Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

9.3. джерела формування оборотних активів

Джерелами формування оборотних активів на підприємстві є:

– власні й прирівняні до них, які представлені інвестиційними коштами засновників (внески до статутного фонду), прибутком підприємства, стійкими пасивами й тимчасово вільними коштами фондів, утвореними за рахунок прибутку. Стійкі пасиви – це кошти, що тимчасово перебувають в обороті підприємства, але йому не належать. До складу стійких пасивів належать: мінімальна заборгованість по заробітній платі, перед бюджетом і позабюджетними фондами, попередня оплата за продукцію, резерви майбутніх витрат і платежів;

– позикові й залучені кошти в складі короткострокових кредитів банків на поповнення недоліку власних оборотних активів або під сезонні запаси сировини, комерційного кредиту, термінової й простроченої кредиторської заборгованості.

Джерела формування оборотних активів підприємства значно впливають на його фінансовий стан і, у свою чергу, наочно його характеризують. Наявність у складі джерел фінансування оборотних активів, високої питомої ваги власних джерел свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства, його прибуткову діяльність. Однак формування оборотних активів, особливо запасів, тільки за рахунок власних джерел відволікає з обороту значні суми фінансових ресурсів, які могли бути спрямовані на одержання додаткового прибутку. Формування оборотних активів підприємства за рахунок позикових джерел, зокрема кредитів банків, позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства, тому що дозволяє використовувати фінансові ресурси, що вивільнилися, на розширення виробництва й соціальний розвиток підприємства з метою одержання додаткового прибутку. Необхідність повернення отриманих кредитів і сплати відсотків стимулює підвищення рентабельності виробництва. У той же час формування оборотних активів за рахунок залучених джерел, зокрема за рахунок простроченої кредиторської заборгованості, свідчить про нестійкий фінансовий стан підприємства, про його неплатоспроможність і може призвести до загрози банкрутства.

Підприємства у зв’язку з виробничою необхідністю направляють фінансові ресурси на приріст нормативу власних оборотних активів, що визначається за рахунок збільшення потреби в оборотних активах на кінець року в порівнянні з його початком. Якщо потреба в нормованих оборотних активах на початок року – це запланований норматив, тоді приріст його буде розрахований у такий спосіб:

,

де Δ Н – приріст нормативу оборотних активів;

Нк – потреба (норматив) в оборотних активах на кінець планового року;

Нн – потреба (норматив) в оборотних активах на початок планового року.

Джерелами фінансування такого приросту є прибуток підприємства, приріст стійких пасивів, цільові кредити банків.