Фізіологія сільськогосподарських тварин - Практикум (Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: ОсновнІ положення фІзІологІчного експерименту
Читать: Методи вивчення травлення в тварин в хронІчних дослІдах
Читать: Лабораторно-практичнІ роботи травлення
Читать: ФІзІологІя серця
Читать: КровообІг
Читать: Дихання
Читать: ОбмІн речовин І енергІЇ
Читать: ФІзІологІя видІлення
Читать: Розмноження
Читать: ЛактацІя
Читать: ФІзІологІя м’язІв І нервІв
Читать: ФІзІологІя центральноЇ нервовоЇ системи
Читать: Вища  нервова дІяльнІсть
Читать: Зоровий аналІзатор
Читать: Слуховий аналІзатор
Читать: ШкІрний аналІзатор
Читать: АналІзатор рІвноваги
Читать: АналІзатор смаку
Читать: Основна лІтература