якщо істотно не міняються умови виробництва, поставки, збуту й розрахунків.

Підприємства самостійно визначають нормативи оборотних активів відповідно до Типового порядку визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей, затвердженого Міністерством економіки України (N 17-60/29) й Міністерством фінансів України (N 07-102) від 31.05.93 р.