Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

7.2. методи планування прибутку

Управління формуванням прибутку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг припускає розрахунок її планового обсягу, що необхідно підприємству для складання поточних і перспективних фінансових планів. Основними методами, на підставі яких підприємства можуть розрахувати величину прибутку, є метод прямого рахунку, аналітичний і сполучений методи.

У рамках методу прямого рахунку виділяють два його різновиди: укрупнений і поасортиментний методи.

Укрупненим методом прямого рахунку прибуток визначається за загальним обсягом випуску й реалізації продукції без виділення її видів і асортиментних груп. Прибуток щодо товарної продукції коригується на зміну її в залишках нереалізованої продукції на початок і кінець року. Всі розрахунки ведуться в оптових цінах виробника. Прибуток у залишках на початок року, кінець року й по товарній продукції визначається як різниця між оптовими цінами цих показників і їхньою виробничою собівартістю.

Поасортиментним методом прибуток розраховується по кожному виду продукції або асортиментній групі. Для розрахунку необхідні такі вихідні дані, як перелік продукції відповідної номенклатури, що планується для виробництва й реалізації, повна собівартість і оптова ціна одиниці продукції. При цьому можливі два способи розрахунку прибутку в залишках нереалізованої продукції на початок і кінець року:

1) прибуток у залишках визначається по всьому обсягу без виділення видів продукції;

2) прибуток у залишках визначається по кожному виду продукції.

Метод прямого рахунку застосовується, як правило, на підприємствах, що мають невеликі асортименти випуску продукції, що і до початку планового року мають можливість розрахувати обсяги виробництва й реалізації, а також витрати на реалізовану продукцію, виходячи з укладених договорів. В умовах значних асортиментів випуску продукції і при нестабільності господарських зв’язків даний метод застосовувати недоцільно.

Аналітичний (економічний) метод припускає розрахунок прибутку на планований період на підставі показника «базова рентабельність», розрахованого на підставі даних звітного року, із застосуванням прийомів економічного аналізу при розрахунку впливу факторів на величину прибутку. При використанні даного методу товарну продукцію планового року необхідно розділити на порівнянну, котру підприємство випускало у звітному періоді, і непорівнянну товарну продукцію, що у плановому році проводиться вперше. Розрахунок прибутку аналітичним методом здійснюється в такій послідовності.

1. Визначення базової рентабельності як відношення прибутку, планованого у звітному році, до очікуваних витрат на виробництво товарної продукції у звітному році. Використання очікуваних даних пов’язано з необхідністю визначення базової рентабельності до початку планового року, коли ще немає фактичних даних за звітний рік.

\%

, або ,

де Rбаз – базова рентабельність;

Ппл – прибуток, планований у звітному році;

Пф9 – звітні дані по прибутку за 9 місяців;

ПплIY – плановий прибуток в IY кварталі звітного року;

Впл – витрати на товарну продукцію, плановані у звітному році;

ТПпл – товарна продукція за ціною підприємства, планована у звітному році.

Якщо до кінця звітного року передбачається зміна оптових цін, то показники, що беруть участь у розрахунку базової рентабельності, приводяться до порівнянних цін, тобто ті, які будуть діяти на кінець звітного періоду.

2. Розрахунок прибутку планового року по порівнянній товарній продукції на підставі показника базової рентабельності.

,

де Ппорів – прибуток по порівнянній товарній продукції;

ТПплфс/в – товарна продукція планового року по фактичній собівартості звітного року.

При розрахунку прибутку на цьому етапі враховується вплив на її розмір тільки одного фактора – зміни обсягу товарної продукції.

3. Розрахунок прибутку по непорівнянній продукції може здійснюватися з використанням методу прямого рахунку. В цьому випадку прибуток по товарній продукції коригується на зміну її в залишках нереалізованої продукції на початок і кінець року або прибуток по товарній продукції визначається як різниця між оптовими цінами цього показника і її виробничою собівартістю.

Іншим способом прибуток по непорівнянній продукції може бути обчислений на підставі її планової рентабельності.

,

де Пнепор – прибуток по непорівнянній товарній продукції;

ТПплс/в – непорівнянна товарна продукція по плановій собівартості;

Rнепор – планова рентабельність непорівнянної товарної продукції.

4. Визначення впливу різних факторів на планову величину прибутку здійснюється шляхом обліку впливу зміни собівартості, структурних зрушень (зміни асортиментів), зміни цін на продукцію реалізовану підприємством і на товарно-матеріальні цінності, зміну сортності тощо.

Розрахунок впливу зміни собівартості на величину прибутку здійснюється шляхом порівняння товарної продукції планового року по плановій собівартості із цим же показником за собівартістю звітного року.

Розрахунок впливу структурних зрушень на плановий прибуток здійснюється за допомогою коефіцієнта рентабельності. При цьому коефіцієнт рентабельності визначається як відношення суми добутків питомих ваг певних видів продукції у її загальному обсязі на рентабельність кожного виду до загального обсягу продукції.

,

де Кr – коефіцієнт рентабельності;

ПВi – питома вага певного виду продукції в загальному її обсязі;

Ri – рентабельність певного виду продукції.

Зміна коефіцієнта рентабельності визначається як різниця між цими коефіцієнтами, обчисленими виходячи із планової й звітної питомої ваги певних видів продукції в її загальному обсязі.

Товарна продукція за собівартістю звітного року коректується на зміну коефіцієнта рентабельності.

При обліку впливу цін на плановий прибуток використовуються прогнозні індекси росту цін, за допомогою яких індексується обсяг товарної продукції в оптових цінах.

5. Розрахунок впливу на прибуток зміни залишків нереалізованої продукції на кінець року, у порівнянні із залишками на початок року.

6. Зведений підрахунок результатів, отриманих на попередніх етапах.

Перевагами даного методу є можливість врахувати вплив різних факторів на плановий прибуток.

Метод сполученого рахунку (змішаний) заснований на використанні елементів методу прямого рахунку й аналітичного методу. Як правило, прибуток по окремих видах продукції визначається за допомогою методу прямого рахунку, а потім розраховується вплив факторів на отриману величину за допомогою аналітичного методу.