Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Модуль 1. загальнІ положення фІнансового права. фІнансовий контроль

Практичні завдання

1. Яке співвідношення існує між категоріями «фінанси», «фінансові ресурси» та «грошові ресурси». Що між ними спільного та які відмінності?

2. Відповідно  до п. 30 ст. 2 Бюджетного  кодексу України, до органів

стягнення належать податкові, митні та інші державні органи.

Яким законодавчим актам і чому суперечить це положення?

3. У п. 27 ст. 2 Бюджетного кодексу України наведено визначення те-

рміну «місцевий фінансовий орган».

Складіть перелік місцевих фінансових органів, а також державних ор-

ганів, які здійснюють фінансову політику в Україні.

4. Підприємцю  Іванову  необхідно  виконати  у поточному  місяці такі види обов’язків:

а) виплатити заробітну плату найманим робітникам;

б) виплатити винагороду згідно з договором підряду за виконані роботи;

в) продати  іноземну  валюту,  отриману  згідно із зовнішньоекономіч-

ним контрактом;

г) перерахувати податки і збори до бюджету та державних цільових фондів.

Які зі вказаних операцій регулюються фінансовим законодавством  та якими законодавчими актами?

5. Державна податкова адміністрація України надала податкове роз’яснення окремих положень одного зі спеціальних законів з питань опо- даткування.  Це  роз’яснення  суперечить  листу  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

Яким з цих документів слід керуватися у вирішенні податкової супе-

речки під час розгляду у господарському суді?

6. На підставі Конституції України розгляньте повноваження пред- ставницьких органів влади, їх комітетів, комісій та депутатів у галузі фінансового контролю.

7. Два підприємства за усною домовленістю своїх керівників постійно

працюють у сфері господарської та фінансової діяльності, надаючи одне одному допомогу у вигляді перерахувань грошей. Підставами для перера- хувань (переказів) коштів є усні вказівки (прохання) керівників. Розміри взаємної заборгованості у повній мірі враховуються не в документах бухга- лтерського обліку, а лише в блокнотах керівників цих підприємств.

Чи є вказані дії керівників підприємств такими, що не порушують фі-

нансової дисципліни?

8. Під час проведення ревізії на підприємстві ревізором були вилучені у бухгалтера чорнові записи щодо ведення бухгалтерського  обліку на підп-

риємстві. Вилучення оформлене протоколом,  копію якого вручено під роз-

писку директору підприємства.

Чи є правомірними дії ревізора?

9. Під час проведення виїзної податкової перевірки фірми «Сокол», її директор та бухгалтер не надали первинні бухгалтерські документи для під- твердження розрахунків, зазначених у декларації.

Якими повинні бути дії співробітників  районної податкової інспекції

для визначення суми податкового зобов’язання?

10. Директор АТ «Альянс» вніс до статутного фонду дочірнього підп- риємства «Гєрц» основні засоби АТ «Альянс» — (обладнання), яке було у податковій заставі. Податковому органу цю інформацію директор товарист- ва з обмеженою відповідальністю «Альянс» не надав.

Дайте правову оцінку діям директора товариства з обмеженою відпо- відальністю «Альянс». Якими повинні бути дії директора щодо узгодження операцій з активами, які знаходяться у податковій заставі?

11. Інспектор податкової інспекції Петренко прийшов до кафе «Моск- ва» для проведення перевірки, обґрунтував її як необхідність аналізу відпо- відності  показників  перед заповненням  бухгалтером  податкової  декларації та попрохав надати йому необхідні документи за три податкових періоди.

Чи правомірні дії інспектора і за який звітний період він мав право перевіряти показники податкової декларації до її надання платником?

Тестові завдання

1. Що таке державні фінанси?

1) система грошових  коштів, що виникають  разом із державою  і не-

розривно пов’язані з її існуванням;

2) система  грошових  відносин,  що виникає  разом із державою  і не-

розривно пов’язана з її існуванням;

3) система фінансових установ, що виникають разом із державою і нерозривно пов’язані з її існуванням;

4) система  фінансових  норм, які виникають  разом із державою  і не-

розривно пов’язані з її існуванням;

5) система грошових коштів, які одержані Україною від іноземних держав.

2. Хто є суб’єктом фінансово-правових  відносин?

1) дієздатна особа;

2) реальний учасник конкретних фінансових правовідносин;

3) правоздатна особа;

4) особа, яка володіє правосуб’єктністю;

5) платник податків.

3. Що містить у собі фінансова діяльність держави?

1) формування, розподіл та використання фондів грошових коштів;

2) використання фінансів;

3) контроль за використанням державних коштів;

4) забезпечення  функціонування  органів  державної  влади  та управ-

ління;

5) забезпечення функціонування правоохоронних органів.

4. У чому полягає особливість фінансових правовідносин?

1) виникають у процесі формування,  розподілу та використання  дер-

жавних грошових фондів;

2) однією зі сторін завжди є фізична особа;

3) однією зі сторін завжди є фінансовий орган;

4) однією зі сторін завжди є держава;

5) виникають у процесі складання бюджетів.

5. Який орган здійснює управління державними фінансами?

1) Верховна Рада України;

2) податкова міліція;

3) податкова інспекція;

4) митниця;

5) Рахункова палата України.

6. Що належить до централізованих фондів грошових коштів?

1) фонд оплати праці;

2) фонд Міністерства фінансів України;

3) фонд соціального страхування на випадок безробіття;

4) фонд економічного стимулювання;

5) інноваційний фонд.

7. Що належить до методів здійснення фінансової діяльності?

1) фінансування та кредитування;

2) ревізії та перевірки;

3) власні приписи та укладання договорів;

4) комерційні розрахунки;

5) облік та аналіз.

8. Фінансове право — це:

1) галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють відноси-

ни, які виникають під час здійснення державного управління;

2) галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють відноси- ни, які виникають  у процесі організації  та здійснення  господарської  діяль- ності між суб’єктами господарювання;

3) галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі формування, розподілу й використання

грошових фондів держави та органів місцевого самоврядування  з метою за-

безпечення реалізації їх завдань та функцій;

4) юридичний інститут, що містить правові норми щодо регулювання фінансової діяльності держави;

5) галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють відноси- ни, які виникають у процесі формування доходів держави та органів місце- вого самоврядування.

9. Що містить у собі структура фінансово-правової  норми?

1) диспозицію та санкцію;

2) гіпотезу, диспозицію та санкцію;

3) гіпотезу та диспозицію;

4) об’єктивну сторону;

5) суб’єктивну сторону.

10. Що визначає гіпотеза фінансово-правової  норми?

1) відповідальність за правопорушення у галузі фінансової діяльності;

2) податкову  деліктоспроможність  суб`єктів  у галузі фінансової  дія-

льності;

3) умови, за яких можуть виникати у фізичних та юридичних осіб юридичні права і обов’язки у галузі фінансової діяльності;

4) поведінку сторін фінансових відносин;

5) розмір штрафів до правопорушників фінансової дисципліни.

11. Що входить до структури правовідносин?

1) метод правового регулювання;

2) предмет правового регулювання;

3) суб’єктивні права і юридичні обов’язки;

4) юридичний факт;

5) юридична компетенція.

12. Що не належить до подій як юридичного факту?

1) юридичні вчинки;

2) смерть громадянина;

3) народження дитини;

4) землетрус;

5) смерч.

13. Що не належить до дій як юридичного факту?

1) індивідуальні акти;

2) юридичні вчинки;

3) спонсорські внески;

4) нецільове використання кредиту;

5) стихійне лихо.

14. Чи можуть бути нормативні акти органів місцевого самоврядуван-

ня джерелами фінансового права?

1) ні;

2) так;

3) тільки після затвердження Верховною Радою України;

4) тільки після затвердження Міністром фінансів України;

5) тільки після розгляду Кабінетом Міністрів України.

15. Чи має закон зворотню силу?

1) не має ні в якому випадку;

2) має у всіх випадках;

3) це питання повинно бути визначено в самому законі;

4) має, якщо посилює відповідальність;

5) має, якщо виключає відповідальність.

16. Який  термін  встановлений  для подання  аудиторського  висновку до податкового органу під час проведення обов’язкового аудиту?

1) 10 днів;

2) 7 днів;

3) 1 місяць;

4) 3 дні;

5) аудиторський висновок взагалі не подається.

17. Які державні органи є органами фінансового контролю?

1) Державна контрольно-ревізійна  служба;

2) Служба безпеки України;

3) міліція;

4) державні органи захисту прав споживачів;

5) Державна комісія по цінним паперам та фондовому ринку.

18. Який із видів фінансового контролю здійснюється за результатами фінансової діяльності?

1) попередній;

2) ініціативний;

3) тематичний;

4) аудит;

5) наступний.

19. До якого виду фінансового  контролю можна віднести аудиторсь-

кий контроль?

1) відомчого;

2) внутрішньогосподарського;

3) загальнодержавного;

4) незалежного;

5) парламентського.

20. Чим оформлюється  вилучення бухгалтерських  документів під час проведення ревізії органами КРС?

1) протоколом виїмки;

2) постановою керівника відповідного органу КРС;

3) актом у довільній формі;

4) актом за результатами проведеної ревізії;

5) довідкою.

21. Який орган здійснює роз’яснення законодавства  з питань оподат-

кування серед платників податків?

1) Міністерство фінансів України;

2) Державна податкова адміністрація України;

3) податкова міліція;

4) Державне казначейство України;

5) Кабінет Міністрів України.

22. Який орган гарантує безпеку працівників органів ДПС та їх захист від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків?

1) Державна податкова адміністрація України;

2) податкова міліція;

3) Державне казначейство України;

4) Державна податкова інспекція України;

5) Міністерство фінансів України.

23. Яке поняття відбиває таке визначення: «Елемент складу правопо- рушення,  що  характеризується  протиправним  діянням,  суспільно  шкідли- вими наслідками і причинним зв’язком між ними»?

1) суб’єктивна сторона правопорушення;

2) об’єкт правопорушення;

3) суб’єкт правопорушення;

4) об’єктивна сторона правопорушення;

5) мотив правопорушення.

24. Що є підставою для юридичної відповідальності?

1)  об’єктивна  сторона  правопорушення,   встановлена  в  поводженні особи;

2) склад злочину, встановлений у дії (бездіяльності) особи;

3) вина суб’єкта;

4) шкідливі наслідки, що мали місце в результаті дій особи;

5) протиправне діяння особи.

25. Перед ким несе відповідальність Кабінет Міністрів України?

1) Верховною Радою України;

2) народом України;

3) Президентом України;

4) Конституційним Судом України;

5) адміністрацією Президента України.

26.  Які  із зазначених  органів  мають  право  застосовувати  стягнення

«адміністративний  арешт»

1) ОВС;

2) суди (судді);

3) податкова адміністрація;

4) митна служба;

5) СБУ.

27. У чому полягає особливість санкцій фінансово-правових  норм?

1) строковість;

2) закріплюються тільки Податковим кодексом України;

3) право здійснення вибору;

4) заходи примусового  впливу на правопорушника  здійснюються  че-

рез його грошові фонди;

5) закріплюються тільки Карним кодексом України.

28. Яким органом здійснюється сертифікація аудиторської діяльності?

1) Аудиторською палатою України;

2) Міністерством юстиції України;

3) Державним Комітетом сертифікації та стандартизації;

4) аудиторська діяльність підлягає тільки ліцензуванню;

5) аудиторська діяльність підлягає патентуванню та ліцензуванню.

29. На який термін видається ліцензія на право здійснення аудиту?

1) на 1 рік;

2) на 5 років;

3) на 3 роки;

4) безстроково;

5) на період існування аудиторської фірми.

30. Який термін встановлений для проведення планової ревізії орга-

нами КРС України?

1) 30 робочих днів;

2) 10 робочих днів;

3) 20 робочих днів;

4) встановлюється за погодженням сторін;

5) законодавством не встановлюється.