Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

3.2. фінансові служби підприємства, їхні структура, завдання і функції

Фінансові ресурси як важливий фактор ефективного функціонування підприємства займають значне місце в управлінні виробництвом, реалізацією та наданням послуг.

Фінансові служби покликані постійно забезпечувати фінансовими ресурсами процеси виробництва і реалізації продукції, визначати найбільш раціональне їх використання, стежити за дотриманням у всіх підрозділах підприємства фінансової дисципліни.

Фінансова дисципліна – це зобов’язання підприємств і посадових осіб додержуватися режиму економії при використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, норм і нормативів витрат, затверджених фінансовим планом, виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, постачальниками, споживачами й іншими контрагентами.

Фінансова робота – це діяльність, спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ресурсами і здійснення контролю виконання фінансової дисципліни.

Фінансова служба – це самостійний структурний підрозділ підприємства, що виконує визначені функції в системі його управління. Зазвичай це фінансовий відділ. Однак, у залежності від організаційно-правової форми, характеру господарської діяльності, обсягу виробництва і чисельності працівників на підприємстві, фінансовою роботою може займатися як економіст-фінансист у складі бухгалтерії або просто бухгалтер, так і фінансова дирекція на чолі з фінансовим директором або головним фінансовим менеджером. Проте розвиток приватного (малого) підприємництва змушує керівників акумулювати в своїх руках більшість специфічних функцій фінансової служби.

У сучасних умовах фінансова робота набуває якісно нового змісту. Важливим завданням фінансової служби стає не тільки виконання фінансових зобов’язань, контроль використання власних і позикових коштів і так далі, але й організація фінансового менеджменту, що містить якісно нові завдання.

Фінансовий менеджмент – це організація управління фінансовими потоками з метою найбільш ефективного використання власного і залученого капіталу й одержання максимального прибутку за умов мінімізації як ризиків фінансової діяльності, так і витрат. Фінансовий менеджмент припускає розробку визначеної фінансової стратегії і тактики на основі аналізу фінансової звітності за допомогою системи показників і прогнозування доходів у залежності від зміни структури активів і пасивів підприємства.

Фінансова діяльність підприємства спрямована на виконання таких основних завдань:

– фінансове забезпечення поточної виробничо-госпо­дарської діяльності;

– пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності і платоспроможності;

– виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, суб’єктами господарювання;

– мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

– контроль ефективного, цільового розподілу і використання фінансових ресурсів та ін.

У функції фінансової служби входять:

– забезпечення фінансування господарської діяльності;

– розробка фінансової програми розвитку підприємства;

– розробка інвестиційної політики;

– визначення кредитної політики;

– встановлення кошторисів витрат коштів для всіх підрозділів підприємства;

– фінансове планування та бюджетування діяльності, участь у розробці бізнес-плану;

– здійснення розрахунків з бюджетом, банками, постачальниками;

– аналіз фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності;

– ведення фінансового обліку, складання фінансової звітності.

У залежності від розмірів підприємства і поставлених цілей перераховані функції можуть делегуватися або розширюватися.

Фінансова робота на підприємстві здійснюється за такими основними напрямками:

– фінансове бюджетування, прогнозування і планування;

– оперативна, поточна фінансово-економічна робота;

– аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності.