Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

5.2. планування витрат на виробництво й реалізацію продукції

Основним документом, що містить планові розрахунки витрат на виробництво, є кошторис витрат на виробництво, де вони згруповані за економічними елементами. У кошторисі витрат розраховуються також витрати за видами продукції в наступному порядку:

1. Витрати на виробництво розраховуються шляхом підсумовування п’яти груп витрат: матеріальні, на оплату праці, на соціальні заходи, амортизація та інші витрати. Якщо на підприємстві є зворотні відходи, то вони віднімаються з витрат на виробництво.

2. Витрати на валову продукцію визначаються як різниця між витратами на виробництво й витратами, списаними на невиробничі рахунки.

3. Виробнича собівартість товарної продукції визначається шляхом коригування витрат на валову продукцію на залишки незавершеного виробництва й витрат майбутніх періодів, узятих із протилежним знаком (при зростанні цих залишків вони віднімаються з витрат на валову продукцію, і навпаки).

4. Повна собівартість товарної продукції визначається підсумовуванням виробничої собівартості й позавиробничих витрат.

Для складання кошторису витрат необхідні наступні дані:

– обсяг виробництва й реалізації продукції за планом на рік, що визначається на основі сформованого портфеля замовлень на продукцію підприємства, тобто на основі укладених договорів;

– дані про виконання кошторису витрат на виробництво за попередній період (звітний рік);

– висновки щодо результатів аналізу виконання кошторису витрат за попередній період;

– прогнозні дані щодо зміни цін на матеріальні ресурси, використовувані для виробництва продукції на даному підприємстві;

– ставки податків і обов’язкових зборів, які включаються до собівартісті продукції й бази оподатковування.

Ця інформація необхідна для виявлення резервів зниження витрат, підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів і обліку зміни зовнішніх факторів у плановому році.

Витрати на реалізацію продукції визначаються шляхом коригування витрат на виробництво за повною собівартістю, на зміну витрат щодо залишків нереалізованої продукції на початок і кінець планового року за виробничою собівартістю.

,

де Вр, с/в – витрати на реалізацію продукції за повною собівартістю;

Втп, с/в – витрати на товарну продукцію за повною собівартістю;

Взп – витрати в залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду за виробничою собівартістю;

Взк – витрати в залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду за виробничою собівартістю.

При плануванні витрат на реалізацію продукції варто враховувати наступні моменти:

1. Витрати на товарну продукцію обчисляються за повною собівартістю, а витрати щодо залишків нереалізованої продукції приймаються в розрахунок за виробничою собівартістю. Це пов’язано з тим, що повна собівартість на продукцію, що значиться в залишках, до закінчення процесу реалізації не може бути сформована, і в обліку підприємства залишки нереалізованої продукції значаться за виробничою собівартістю.

2. Склад залишків нереалізованої продукції залежить від методу обліку виручки від реалізації продукції, робіт, послуг. У цей час в Україні прийнятий метод обліку виручки від реалізації за фактом відвантаження продукції, виконання робіт, послуг, за винятком окремих пільгових категорій підприємств (будівельно-монтажні організації). Виходячи із цього, в складі залишків нереалізованої продукції на початок і кінець періоду враховується тільки готова продукція на складі. При обліку виручки від реалізації за фактом оплати («касовий метод») до складу залишків нереалізованої продукції, крім готової продукції, входять товари відвантажені й товари на відповідальному зберіганні в покупців.

3. Залишки нереалізованої продукції на кінець періоду за виробничою собівартістю обчислюються як добуток одноденних витрат за виробничою собівартістю в IY кварталі планового року (на підставі кошторису витрат) на норму запасу в днях щодо готової продукції. Норма запасу являє собою суму днів, необхідних для комплектації готової продукції, її передпродажної підготовки, упакування, нагромадження на складі до розмірів транспортної партії, а також на оформлення відвантажувальних і платіжних документів.

,

де В зал., с/в – витрати в залишках нереалізованої продукції за виробничою собівартістю на кінець планового періоду;

Во – одноденні витрати на виробництво продукції в IY кварталі планового року:

Нз – норма запасу в днях.

Одноденні витрати визначаються шляхом розподілу суми витрат IY кварталу планового року за виробничою собівартістю на 90 днів.

,

де Вс/в – витрати IY кварталу планового року за виробничою собівартістю;

90 – середнє число днів у кварталі.