Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Модуль 2. бюджетна система украЇни. бюджетний процес

Практичні завдання

1. У зв’язку з непередбаченими  обставинами Закон України про Дер- жавний бюджет України набрав чинності 10 січня. Весь цей період Кабінет Міністрів України здійснював витрати на основі проекту цього закону.

На яких умовах та чим повинен був керуватись Кабінет Міністрів України при здійсненні витрат Державного бюджету згідно з проектом за- кону?

2. Під час розгляду проекту закону про Державний  бюджет України

на засіданні Кабінету Міністрів України міністр фінансів запропонував включити до законопроекту норму про можливість надання кредитів Націо- нальним банком України для фінансування поточного дефіциту на стадії виконання Державного бюджету.

Чи може Закон про Державний бюджет України містити таку норму? Які джерела фінансування дефіциту бюджетів передбачені чинним законо- давством?

3. У зв’язку зі скороченням дохідної частини Державного бюджету України депутатами для розгляду у Верховній Раді України були подані пропозиції  про внесення змін до закону про Державний  бюджет на поточ- ний рік, згідно з якими збільшувалися ставки деяких податків.

Проаналізуйте ситуацію. Який існує порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України?

4. Кабінет  Міністрів  України  20 липня  подав  на розгляд  Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Розкрийте  правову  природу  проекту  Основних  напрямки  бюджетної

політики на наступний бюджетний період. В чому полягає правове значення цього акту? Які акти про бюджет приймаються на стадіях бюджетного про- цесу?

5. На сесії обласної ради народних депутатів було ухвалено рішення про зарахування до бюджетів обласного значення 50\% від загального обся- гу прибуткового  податку,  що справляється  на території  відповідних  міст. Решта суми у 25\% від загального обсягу прибуткового податку, що справляється на цій території повинна була перераховуватись  до обласного бюджету з метою фінансування будівництва нового літовища.

Визначте правомірність рішення обласної ради народних депутатів.

6. На сесії Донецької  міської ради було прийнято  рішення про виді- лення з міського бюджету 500 тис. грн та спрямування цих коштів на фінан- сування заходів щодо забезпечення незалежного судочинства місцевими судами.

Чи є підстави вважати таке рішення правомірним?

7. Голова обласної державної адміністрації  видав розпорядження  про обов’язкове  перерахування  20\% доходів  бюджетів  районів  області  за пер- ший квартал поточного року до обласного бюджету з метою фінансування будівництва метрополітену.

Який порядок передавання коштів з одного місцевого бюджету до іншого? Чи є розпорядження голови облдержадміністрації  таким, що не су- перечить чинному законодавству?

8. Складіть схему органів, які здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Тестові завдання

1. Що таке бюджетне право?

1) сукупність фінансово-правових  норм, що регулюють фінансові від-

носини, які виникають у зв’язку з бюджетною діяльністю;

2) сукупність фінансово-правових  норм, що регулюють суспільні від-

носини, які виникають у процесі фінансової діяльності держави;

3) сукупність фінансово-правових  норм, що регулюють владні відно-

сини при введенні та стягненні обов’язкових платежів;

4) сукупність фінансово-правових норм, що регулюють відносини з мобілізації, розподілу централізованих та децентралізованих  фондів;

5) сукупність фінансово-правових норм, що регулюють бюджетний процес.

2. Що закріплюють матеріальні норми бюджетного права?

1) повноваження розпорядників бюджетних коштів;

2) порядок проходження кожної стадії бюджетного процесу;

3) зміст бюджету;

4) проведення контролю за виконанням бюджету;

5) затвердження бюджету.

3. Що таке бюджетне правопорушення?

1) недотримання учасниками бюджетного процесу встановленого Бю- джетним кодексом України порядку складання, розгляду, затвердження, ви- конання бюджету;

2) нецільове використання бюджетних коштів;

3) прийняття бюджету без урахування принципу ефективності;

4) прийняття бюджету без урахування принципу субсидіарності;

5) недотримання учасником бюджетного процесу норм, встановлених Бюджетним кодексом України, що призводить до перевищення видатків над доходами.

4. Які особливості має інститут бюджетних повноважень?

1) відмінність прав та обов’язків суб’єктів бюджетного права;

2) нерозривність прав та обов’язків суб’єктів бюджетного права;

3) реалізація бюджетних повноважень всіма органами влади;

4) рівність всіх учасників бюджетного процесу;

5) закріплення тільки Конституцією.

5. Чим визначається бюджетний устрій?

1) формою державного устрою;

2) формою правління;

3) принципом розподілу влади;

4) необхідністю формування та використання фінансових ресурсів;

5) Законом про Державний бюджет.

6. Що містить у собі класифікація доходів бюджету?

1) видатки;

2) запозичення;

3) трансферти;

4) кредитування;

5) боргові зобов’язання.

7. Що не належить до складу доходів місцевих бюджетів?

1) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва;

2) державне мито;

3) прибутковий податок із громадян;

4) плата за ліцензії;

5) податок на прибуток підприємств.

8. Що є основною ознакою фінансування?

1) платність;

2) нецільове використання коштів;

3) строковість;

4) безвідплатність;

5) зворотність.

9. Які фонди належать до позабюджетних?

1) Пенсійний фонд;

2) Фонд охорони навколишнього середовища;

3) Фонд соціального страхування;

4) Чорнобильський фонд;

5) Державний інноваційний фонд.

10. Кошти, які безоплатно та безповоротно передаються з одного бю-

джету до іншого, — це:

1) міжбюджетний трансферт;

2) державні видатки;

3) секвестр;

4) бюджетне асигнування;

5) державний борг.

11. За складання проекту закону про Державний бюджет України від-

повідає:

1) Прем’єр-міністр України;

2) Президент України;

3) Голова Верховної Ради України;

4) міністр фінансів України;

5) Рахункова палата.

12. Проект Основних засад грошово-кредитної  політики на наступний рік подає:

1) Національний банк України;

2) Президент України;

3) Голова Верховної Ради України;

4) міністр фінансів України;

5) Рахункова палата.

13. Постанову  щодо схвалення проекту Закону «Про Державний  бю-

джет» на наступний бюджетний період приймає:

1) Кабінет Міністрів України;

2) Президент України;

3) Верховна Рада України;

4) міністр фінансів України;

5) усі разом.

14. Парламентські  слухання з питань бюджетної  політики на наступ-

ний бюджетний період відбуваються не пізніше:

1) 1 квітня;

2) 1 червня;

3) останнього дня бюджетного періоду;

4) 1 травня;

5) 31 грудня.

15. У разі відхилення ВРУ проекту Закону «Про Державний бюджет» КМУ зобов’язаний  подати проект на повторний  розгляд з обґрунтуванням змін у такий термін:

1) 1 тиждень;

2) 2 тижні;

3) 5 днів;

4) КМУ не доробляє проект;

5) на наступну сесію ВРУ.

16. Прийняття проекту Закону «Про Державний  бюджет» у першому читанні означає:

1) розгляд та голосування щодо окремих статей проекту Закону «Про

Державний бюджет» та за проектом загалом;

2) прийняття рішення щодо висновків та пропозицій (Бюджетних ви-

сновків) до проекту закону про Державний бюджет;

3) встановлення обсягу дефіциту, доходів і видатків;

4) встановлення обсягу державного боргу;

5) прийняття  основних  напрямків  пріоритетного  бюджетного  фінан-

сування на відповідний бюджетний період.

17. Друге читання  проекту  Закону «Про Державний  бюджет»  завер-

шується не пізніше:

1) 1 вересня;

2) 2 жовтня;

3) 1 листопада;

4) 20 листопада;

5) 25 жовтня.

18. Прийняття  проекту Закону «Про Державний  бюджет»  у другому читанні означає:

1) встановлення бюджетних розпорядників;

2) прийняття Бюджетних висновків до проекту закону про Державний бюджет;

3) встановлення обсягу дефіциту, доходів і видатків;

4) встановлення обсягу державного боргу;

5) прийняття  основних  напрямків  пріоритетного  бюджетного  фінан-

сування на відповідний бюджетний період.

19. Третє читання проекту Закону «Про Державний  бюджет»  розпо-

чинається не пізніше:

1) 1 листопада;

2) 10 листопада;

3) 1 грудня;

4) 20 листопада;

5) 25 листопада.

20. Закон України «Про Державний бюджет» приймається ВРУ до:

1) 1 грудня;

2) 31 грудня;

3) 1 січня;

4) закінчення бюджетного періоду;

5) разом із прийняттям місцевих бюджетів.

21. Який орган забезпечує виконання Державного бюджету України?

1) Кабінет Міністрів України;

2) Державне казначейство;

3) Верховна Рада України;

4) Міністерство фінансів України;

5) усі разом.

22. Звітність щодо виконання Державного бюджету України є:

1) місячною;

2) квартальною;

3) оперативною;

4) річною;

5) всі відповіді правильні.

23. Річний звіт щодо виконання Закону України «Про Державний бю- джет» подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше:

1) 1 травня року, наступного за звітним;

2) 1 червня року, наступного за звітним;

3) 1 квітня року, наступного за звітним;

4) 31 грудня року, наступного за звітним;

5) останнього дня бюджетного періоду.

 

АРК.

 

24. Що відображає економічна класифікація видатків бюджету?

1) поточні та капітальні видатки;

2) перелік головних бюджетних розпорядників;

3) фінансування органів місцевого самоврядування;

4) видатки на відповідні цільові державні програми;

5)  видатки  на  здійснення  відповідних  загальних  функцій  держави,

 

25. Головні розпорядники встановлюються шляхом:

1) взяття бюджетних зобов’язань;

2) встановлення бюджетного розпису;

3) складання бюджетних запитів;

4) встановлення бюджетних призначень;

5) закріплення у відповідних кошторисах.