Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

8.3. спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб’єктів малого підприємництва:

– фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

– юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн грн.

Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

Суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і може становити від 20 до 200 гривень на місяць, що сплачується не пізніше 20 числа наступного місяця.

Суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа, яка перейшла на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

– 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість;

– 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Суб’єкти малого підприємництва, що сплачують єдиний податок, звільнені від сплати широкого кола податкових платежів. Такі підприємства не сплачують:

– податок на додану вартість при 10-процентній ставці єдиного податку;

– податок на прибуток;

– податок на доходи фізичних осіб, якщо платником єдиного податку виступає фізична особа;

– податок на землю;

– збір за спеціальне використання природних ресурсів (плата за воду);

– збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

– збори на обов’язкове державне соціальне страхування;

– комунальний податок;

– податок на промисел;

– збір за дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі й сфери послуг;

– внески у Фонд інвалідів;

– плату за патенти відповідно до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».

Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи – платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків із споживачами.

Для юридичних осіб порядок видачі свідоцтв про право сплати єдиного податку регламентується наказом ДПАУ № 555 від 12.10.99.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкт малого підприємництва подає письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації. Суб’єкт малого підприємництва – юридична особа обов’язково зазначає, яку ставку єдиного податку нею обрано.

Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний (податковий) період.

Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Податковий орган протягом 10 днів зобов’язаний безкоштовно видати свідоцтво про право сплати єдиного податку або дати мотивовану відмову в переведенні підприємства на єдиний податок. Свідоцтво видається строком на один рік і є документом строгої звітності, що реєструється податковим органом у спеціальному журналі. Свідоцтво, видане одній юридичній особі, не може бути передано іншим особам.

Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування підприємство може здійснити з початку наступного звітного періоду (кварталу) у випадку подачі відповідної заяви в податковий орган за 15 днів до закінчення попереднього податкового періоду (кварталу).

Свідоцтво про право сплати підприємством єдиного податку повертається податковому органу у випадку:

– закінчення строку його дії;

– відмови від застосування спрощеної системи оподаткування;

– при ліквідації суб’єкта малого підприємництва.

Для фізичних осіб порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку регламентується наказом ДПАУ № 599 від 29.10.99.

Рішення про перехід на єдиний податок може бути прийнято фізичною особою не більше одного разу в рік. При цьому повинні бути сплачені всі податки й обов’язкові платежі, термін сплати яких наступив.

Податковий орган протягом 10 днів, за умови сплати єдиного податку, видає свідоцтво або дає мотивовану відмову в переведенні підприємства на єдиний податок. Свідоцтво видається строком на один квартал і продовжується щокварталу при відсутності заборгованості по податку й своєчасній його сплаті. Якщо за час дії свідоцтва змінюються ставки єдиного податку, то перерахунок сплаченого податку не проводиться.

Підставою для продовження свідоцтва є заява й платіжні документи про сплату єдиного податку за попередній період і за місяць уперед. Заява подається за 15 днів до початку наступного кварталу за умови сплати податків, строк сплати яких наступив. Податковий орган продовжує свідоцтво протягом 10 днів або дає мотивовану відмову в його продовженні.

У випадку здійснення фізичною особою декількох різних видів діяльності застосовується більша ставка податку. При використанні фізичною особою найманої праці на кожну особу, що є в трудових відносинах із платником єдиного податку, видається довідка найманого робітника по сплаті єдиного податку та реєстрація в центрі зайнятості.

Ведення обліку доходів і витрат суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб регламентується наказом ДПАУ № 554 від 12.10.99. Такий облік ведеться в книзі обліку доходів і витрат, що повинна бути прошнурована, пронумерована. Кількість сторінок у ній засвідчується підписом головного бухгалтера, печаткою підприємства й печаткою податкового органу за місцем реєстрації платника єдиного податку.

По закінченні місяця в книзі підбивають підсумки з наростаючим підсумком з початку року.

На підставі цих даних юридичні особи складають і щокварталу, до 20 числа місяця, що йде за звітним кварталом, подають податковому органу розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору й ПДВ, якщо ними обрана ставка 6\%. Одночасно з розрахунками подається платіжне доручення про сплату єдиного податку з відміткою банку.

Облік доходів і витрат суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб здійснюється в хронологічному порядку в книзі обліку доходів і витрат відповідно до додатка № 10 до Інструкції про прибутковий податок із громадян, затвердженої наказом ДПАУ № 12 від 21.04.93.

Звітним періодом для сплати податку є квартал. Протягом п’яти днів після закінчення кварталу фізична особа подає податковому органу звіт відповідно до затвердженої в додатку № 3 до наказу ДПАУ № 599 від 29.10.99 форми.