Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Модуль 3. правове регулювання державних та мІсцевих доходІв І видаткІв

Практичні завдання

1. Згідно зі ст. 67 Конституції України, кожен зобов’язаний сплачува-

ти податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Чи стосується ця вимога юридичних осіб–платників  податків? Якими нормативними   актами   встановлюється   цей  обов’язок   щодо  юридичних осіб?

2. Фірма «Сокіл» реалізовувала  побутову продукцію на ринку протя- гом року і при цьому не вела податковий облік, не сплачувала податки, збо- ри та інші обов’язкові платежі, не надавала податкову звітність. Коли все це з’ясувалось, районна податкова інспекція визначила суму податкового обов’язку фірми «Сокіл» непрямим методом у розмірі 100 тис. грн.

Розкрийте зміст непрямого методу визначення податкового зо- бов’язання?  Яким  чином  буде обчислена  сума прихованого  від оподатку- вання прибутку? Як слід вирішити цю справу і які види відповідальності необхідно застосувати до правопорушників?

3. Платника податків Бородіна було визнано у судовому порядку об- меженим  у  цивільній  дієздатності  внаслідок  зловживання  спиртними  на- поями, але як платник податків Бородін мав у власності транспортний засіб, нерухоме майно та орендував земельну ділянку.

Яким чином буде формуватись  податковий  обов’язок цього громадя-

нина?

 

4. Семірічна  талановита  співачка  отримує  кошти у вигляді гонорару

за виступи на концертах.

Яким чином і якою особою буде реалізовуватись обов’язок із ведення податкового обліку, сплати податку, податкової звітності за грошовими надходженнями цієї дитини?

5. Платник податків — суб’єкт підприємницької  діяльності  громадя- нин Петров протягом останнього року своєї підприємницької діяльності мав великі збитки, внаслідок чого у нього не було можливості своєчасно і в повному обсязі виконати свій податковий обов’язок. Водночас, він не при- пинив підприємницьку діяльність, тому що мав непогані перспективи на майбутнє. Петров звернувся до районної податкової інспекції із проханням роз’яснити   йому,   які   є   в   нього   інші   засоби   виконання   податкового обов’язку. У податковому органі Петрову запропонували такі альтернативи: податковий кредит, податковий компроміс, податкове доручення.

Що це за податкові механізми і яким чином здійснюється  їх регулю- вання? Чи мав право платник податків на податкове роз’яснення у районній податковій   інспекції?   Які  податкові   механізми   слід  застосувати   в  цій ситуації?

6. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про систему оподаткування», облік платників податків і зборів (обов’язкових  платежів) ведеться держав- ними  податковими  органами  та іншими  державними  органами  відповідно до законодавства.

Які саме державні органи ведуть реєстри платників податків та зборів (обов’язкових  платежів)  в Україні?  Якими  нормативними  актами  регулю- ються ці види реєстрів?

7. Громадянин Севров протягом року працював токарем на заводі у Польщі. Сума заробітної плати за весь термін перебування у Польщі склала еквівалент 60 тис. грн. З цієї суми Севров щомісяця у Польщі сплачував по- даток з отриманого доходу. Після повернення в Україну Севров подав до районної податкової інспекції декларацію про доходи за минулий рік.

Визначте суму податку з доходів фізичних осіб, яку повинен сплатити

Севров, якщо інших доходів протягом звітного року він не отримував.

8. Підприємство «КВІНТ» зареєстроване як платник податку на дода-

ну вартість. Воно придбало партію кришок для консервації у підприємства

«ГАЛА»,   яке   звільнено   від   сплати   податку   на   додану   вартість.   При подальшій реалізації цих кришок цей податок був нарахований  на різницю між закупівельною і продажною ціною. При проведенні перевірки податко- вий інспектор  нарахував  ПДВ,  виходячи  з вартості  реалізованих  кришок. Таким чином, зазначена угода для підприємства «КВІНТ» з прибуткової пе- ретворилася на збиткову.

Які операції звільняються від оподаткування податком на додану вар-

тість? Правомірне чи ні рішення податкового інспектора в цій ситуації?

9.  Юридична  особа  «Тюльпан»  здійснювала  підприємницьку  діяль- ність з вирощування і продажу садових квітів. Після двох років роботи юридична особа «Тюльпан» вирішила розширити мережу своєї організації і створила дві філії без статусу юридичної особи — «Конвалія» і «Лілія». Фі- лії «Конвалія» і «Лілія» мали окремі банківські рахунки, вели окремий об- лік своєї діяльності і складали баланс, але філія «Конвалія» була розташова- на на території іншої територіальної  громади, ніж юридична особа, а філія

«Лілія» була розташована на одній території із юридичною особою.

Яким чином у таких ситуаціях буде обчислюватись і сплачуватись податок на прибуток? В якому випадку філія без статусу юридичної особи виступає самостійним  платником податку на прибуток? Який правовий ре- жим  оподаткування,   обліку  та  звітності  буде  застосовуватись   до  філій

«Конвалія» і «Лілія»?

10. Релігійна організація, яка була зареєстрована  у порядку, передба- ченому законом, здійснювала діяльність з надання культових послуг (хре- щення, укладання  церковного  шлюбу, похорони,  молебен та ін.) і одержу- вала в результаті такої діяльності грошові кошти. Окрім цього, релігійна організація здавала в оренду земельну ділянку юридичній особі і одержува- ла у зв’язку з цим грошові кошти за договором оренди.

Яким чином у цих ситуаціях буде здійснюватись оподаткування  релі-

гійної організації?

11. У липні 2004 року громадянин Петров отримав лист з районної податкової інспекції, де він знаходився на обліку, з вимогою пояснити та звітувати щодо джерела коштів, на які він придбав автомобіль «ВАЗ-2109» у травні 2004 року.

Чи є правомірними вимоги податкової інспекції?

12. Потерпілому  Іванову  в 2001  р. було  встановлено  втрату  профе- сійної працездатності. За поданою заявою йому було виплачено одноразову грошову допомогу та відшкодовано моральну шкоду. За відшкодуванням втраченої заробітної плати потерпілий Іванов у 2001 р. не звертався. Звер- нувся з заявою тільки в січні 2005 року.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

13.  Вчитель  СШ  №  57  м.  Донецька  Афонін  знаходився  на лікарняному  з 12 до 21 лютого 2005 року. З 17 лютого 2005 року у школі було оголошено карантин у зв’язку з епідемією грипу, який продовжувався включно до 23 лютого 2005 року.

Яким чином у цій ситуації оплатити вчителю лікарняний  за час хво-

роби, що збігається з періодом карантину?

14. У березні 2007 року Донецькою обласною радою було прийнято рішення про емісію облігацій місцевого займу. Емітентом в рішенні вста- новлено КБ «ЕХІМ», джерелом погашення облігацій були визначені кошти за рахунок випуску нових займів. Максимальний розмір сумарної вартості випуску облігацій місцевого займу склав 35\% дохідної частини обласного бюджету за 2004 рік.

Хто може виступати емітентом ОВМЗ? За рахунок яких коштів може бути проведене погашення ОМДЗ? Якому нормативно-правовому акту су- перечать  умови  випуску  ОВМЗ,  закріплені  рішенням  Донецької  обласної ради?

15. Складіть  схему відносин,  які регулюються  фінансовим  правом  в галузі страхування.

Тестові завдання

1. Що належить до системи обов’язкових платежів?

1) мито;

2) митні збори;

3) пеня;

4) квартирна плата;

5) плата за міжміські переговори.

2. Що є особливістю неподаткових доходів?

1) відплатність;

2) безповоротність;

3) безумовність;

4) добровільність;

5) диспозитивність.

3. У чому полягає відмінність між прямими та непрямими податками?

1) у незбігу юридичного та фактичного платника податків;

2) у збігу юридичного та фактичного платника податків;

3) платниками прямих податків є тільки фізичні особи;

4) платниками непрямих податків є тільки юридичні особи;

5) в органі, який вводить в дію відповідний податок.

4. Що належить до ознак податку?

1) безповоротність;

2) майнова зацікавленість;

3) благодійність;

4) добровільність;

5) необов’язковість.

5. Хто є суб’єктом сплати податків, зборів й інших обов’язкових платежів?

1) юридичні та фізичні особи;

2) юридичні особи;

3) фізичні особи;

4) підприємства та організіції;

5) законодавчі та виконавчі органи влади.

6. Хто є платником податку на прибуток?

1) підприємства та організації, які є юридичними особами;

2) громадяни України, які не мають статусу юридичних осіб;

3) громадяни;

4) іноземні громадяни;

5) фізичні особи.

7. Яку ставку податку на прибуток встановлено в Україні?

1) 25\%;

2) 40\%;

3) 20\%;

4) 10\%;

5) 50\%.

8. Хто є платником податку на доходи з фізичних осіб?

1) нерезиденти, які отримують доходи з джерел в Україні;

2) юридичні особи;

3) суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи;

4) філії підприємств;

5) дипломатичні представники.

9. До якого виду податків належить податок на додану вартість?

1) непрямих;

2) прямих;

3) цільових;

4) не цільових;

5) постійних.

10. Що таке акцизний збір?

1) непрямий податок на високорентабельні  і монопольні товари, який включається в ціну цих товарів;

2) прямий податок на високорентабельні і монопольні товари, який включається в ціну цих товарів;

3) збір за обороти в процесі реалізації продукції;

4) прямий податок на алкогольну та тютюнову продукцію;

5) прямий податок на обороти від реалізації високорентабельних товарів.

11. Акцизний збір обчислюється за ставками у процентах до обороту з продажу товарів, що реалізуються за вільними цінами, з урахуванням:

1) їх вартості за цими цінами;

2) їх вартості за цими цінами, без урахування акцизного збору;

3) їх вартості за цими цінами, без урахування акцизного збору та по-

датку на додану вартість;

4) вартості на аналогічні товари;

5) їх вартості за цими цінами з урахуванням акцизного збору та пода-

тку на додану вартість.

12. Суми акцизного  збору з товарів, ввезених на територію  України,

зараховуються:

1) до Державного бюджету України;

2) до місцевого бюджету за місцем їх реалізації;

3) до Державного  і місцевого  бюджетів  у співвідношеннях,  установ-

лених Верховною Радою України;

4) до фонду відповідного органу Митної служби;

5) до спеціального позабюджетного фонду.

13. До складу загального  місячного  оподатковуваного  доходу фізич-

ної особи належить:

1) пеня, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бю- джету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) або інших сум бюджетного відшкодування;

2) доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінце-

вому оподаткуванню під час їх виплати;

3) доходи у вигляді заробітної платні, інші виплати й винагороди, на- раховані (виплачені) платникові податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового  договору;

4) кошти або майно (немайнові  активи), отримані платником  податку

як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно з законом;

5) доходи у вигляді процентів від операцій з цінними паперами.

14. Акцизний збір обчислюється за ставками у процентах до обороту з продажу імпортованих товарів з урахуванням:

1) митної (закупівельної)  вартості, збільшеної на суму ввізного мита,

без урахування акцизного збору;

2) митної (закупівельної) вартості;

3) митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита;

4) митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита з урахуванням акцизного збору;

5) митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита з урахуванням акцизного збору та податку на додану вартість.

 

день;

 

15. Ринковий збір стягується:

1) представниками  адміністрації  ринку до початку торгівлі за кожен

2) представниками податкової інспекції на момент перевірки;

3)  представниками  адміністрації  ринку  після  реалізації  платниками

продукції;

4) представниками  податкової інспекції до початку торгівлі за кожен

день;

 

5) наприкінці податкового періоду.

16. З якого віку фізична особа може отримати ідентифікаційний код?

1) з 14 років;

2) з 16 років;

3) з 18 років;

4) з моменту народження;

5) з моменту отримання об’єкта оподаткування.

 

17. Хто належить до податкових агентів?

1) державні органи, які здійснюють контроль за сплатою податків;

2) особи, які здійсннють  утримання  податку з платника та перерахо-

вують його до бюджету;

3) податкові органи;

4) работодавець;

5) банки, в яких відкриваються поточні рахунки.

18. Хто належить до резидентів?

1) громадяни України, які мають постійне місце проживання в межах

України;

2) фізичні особи, які проживають на території України не більше 183

днів календарного року;

3) фізичні та юридичні особи, які мешкають (знаходяться)  на терито-

рії України не менш ніж 183 днів календарного року;

4) іноземні фізичні особи, які перетинають митний кордон України;

5) особи, які одержують дохід на території України.

19. Основним елементом податку є:

1) база оподаткування;

2) податковий період;

3) податкова звітність;

4) податкова ставка;

5) одиниця оподаткування.

20. До якого виду доходів належать штрафні платежі?

1) неподаткових;

2) податкових;

3) місцевих;

4) митних;

5) особистих.

21. Що таке податки?

1) обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, нецільові, безповоротні, безумовні платежі юридичних та фізичних осіб, що встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого самовряду- вання  для  зарахування  в державний  чи  місцевий  бюджет  або  в цільовий фонд у точно визначеному розмірі й терміні;

2) обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, нецільові, безумовні платежі юридичних та фізичних осіб, що встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого самоврядування  для за- рахування в державний чи місцевий бюджет або в цільовий фонд у точно визначеному розмірі й терміні;

3) обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, нецільові, безповоротні, безумовні платежі юридичних осіб, що встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого самоврядування  для за- рахування в державний чи місцевий бюджет або в цільовий фонд у точно визначеному розмірі й терміні;

4) обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, встановлені  органом  законодавчої  влади  або органом  місцевого  самовряду- вання для зарахування в державний чи місцевий бюджет або в цільовий фонд;

5) обов’язкові, за юридичною формою індивідуально-безвідплатні, нецільові, безповоротні, безумовні платежі, що встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого самоврядування для зарахування в державний чи місцевий бюджет або в цільовий фонд у точно визначеному розмірі й терміні.

22.  Яким  органом  здійснюється  встановлення  скасування  податків,

зборів (обов’язкових платежів), а також пільг?

1) Верховною Радою України;

2) Президентом України;

3) Кабінетом Міністрів України;

4) Міністерством фінансів України;

5) Рахунковою палатою України.

23. Який із перерахованих принципів не належить до податкових?

1) справедливість;

2) універсалізація;

3) відношення до відповідних фондів;

4) науковий підхід;

5) однократність.

24. Що таке ставка податку?

1) розмір податку, що встановлюється на одиницю обкладення;

2) елемент, що характеризує податковий механізм;

3) джерело сплати податку;

4) податкова пільга;

5) засіб сплати податків, зборів.

25. Податкові зобов’язання у платника ПДВ виникають:

1) з дати відвантаження товару покупцеві;

2) з дати оплати товару покупцем;

3) з дати тієї події, що протягом податкового періоду відбулася раніше;

4) з початку календарного місяця, що розпочинає собою податковий період;

5) за угодою між продавцем та покупцем товарів (робіт, послуг);

6) з дати отримання платіжного документа.

26. Що входить до складу податкового кредиту відповідно до Закону

України «Про податок на додану вартість»:

1) усі фактично понесені витрати на здійснення заходів щодо розши-

рення виробництва;

2) усі витрати платника, підтверджені розрахунковими документами;

3) суми витрат платника, підтверджені  договором  на виконання пос-

тавки йому товарів або виконання робіт;

4) витрати не визначаються,  тому що податковий кредит є безвідпла-

тним та надається за рахунок бюджетних коштів;

5) витрати платника податку, який не скористався правом на податко-

вий кредит у році, що передує поточному.

27. Що таке об’єкт податку на прибуток підприємств?

1) різниця між ціною товарів (робіт, послуг) та видатками на їх вироб-

ництво;

2) сума прибутків  за всіма господарськими  операціями  протягом по-

даткового періоду;

3) різниця між сумою валових доходів та сумою валових видатків за винятком амортизаційних відрахувань;

4) різниця між сумою валових доходів та сумою валових видатків ра-

зом із сумою амортизаційних відрахувань;

5) прибуток.

28. Платежі за вчинення юридично значущих дій, надання послуг упо-

вноваженими державними органами належать до:

1) зборів;

2) податків;

3) неподаткових платежів;

4) мита;

5) пені.

29. Які санкції фінансово-правових  норм застосовуються  у разі пору-

шення податкового законодавства?

1) штрафи, позбавлення волі;

2) пеня, звільнення з роботи, догана;

3) стягнення донарахованих сум податків, штрафи, пеня;

4) конфіскація, адміністративний арешт;

5) пеня, позбавлення волі, штрафи.

30. До кого можуть застосовуватися  заходи адміністративної  відпові-

дальності?

1) до юридичних осіб;

2) до посадових осіб;

3) до платників податків — фізичних осіб;

4) до суб’єктів господарювання;

5) до юридичних та фізичних осіб.

31. Що таке державний кредит?

1) це сукупність відносин, в яких держава виступає позичальником тимчасово вільних коштів у фізичних та юридичних осіб;

2) це кредит, що надається державним банком населенню України;

3) це сукупність відносин, в яких держава виступає кредитором фізичних та юридичних осіб;

4) це сукупність відносин, в яких держава виступає посередником-

гарантом між банками та суб’єктами господарювання при отриманні банківського кредиту;

5) це бюджетні кошти, які держава виділяє на фінансування бюджет-

них установ.

32. У чому виявляється фіскальна функція державного кредиту?

1) у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок мобілізації тимчасово вільних грошових коштів населення, підприємств, установ, організацій;

2) у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок

збору податків;

3) у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок

мита;

 

4) у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок

зборів до державних фондів;

5) у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави за рахунок місцевих податків.

33. В яких формах існує державний кредит?

1) ощадна справа, гарантії Уряду, державні позики;

2) кредити центрального та державного банків;

3) дотація та субсидія;

4) кредити органів місцевого самоврядування;

5) у всіх зазначених формах.

34. Із чого складається внутрішній державний борг?

1) із загальної суми заборгованості  держави за непогашеними  борго-

вими зобов’язаннями та невиплаченими відсотками;

2) із загальної суми заборгованості  кредитора  за непогашеними  бор-

говими зобов’язаннями та невиплаченими за ними відсотками;

3) із заборгованості кредитора перед державою за невиплаченими від-

сотками;

4) із заборгованості  держави  перед підприємствами,  установами,  ор-

ганізаціями;

5) із непогашених боргових зобов’язань.

35. На які види поділяються державні позики за строками погашення?

1) добровільні;

2) квартальні;

3) добові;

4) довгострокові;

5) безстрокові.

36. Правом на здійснення державних позик наділено:

1) Президента України;

2) Верховну Раду України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) міністра фінансів за дорученням Кабінету Міністрів України;

5) міські ради міст із населенням, що перевищує 800 тис.

37. Державний борг, тобто загальна сума заборгованості держави:

1) не може перевищувати 60\% доходів бюджету;

2) не може перевищувати обсягу золотого запасу держави;

3)  дорівнює   сумі   усіх  випущених   та  непогашених   боргових   зо-

бов’язань держави;

4) не може перевищувати 60\% ВП;

5) не може перевищувати 1\% видатків бюджету.

38. Які існують види соціального страхування?

1) страхування життя;

2) страхування транспортних засобів, майна;

3) страхування на випадок втрати працездатності;

4) страхування цивільної відповідальності  власників джерел підвище-

ної небезпеки;

5) страхування біржових операцій та угод.

39. Що таке державне страхування?

1) система  особливих  грошових  відносин,  за допомогою  яких  утво-

рюються спеціальні страхові фонди грошових коштів;

2) система фінансових коштів;

3) кошти, отримані в борг;

4)  відносини  вторинного  розподілу  вартості  валового  суспільного продукту і частини національного доходу;

5) боргові зобов’язання в грошовій формі.

40. Які функції страхування?

1) перерозподільна, регулююча, стимулююча;

2) ризикова, попереджувальна, накопичувальна;

3) контрольна, стимулююча, ризикова;

4) накопичувальна та контрольна;

5) фіскальна та перерозподільна.

41. Які існують види страхування відповідальності?

1) страхування пенсій;

2) страхування транспортних засобів, майна;

3) страхування на випадок втрати працездатності;

4) страхування цивільної відповідальності  власників джерел підвище-

ної небезпеки;

5) страхування біржових операцій та угод.

42. Які існують види страхування підприємницьких ризиків?

1) страхування пенсій;

2) страхування транспортних засобів, майна;

3) страхування на випадок втрати працездатності;

4) страхування цивільної відповідальності  власників джерел підвище-

ної небезпеки;

5) страхування біржових операцій та угод.

43. Який орган здійснює безпосередній контроль в галузі страхування?

1) Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю;

2) Кабінет Міністрів України;

3) Пробірна палата;

4) Національний банк України;

5) Комітет зі страхування.

44. Хто може виступати страхувальником?

1) юридичні особи, що мають державний дозвіл на здійснення страхо-

вих операцій, відають утворенням і витрачанням коштів страхового фонду;

2) фізичні особи, що мають державний  дозвіл на здійснення  страхо-

вих операцій;

3) юридичні особи, які одержать страхові суми за наявності страхово-

го випадку, але не зроблять внеску до страхової компанії;

4) юридичні особи, що не мають страхового інтересу і не вступають у відносини зі страховиком за приписом закону або на підставі договору страхування;

5) юридичні та фізичні особи, що мають страховий  інтерес і вступа- ють у відносини зі страховиком за приписом закону або на підставі догово- ру страхування.

45. Хто може виступати страховиком?

1) юридична особа, що має державний дозвіл на здійснення страхових операцій, відає утворенням і витрачанням коштів страхового фонду;

2) фізичні особи, що мають державний  дозвіл на здійснення  страхо-

вих операцій, відають утворенням і витрачанням коштів страхового фонду;

3) фізична або юридична особа, яка одержить страхову суму за наяв-

ності страхового випадку;

4) юридичні особи, що мають страховий інтерес і вступають у відно- сини зі страховиком за приписом закону або на підставі договору страху- вання;

5) фізичні особи, що мають страховий інтерес і вступають у відносини

зі страховиком за приписом закону або на підставі договору страхування.

46. Які основні види видатків повинні враховуватись у кошторисі бю-

джетних установ, які фінансуються у кошторисно-бюджетному порядку?

1) видатки на виплату заробітної плати;

2) розрахунок прибутку;

3) позабюджетні кошти;

4) позабюджетні видатки;

5) консолідований прибуток.

47. Кошторис — це:

1) бюджетні асигнування, які видаються бюджетним установам;

2) плановий документ, що закріплює обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний та поквартальний розподіл;

3) плановий документ, що закріплює перелік необхідних витрат та можливих надходжень відповідної бюджетної установи, їх постатейний та поквартальний розподіл;

4) плановий документ, що закріплює одержувачів  бюджетних коштів та напрямки їх витрачання;

5) розпис доходів і видатків.

48. Які існують види кошторисів?

1) індивідуальний та зведений;

2) поточний та капітальний;

3) квартальний та річний;

4) економічний та функціональний;

5) постатейний та особовий.

49. У кошторисних розрахунках використовуються:

1) показники, які характеризують кількісні параметри діяльності бю- джетної установи, нормативи видатків у розрахунку на повний кількісний показник;

2) обсяги міжбюджетних трансфертів;

3) обсяги нормативних бюджетних видатків;

4) кількість одиниць за штатним розписом;

5) загальні потреби бюджетної установи.

50. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення містять:

1) виплату пенсій, допомоги сім’ям з дітьми, програми соціального захисту неповнолітніх тощо;

2) фінансування освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, засобів масової інформації;

3) фінансування загальноосвітних шкіл, ПТУ;

4) фінансування театрів, музеїв, бібліотек, клубів, заповідників;

5) фінансування  програм  охорони  навколишнього  природного  сере-

довища.