Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Ткаченко С.А.)

3.1. фінансові ресурси підприємства, особливості їхнього формування і використання в умовах ринкових відносин

Фінанси підприємства – це система економічних відносин із приводу утворення і використання грошових доходів і нагромаджень підприємств у процесі розподілу сукупного суспільного продукту (ССП) і національного доходу (НД), створених на рівні підприємства.

Відмінність категорії «фінанси підприємства» від категорії «фінанси» полягає в тому, що дана група фінансових відносин охоплює процес формування і використання децентралізованих фондів коштів.

Об’єктом фінансів підприємства є економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням і використанням грошових фондів.

Суб’єктами таких відносин можуть бути підприємства, організації, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, аудиторські фірми й інші суб’єкти господарювання, що є юридичними особами, а також приватні підприємства без утворення юридичної особи.

Грошові відносини перетворюються у фінансові відносини лише тоді, коли рух коштів стає відносно самостійним. Це відбувається у процесі формування, розподілу і використання грошових доходів і фондів відповідно до їх цільового призначення у формі фінансових ресурсів.

До фінансових відносин належать такі групи відносин:

– взаємовідносини між підприємствами і державою з приводу формування централізованих фондів коштів і фінансування з них;

– взаємовідносини між підприємствами з приводу розрахунків за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги в процесі їх виробничої і комерційної діяльності;

– взаємовідносини між підприємствами і банківською системою з приводу одержання кредитів і сплати відсотків за їхнє використання;

– взаємовідносини між підприємствами і страховими компаніями з приводу сплати страхових внесків і одержання страхових відшкодувань у випадку виникнення страхової події;

– «вертикальні» взаємовідносини між підприємствами і вищестоящими організаціями з приводу формування і розподілу централізованих фондів коштів;

– взаємовідносини між суб’єктами підприємницької діяльності і державою в процесі здійснення програми роздержавлення і приватизації;

– взаємовідносини між суб’єктами господарювання в зв’язку з інвестуванням коштів у цінні папери й одержанням по них доходу у вигляді відсотків і дивідендів, здійсненням пайових внесків і участю в розподілі прибутку від спільної діяльності;

– фінансові взаємовідносини між підприємством і його працівниками з приводу оплати праці й економічного стимулювання;

– фінансові взаємовідносини усередині підприємства з приводу формування його статутного фонду, а також у зв’язку зі створенням і використанням інших фондів коштів.

У процесі відтворення фінанси як економічна категорія виявляють свою сутність через такі функції:

– формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності;

– розподіл і використання фінансових ресурсів для забезпечення поточної виробничої й інвестиційної діяльності, виконання зобов’язань перед фінансово-банківською системою і для соціально-економічного розвитку підприємства;

– контроль формування і використання фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, що знаходяться в його розпорядженні і призначені для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат щодо розширеного відтворення, економічного стимулювання працюючих і забезпечення доходів власників.

Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в момент створення підприємства, коли утвориться його статутний капітал. Це майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників підприємства.

Фінансові ресурси підприємства формуються головним чином за рахунок прибутку від основного, інвестиційного, фінансового й інших видів діяльності підприємства, найбільш питому вагу серед яких займає виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, що розглядається як доходи підприємства.

Важливим джерелом формування фінансових ресурсів є амортизаційні відрахування, а також цільові надходження, виручка від реалізації майна, стійкі пасиви, часткові і пайові внески членів трудового колективу, що розглядаються як надходження.

Усі перераховані вище джерела формування фінансових ресурсів відносяться до власних джерел.

Крім того, фінансові ресурси підприємства можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку. Це надходження від розміщення цінних паперів і кредитів.

Фінансові ресурси підприємства формуються також за рахунок коштів, що надійшли в порядку перерозподілу. Це ресурси, сформовані на пайових засадах, що надійшли від вищестоящих організацій, страхові відшкодування, бюджетні субсидії, дивіденди та інші види ресурсів.

Велике значення має структура джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Збільшення питомої ваги власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств. Висока питома вага позикових коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства, вимагає додаткових витрат на сплату відсотків за кредити, знижує ліквідність балансу. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально аналізувати доцільність залучення позикових коштів.

 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Формування фінансових ресурсів підприємства

Основні проблеми, з якими зіштовхуються підприємства України в даний час, наступні:

– значне збільшення кількості збиткових та безприбуткових підприємств;

– нестача власних оборотних коштів і відсутність джерел фінансування їхнього приросту. Серед наявних джерел головною зараз виступає прострочена кредиторська заборгованість;

– незадовільна структура оборотних коштів, висока питома вага фондів обертання, зокрема, простроченої дебіторської заборгованості;

– недостатність джерел фінансування капітальних вкладень як власних, так і позикових, що призвела до інвестиційної кризи в Україні;

– високий рівень податкового вилучення фінансових ресурсів підприємств і їхніх грошових фондів у цілому. Особливо високий рівень непрямого оподатковування і податковий тиск на фонд оплати праці за умов збільшення мінімальної заробітної плати, що призводить ще і до зниження реальних доходів населення в Україні.