Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

АнотацІя

 

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

С. О. Ткаченко

 

Фінанси підприємств

 

Навчальний посібник

 

Харків

2008

 

УДК 658.1(477)

ББК 65.9 (4УКР)2 я 73

Т 48

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 30.11.2007 р., протокол № 13

Рецензенти:

В. В. Глущенко – д-р екон. наук; зав. каф. фінансів та кредиту Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, професор;

В. О. Лукін      – канд. екон. наук, нач. каф. бухгалтерського обліку та аудиту Науково-нав­чального інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ, доцент.

Ткаченко С. О.

Т 48     Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 312 с.

ISBN 978–966–610–160–3

У навчальному посібнику висвітлено питання щодо сутності фінансових ресурсів підприємства, організації фінансової роботи, грошових розрахунків підприємства, формування доходів та витрат, основ оподаткування діяльності, фінансових аспектів формування оборотних та основних активів, оцінки фінансового стану та фінансового планування на підприємстві, фінансової санації й банкрутства, банківського та небанківського кредитування, а також забезпечення фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин.

Навчальний посібник призначений для курсантів, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників фінансової сфери.

ISBN 978–966–610–160–3

УДК 658.1(477)

ББК 65.9 (4УКР)2 я 73

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008

© С. О. Ткаченко, 2008

© Р. І. Артеменко, А. С. Тяпкін, дизайн обкладинки, 2008