Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

3.3. контрольно-аналітична і оперативна робота фінансових служб

Аналіз і контроль фінансової діяльності підприємства – це розрахунок та забезпечення ефективності його фінансового стану, що дає можливість визначити недоліки і прорахунки, виявити і мобілізувати внутрішньогосподарські резерви, збільшити доходи і прибуток, зменшити витрати на виробництво, підвищити рентабельність, поліпшити фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі планування і прогнозування.

Підприємство повинне відпрацювати таку систему показників, за допомогою якої можна досить точно оцінити поточні і стратегічні можливості підприємства.

Фінансово-аналітична робота підприємства здійснюється за наступними напрямами:

– аналіз фінансових результатів і рентабельності;

– аналіз фінансового стану підприємства та показників ділової активності, становища підприємства на фондовому ринку.

При аналізі за першим напрямком досліджуються абсолютні і відносні фінансові показники як за станом на визначену дату і за визначений період, так і в динаміці:

– рівень і динаміка прибутковості, проводиться факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

– фінансові результати від різної операційної, інвестиційної, фінансової й іншої звичайної діяльності;

– використання чистого прибутку;

– взаємозв’язок витрат, обсягів виробництва продукції і прибутку;

– взаємозв’язок прибутку, руху оборотного капіталу і грошових потоків;

– вплив інфляції на фінансові результати;

– факторний аналіз показників рентабельності.

При аналізі фінансового стану підприємства оцінюється за допомогою розрахунків відповідних коефіцієнтів стан і динаміка майна, фінансова стійкість, ліквідність балансу, а також проводиться комплексний аналіз і дається рейтингова оцінка підприємства як у співвідношенні до конкурентів, так і відносно фондового ринку.

Оперативна фінансова робота на підприємстві спрямована на фінансове забезпечення підприємницької діяльності, постійну підтримку платоспроможності на належному рівні. Її зміст полягає в наступному:

– постійна робота з покупцями і замовниками з приводу розрахунків за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги;

– своєчасні розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і послуги з постачальниками і підрядниками;

– забезпечення своєчасної оплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів у бюджет і цільові позабюджетні фонди;

– забезпечення своєчасної виплати заробітної плати;

– своєчасне погашення банківських кредитів і відсотків по них.

При проведенні фінансово-економічного контролю насамперед проводиться співвідношення визначених показників із плановим та нормативним їх значенням.

В даний час, у зв’язку з кризою платоспроможності і ліквідністю більшості підприємств України, особливо велике значення приділяється роботі з рефінансування дебіторської заборгованості, тобто її стягненню. У зв’язку з цим фінансова служба повинна працювати в тісному контакті з юридичною службою підприємства, щоб не допустити закінчення термінів подання позову, відстоювати майнові інтереси підприємства в господарському суді і запобігати виникненню простроченої дебіторської заборгованості на стадії укладання договорів з покупцями і замовниками.

Таким чином, оперативна фінансова робота пов’язана перш за все з організацією розрахунків.