Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

9.1. сутність, склад і структура оборотних активів підприємства

Діяльність підприємства з виробництва й реалізації продукції здійснюється в процесі об’єднання основних виробничих фондів, оборотних фондів і праці.

На відміну від основних виробничих фондів оборотні фонди використовуються в одному виробничому циклі, і їхня вартість повністю переноситься на вартість зробленої продукції. При цьому одна їхня частина в речовинній формі входить у знову створений продукт і набуває товарної форми, у якій і буде використана споживачем (сировина, матеріали). Інша частина також повністю споживається в процесі виробництва, однак втрачає свою споживчу вартість в речовинній формі і в продукт праці не входить (паливо, енергія).

В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних активів. Це й «предмети праці», і «матеріальні активи», і «кошти в обороті». Найбільш вживаними є наступні визначення сутності оборотних активів.

З одного боку, оборотні активи – це грошові ресурси, які вкладені у виробничі фонди й фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва й реалізації продукції. З іншого боку, оборотні активи – це активи, які протягом одного виробничого циклу або одного року можуть бути перетворені в кошти.

Таке ж визначення деякі автори дають терміну «оборотний капітал». Однак це не ідентичні поняття. У зарубіжній літературі деякі автори визначають оборотний капітал як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов’язань. Таким чином, визначається власний оборотний капітал.

Оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну. На першій стадії, у момент авансування коштів, відбувається придбання й нагромадження необхідних виробничих запасів. На другій стадії, у виробничому процесі авансовані кошти в розмірі використаних виробничих запасів переносяться разом з перенесеною вартістю основних фондів і витрат на оплату праці на продукт праці, що завершується випуском готової продукції. На третій стадії авансовані кошти перебувають доти, поки не відбудеться перетворення їхньої товарної форми в грошову форму шляхом надходження виручки від реалізації на рахунок підприємства. Грошова форма, яку оборотний капітал набуває на третій стадії кругообігу, є одночасно й початковою стадією нового обороту капіталу. Кругообіг оборотного капіталу й створення нової вартості відбувається за наступною схемою.

Г – Т – В – Т’ – Г’,

де Г – грошові кошти, що авансуються;

Т – придбані товари, предмети праці у вигляді виробничих запасів;

В – виробництво;

Т’ – готова продукція, знову виготовлений товар;

Г’ – грошові кошти, отримані від реалізації готової продукції.

Мети функціонування капіталу буде досягнуто тільки тоді, коли відбудеться приріст грошових коштів у порівнянні з авансованою сумою, тобто Г’ = Г + ΔГ. Самозростання капіталу здійснюється в процесі кругообігу оборотного капіталу, що проходить різні стадії й набуває різні форми. Оборотний капітал бере участь у створенні нової вартості не прямо, а через оборотні фонди. Склад і розміщення оборотного капіталу залежить від того, у якій сфері він функціонує (виробнича, торгово-посередницька, сфера послуг і т. д.). Оборотний капітал авансується в оборотні виробничі фонди й фонди обігу.

До оборотних виробничих фондів належать: сировина, матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ремонтів, малоцінні й швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.

Фонди обігу – це залишки готової продукції на складі, товари відвантажені, але не оплачені в строк, залишки коштів підприємств на рахунках у банках, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості або вкладені в короткострокові кошти.

Таким чином, оборотні активи – це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди й фонди обігу для забезпечення безперервного процесу виробництва, реалізації продукції й одержання прибутку.

Співвідношення оборотних активів у виробництві й обігу неоднакове в різних галузях народного господарства через особливості організації виробництва, постачання й збуту, а також системи розрахунків. Для забезпечення безперервності процесу виробництва необхідно досягти оптимального співвідношення оборотних активів у сфері виробництва й обігу.

Склад оборотних активів – це співвідношення окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Склад оборотних активів має відмінні риси в різних галузях народного господарства, а також окремі галузі промисловості мають характерні тільки для них статті оборотних активів. Так, у виробничій сфері основними статтями оборотних активів є сировина, основні матеріали, готова продукція, незавершене виробництво, а в торгівлі – товари. У металургійній промисловості в оборотних активах враховується змінне обладнання, а в гірській промисловості до складу витрат майбутніх періодів включаються витрати на гірничо-підготовчі роботи.

Структура оборотних активів – це переважна величина вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних активів. Вона тим більше має значні коливання в окремих галузях народного господарства й залежить від складу і структури витрат на виробництво, умов поставок товарно-матеріальних цінностей, умов реалізації продукції, проведення розрахунків. Так у легкій і харчовій промисловості у зв’язку зі значною матеріаломісткістю продукції високу питому вагу займають оборотні активи в запасах сировини й основних матеріалів. У машинобудівних і металообробних галузях у зв’язку з високою трудомісткістю виготовлюваної продукції, складністю й тривалістю виробничих процесів висока питома вага оборотних активів у незавершеному виробництві. У нафтохімічній промисловості у зв’язку із тривалим процесом транспортування продукції значна частина оборотних активів перебуває в товарах відвантажених і дебіторській заборгованості.

Відповідно до нормативної бази бухгалтерського обліку застосовується поняття оборотних активів, тобто грошових коштів та їх еквівалентів, що не обмежені у використанні, а також інших активів, призначених для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

До складу оборотних активів відносяться:

1. Виробничі запаси. Характеризують вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі. Відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.

3. Незавершене виробництво. Витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

4. Готова продукція. Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, належать до незавершеного виробництва.

5. Товари. Визначаються без суми торгових націнок вартості товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу.

6. Векселі одержані. Це заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

7. Дебіторська заборгованість. Складається із заборгованості за товари, роботи, послуги; за розрахунками з бюджетом; за виданими авансами; заборгованості з нарахованих доходів; із внутрішніх розрахунків та іншої поточної дебіторської заборгованості.

8. Поточні фінансові інвестиції. Фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

9. Грошові кошти та їх еквіваленти. Кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.

10. Інші оборотні активи. Суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище складових (грошові документи в національній та іноземній валюті, податкові зобов’язання).