Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Модуль 4. правовІ основи грошово- кредитноЇ дІяльностІ в украЇнІ

Практичні завдання

1.  Під  час  проведення  виїздної  перевірки  акціонерного  товариства

«Завод Автоагрегат» співробітниками  державної податкової інспекції у Ки- ївському районі м. Донецька було встановлено, що 15 жовтня 2004 року приватне  підприємство   «Прапор»  придбало  технологічне  обладнання  на суму 7 тис. грн, виробником якого є акціонерне товариство «Завод Автоаг- регат».  Оплата  за договором  купівлі–продажу  технологічного  обладнання між приватним підприємством «Прапор» і акціонерним товариством «Завод Автоагрегат» була здійснена у готівковій формі. Про це свідчить прибутко- вий касовий ордер від 15 жовтня 2004 року на 7 тис. грн, підписаний голов- ним бухгалтером і касиром акціонерного товариства «Завод Автоагрегат».

Які правові наслідки цієї розрахункової операції?

2. У довідці про включення Національного банку України до Єдиного державного  реєстру підприємств  та організацій  України  від 09.11.2000,  №

9798, виданій Головним міжрегіональним інформаційним центром Держав- ного комітету статистики України, зазначено, що формою фінансування Національного банку України є бюджет.

Зробіть мотивований висновок щодо цієї довідки.

3.  Підприємство  «Дончанка»,  яке  має  поточний  рахунок  у  комер- ційному банку «ЕХІМ», надіслало до установи банку платіжне доручення з метою   перерахування   50   тис.   грн   на   рахунок   торговельної   компанії

«Вільнюс». У реквізиті «Призначення  платежу» цього платіжного доручен-

ня було вказано: «безоплатна фінансова допомога».

Якими повинні бути дії комерційного банку в цьому випадку?

4. Відділом державної виконавчої служби м. Донецька було надіслано запит до комерційного банку «ЕХІМ» із проханням надати інформацію про наявність коштів на поточному рахунку та здійснені операції протягом ос- таннього місяця клієнтом банку — ТОВ «Каштан», яке є боржником у відкритому виконавчому провадженні.

Чи повинен комерційний  банк надати відповідну інформацію  відділу

державної виконавчої служби?

5. Підприємство «Альфа» уклало договір із компанією «Siemens» на поставку медичного обладнання на суму 80 тис. євро. За дорученням підприємства «Альфа» комерційний банк «ЕХІМ» придбав вказану суму на міжбанківському валютному ринку та зарахував її на валютний рахунок підприємства  «Альфа»,  але протягом  двох  тижнів  до комерційного  банку

«ЕХІМ» не надійшло платіжне доручення про перерахування  коштів на ра-

хунок компанії «Siemens».

Якими в цій ситуації повинні бути дії комерційного банку «Синтез»?

6.  Під  час  проведення  документальної  податкової  перевірки акціонерного  товариства  «Барс» було встановлено,  що у березні 2004 року був укладений кредитний договір між ним та іноземним банком на суму 50 тис. дол. США. Кошти за договором були вчасно одержані та зараховані уповноваженим   банком   «Омега»   на   рахунок   акціонерного   товариства

«Барс»,  але документи,  що свідчать  про правомірність  одержання  кредит-

них коштів акціонерним товариством «Барс» до банку не надійшли.

Якими повинні бути дії комерційного  банку «Омега» за таких обста- вин? Які наслідки передбачені чинним законодавством у разі, якщо уповно- важений банк не повідомляє орган державної податкової служби про одер- жання кредиту резидентом від банка–нерезидента?

7. Громадяни України Іванов і Петров уклали договір позики на суму

60 тис. дол. США.

Чи є дійсною ця угода? Чи є необхідним у такому випадку одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України?

8. Під час попереднього розслідування за кримінальною справою, слідчим   відповідно   до   ст.   1541     Кримінально-процесуального   кодексу України було обрано запобіжний захід до підозрюваного  у вигляді застави. Як заставу слідчим було отримано від підозрюваного  5 тис. дол. США, про що був складений «протокол отримання застави».

Чи є правомірними дії слідчого?

Тестові завдання

1. Що є основною метою діяльності Національного банку України?

1) отримання дивідендів;

2) отримання прибутку;

3) підтримка стабільності національної валюти, впровадження в життя економічної політики держави;

4) лізинг;

5) складання міжнародних фінансових угод.

2. В яких випадках банк може набути статусу державного банку?

1) банк, 100\% статутного капіталу якого належать державі;

2) банк, 90\% статутного капіталу якого належать державі;

3) банк, 100\% статутного капіталу якого належить НБУ;

4) банк, 50\% статутного капіталу якого належать державі;

5)  комерційний   банк,   100\%   статутного   капіталу   якого   належать державі.

3. Державний банк засновується за рішенням:

1) Кабінету Міністрів України;

2) Національного банку України;

3)  Генерального  департаменту  банківського  нагляду  Національного банку України;

4) Верховної Ради України;

5) Президента України.

4. Статут державного банку затверджується постановою:

1) Кабінету Міністрів України;

2) Національного банку України;

3)  Генерального  департаменту  банківського  нагляду  Національного банку України;

4) Верховної Ради України;

5) Президента України.

5. Як класифікуються банки за спеціалізацією?

1) іпотечні;

2) біржові;

3) комерційні;

4) представницькі;

5) кредитні.

6. Скільки рівнів має банківська система в Україні?

1) один;

2) два;

3) три;

4) чотири;

5) не має рівнів.

7. Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо:

1) більше 50\% його активів є активами одного типу;

2) 50\% його активів є активами одного типу;

3) 40\% його активів є активами одного типу;

4) всі учасники є фізичними особами;

5) статут закріплює певну спеціалізацію.

8. Хто не може бути учасником банку:

1) юридичні особи;

2) фізичні особи;

3) Кабінет Міністрів України;

4) благодійні організації;

5) фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності.

9. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) коопе-

ративного банку має бути не менше за:

1) 35 осіб;

2) 40 осіб;

3) 45 осіб;

4) 50 осіб;

5) 10 осіб.

10. Мінімальний  розмір статутного капіталу на момент реєстрації ба- нку для місцевих кооперативних банків, що здійснюють свою діяльність у межах однієї області, не може бути менше:

1) 1 млн євро;

2) 3 млн євро;

3) 5 млн євро;

4) 1 млн грн;

5) 3 млн грн.

11. Грошові внески на формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у:

1) гривнях;

2) іноземній вільно конвертованій валюті або гривнях;

3) іноземній вільно конвертованій валюті;

4) валюті, що закріплена уставом банку;

5) будь-якій валюті на вибір учасника банку.

12. Для державної реєстрації банку уповноважена  засновником  особа подає документи до:

1) територіального  управління  Національного  банку України  за міс-

цем створення банку;

2) Комісії Національного  банку України з питань нагляду та регулю-

вання діяльності банку;

3) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України;

4) до державного реєстратора юридичних осіб;

5) Правління Національного банку України.

13. Рішення про державну реєстрацію банку виноситься не пізніше:

1) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;

2) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;

3) чотирьохмісячного  строку від дати подання  повного  пакета доку-

ментів;

4) тижня від дати подання повного пакета документів;

5) місячного строку від дати подання повного пакета документів.

14. Свідоцтво про державну реєстрацію банку видається протягом:

1) 3 робочих днів;

2) 5 робочих днів;

3) 10 робочих днів;

4) місяця;

5) одразу при державній реєстрації.

15. Рішення про державну реєстрацію банку виноситься:

1) територіальним  управлінням  Національного  банку України за міс-

цем створення банку;

2) Комісією  Національного  банку України з питань нагляду та регу-

лювання діяльності банків;

3) Генеральним  департаментом  банківського  нагляду  Національного банку України;

4) Правлінням Національного банку України;

5) Президентом України.

16. Рішення  про державну  реєстрацію  банку  з іноземним  капіталом виноситься:

1) територіальним  управлінням  Національного  банку України за міс-

цем створення банку;

2) Комісією  Національного  банку України з питань нагляду та регу-

лювання діяльності банків;

3) Генеральним  департаментом  банківського  нагляду  Національного банку України;

4) Правлінням Національного банку України;

5) Президентом України.

17. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом виноситься:

1) територіальним  управлінням  Національного  банку України за міс-

цем створення банку;

2) Комісією  Національного  банку України з питань нагляду та регу-

лювання діяльності банків;

3) Генеральним  департаментом  банківського  нагляду  Національного банку України;

4) Правлінням Національного банку України;

5) Президентом України.

18. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом виноситься у:

1) двотижневий строк;

2) місячний строк;

3) двомісячний строк;

4) тижневий строк;

5) тримісячний строк.

19. Який документ надає право відкривати та вести банківські рахун-

ки фізичних та юридичних осіб?

1) ліцензія Верховної Ради України;

2) ліцензія Національного банку України;

3) договір між Національним  банком України  та банківськими  уста-

новами;

4) патент Національного банку України;

5) паспорт громадянина.

20. Які банківські операції можна віднести до базових?

1) розрахункові та комісійні;

2) активні та пасивні;

3) вкладні, кредитні та розрахункові;

4) депозитні та кредитні;

5) активні, пасивні та розрахункові.

21. Що є обставинами виникнення банківських правовідносин?

1) договори між фінансово-кредитними  установами та клієнтами;

2) адміністративні акти;

3) договори між банківськими установами;

4) договори між клієнтами фінансово-кредитних  установ;

5) всі зазначені дії.

22. Що належить  до платіжних  інструментів  відповідно  до чинного законодавства?

1) меморіальні ордери та акредитиви;

2) іноземну та національну валюту;

3) банківські метали та золото;

4) банкноти та монети;

5) всі зазначені засоби.

23. Платіжне доручення береться банком платника на виконання про-

тягом:

1) 7 календарних днів із дати його виписки;

2) 10 календарних днів із дати його виписки;

3) 15 календарних днів із дати його виписки;

4) 3 операційних днів із дати його виписки;

5) строку, який зазначений в дорученні.

24. Банк бере на виконання платіжне доручення від платника за умови:

1) якщо сума платіжного доручення не перевищує суму, що є на його рахунку;

2) якщо сума цього платіжного  доручення  перевищує  суму, що є на його рахунку;

3) якщо суми, що є на рахунку, недостатньо,  але договором між бан-

ком і платником передбачено отримання таких платіжних доручень;

4) якщо таке доручення видає юридична особа;

5) якщо в дорученні  вказано, що грошові кошти з рахунку платника потрібні для виплати заробітної плати.

25. Банк платника отримує платіжну вимогу–доручення  від платника протягом:

1) 10 календарних днів із дати оформлення її одержувачем;

2) 15 календарних днів із дати оформлення її одержувачем;

3) 20 календарних днів із дати оформлення її одержувачем;

4) 15 календарних днів із дати оформлення її отримувачем;

5) 10 календарних днів із дати оформлення її отримувачем.

26. Банк платника в разі здійснення  примусового  списання (стягнен-

ня) коштів приймає платіжні вимоги протягом:

1) 10 календарних днів із дати їх складання;

2) 20 календарних днів із дати їх складання;

3) 30 календарних днів із дати їх складання;

4) місяця з дати їх складання;

5) 3 календарних днів з дати їх складання.

27. Банк  стягувача  в разі примусового  списання  (стягнення)  коштів приймає платіжні вимоги протягом:

1) 10 календарних днів із дати їх складання;

2) 15 календарних днів із дати їх складання;

3) 20 календарних днів із дати їх складання;

4) місяця з дати їх складання;

5) 3 календарних днів із дати їх складання.

28. Обмін розрахункового  чека на готівку та отримання  здачі з суми чека готівкою дозволяється здійснювати:

1) підприємствам;

2) фізичним особам;

3) фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності;

4) юридичним особам — резидентам України;

5) взагалі це заборонено.

29. Обмін розрахункового  чека на готівку або отримання здачі з суми чека готівкою дозволяється здійснювати фізичним особам, але:

1) не більше ніж 10\% від суми цього чека;

2) не більше ніж 20\% від суми цього чека;

3) не більше ніж 30\% від суми цього чека;

4) не більше ніж 50\% від суми цього чека;

5) взагалі це заборонено.

30. Строк дії розрахункового  чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку, становить:

1) 1 місяць із дати його видачі;

2) 3 місяця із дати його видачі;

3) 6 місяців із дати його видачі;

4) до моменту здійснення розрахунку;

5) 1 рік.

31. Строк дії чекової книжки становить:

1) 6 місяців із дати її видачі;

2) 10 місяців із дати її видачі;

3) 12 місяців із дати її видачі;

4) 3 роки із дати її видачі;

5) 3 місяці із дати її видачі.

32. Розрахунковий  чек із чекової книжки пред’являється  для оплати в банк чекодержателя протягом:

1) 10 календарних днів;

2) 15 календарних днів;

3) 20 календарних днів;

4) протягом дії чекової книжки;

5) тижня.

33. Письмове зобов’язання про сплату певної суми кредитору — це:

1) переказний вексель;

2) простий вексель;

3) кредитна угода;

4) акредитив;

5) платіжне доручення.

34. Письмовий наказ кредитора про сплату в зазначений термін певної суми іншій особі — це:

1) переказний вексель;

2) простий вексель.

3) кредитна угода;

4) акредитив;

5) платіжна вимога–доручення.

35. Акредитив для здійснення платежів, за яким завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку–емітенті  або у виконуючому банку, — це:

1) покритий акредитив;

2) непокритий акредитив;

3) відкличний акредитив;

4) простий акредитив;

5) всі акредитиви відповідають цій умові.

36.  Акредитив,  який  може  бути  змінений  або  анульований  банком–

емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення бенефіціара, — це:

1) відкличний акредитив;

2) безвідкличний акредитив;

3) покритий акредитив;

4) непокритий акредитив;

5) акредитив взагалі не може змінюватись.

37. Акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою на це бенефіціара і банку–емітента, — це:

1) відкличний акредитив;

2) безвідкличний акредитив;

3) покритий акредитив;

4) непокритий акредитив;

5) акредитив взагалі не може змінюватись.

38. Що таке «валюта України»?

1) грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України;

2) іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських  білетів, монет і в інших формах, що перебувають  в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави;

3) золото і метали ірідієво-платинової  групи;

4)  платіжні  документи  та  інші  цінні  папери,  виражені  в  іноземній валюті;

5)   боргові   розписки,   акредитиви,   чеки,   банківські   накази,   інші

фінансові та банківські документи, виражені в монетарних металах.

39. Який орган формує Державний валютний фонд України?

1) Кабінет Міністрів України;

2) Верховна Рада України;

3) Національний банк України;

4) місцеві державні адміністрації;

5) Міністерство фінансів України.

40. Який орган здійснює контроль за дотриманням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон?

1) Міністерством зв’язку України;

2) Кабінетом Міністрів України;

3) Міністерством фінансів України;

4) митними органами;

5) Національним банком України.

41. Який орган здійснює  фінансовий  контроль  за валютними  опера-

ціями, які проводяться резидентами і нерезидентами на території України?

1) Державна податкова інспекція;

2) Державний митний комітет України;

3) Міністерство зв’язку України;

4) Національний банк України;

5) Кабінет Міністрів України.

42. Що не належить  до повноважень  Кабінету  Міністрів  України  у сфері валютного регулювання?

1) видання ліцензій на здійснення валютних операцій;

2) подання  на затвердження  до ВРУ ліміту зовнішнього  державного боргу України;

3) складання платіжного балансу України;

4)  забезпечення   виконання   бюджетної   та  податкової   політики   в частині, що стосується руху валютних цінностей;

5) розпорядження Державним валютним фондом.

43. Які виключні  повноваження  в сфері валютного  регулювання  має

Національний банк України?

1) забезпечує формування та виступає розпорядником Державного ва-

лютного фонду України;

2) формує,  зберігає й використовує  резерви валютних  цінностей  для здійснення валютної політики;

3) складає платіжний баланс України;

4) забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині,

що стосується руху валютних цінностей;

5) забезпечує стабільність грошової одиниці України.

44. Який суб’єкт фінансового управління в Україні не здійснює валю-

тний контроль?

1) уповноважені банки;

2) Рахункова палата України;

3) Державна митна служба України;

4) Національний банк України;

5) Кабінет Міністрів України.

45. Які операції не належить до валютних?

1) операції, пов’язані з переходом права власності на валютні ціннос-

ті, що здійснюються між резидентами у валюті України;

2) операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності;

3) операції,  пов’язані  з використанням  валютних  цінностей  в міжна-

родному обігу як засобу платежу;

4) операції, пов’язані з ввезенням, переказуванням  і пересиланням  на територію України валютних цінностей;

5) операції,  пов’язані  з передаванням  заборгованостей  та інших  зо-

бов’язань, предметом яких є валютні цінності.