Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

11.3. правові засади валютного контролю в україні

Валютний контроль — це діяльність держави й уповноважених  орга- нів щодо забезпечення дотримання валютного законодавства під час здійс- нення валютних операцій. Держава не тільки встановлює правила поведінки суб’єктів у формі правових норм під час використання валютних цінностей, а й забезпечує виконання ними цих правових норм. У цьому полягає прин- цип законності діяльності суб’єктів валютних відносин.

Валютний контроль є специфічним  видом фінансового контролю, са- ме тому йому властиві всі загальні риси фінансового контролю. Доцільно вирізнити характерні риси, які надають йому зміст власне окремого виду фінансового контролю, а саме:

1) метою валютного контролю є контроль за дотриманням валютного

законодавства під час здійснення валютних операцій;

2) окрема сфера дії цього виду контролю, що визначена ст. 12 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валют- ного контролю». Так, до валютного контролю належать валютні операції за участі резидентів і нерезидентів, зобов’язання щодо декларування валютних цінностей та будь-якого майна. Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати й одержувати від резидентів і нерезидентів повну ін- формацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських раху- нків в іноземній валюті в межах повноважень;

3) специфічні напрямки валютного контролю. До них можна віднести:

• відповідність валютних операцій діючому валютному законодавству;

•  наявність  відповідних  ліцензій  і  дозволів  щодо  діяльності,  пов’я-

заних з використанням валютних цінностей;

• перевірка виконання  обов’язків резидентів  у сфері валютного  регу-

лювання;

• перевірка виконання обов’язків нерезидентів  щодо валютного регу-

лювання.

Валютний контроль здійснюється двома типами суб’єктів:

1. Органами валютного контролю:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національний банк України:

• здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених Декретом КМУ

«Про систему валютного регулювання  і валютного контролю» до компете-

нції інших державних органів;

• забезпечує виконання уповноваженими  банками функцій здійснення валютного контролю згідно з цим Декретом та іншими актами валютного законодавства України.

Посідаючи центральне місце серед органів валютного контролю, НБУ має право відкликати видані ліцензії. Зокрема, встановлені підстави відкли- кання індивідуальної ліцензії:

– за порушення фізичною особою — резидентом України терміну по-

дання до податкового органу податкової декларації й інших документів, обов’язковість  подання яких передбачена  чинним законодавством  України (за поданням податкового органа);

– за порушення фізичною особою — резидентом України умов нада-

ної ліцензії;

– під час встановлення  факту подання фізичною особою — резиден- том України документів для отримання ліцензії, що містять недостовірну інформацію.

в) Державна  податкова  служба  України  здійснює  фінансовий  конт-

роль за валютними  операціями,  що проводяться  резидентами  і нерезиден-

тами на території України;

г) Державна митна служба України здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

д) Міністерство зв’язку України здійснює контроль за дотриманням правил поштових переказів та пересилання  валютних цінностей через мит- ний кордон України.

2. Агентами  валютного  контролю.  Відповідно  до п. 1.2. Положення

про валютний контроль, затвердженого Постановою Правління Національ- ного банку України від 8 лютого 2002 року, № 49, функції агента валютного контролю — це обов’язки уповноваженого  банку щодо здійснення контро- лю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами

через ці банки1. Змістом  зазначеного  контролю  є запобігання  уповноваже- ними банками проведення резидентами  і нерезидентами  через ці банки не- законних валютних операцій і своєчасне інформування цими банками у ви- падках  і  в  порядку,  установленому  законодавством,   відповідні  державні органи про здійснені валютні операції. Відсутність в уповноважених банках документів, що підтверджують правомірність проведення ними валютних операцій своїх клієнтів за умови, що з дати здійснення цих операцій минуло не більше п’яти років, кваліфікується  як невиконання  цими банками функ- цій агента валютного контролю.

Слід зазначити, що однією з головних відмінностей  повноважень  ор- ганів і агентів валютного контролю є саме повноваження щодо видання но- рмативних актів. Так, тільки органам валютного контролю належить повно- важення щодо видання нормативних актів, обов’язкових для виконання як резидентами, так і нерезидентами в Україні.

Чинне законодавство передбачає такі санкції за порушення валютного законодавства:

1)  здійснення  комерційними  банками  валютних  операцій  без  одер-

жання генеральної ліцензії НБУ тягне за собою накладання штрафу у розмі- рі, еквівалентному сумі зазначених валютних цінностей, перерахованому у валюту України, з виключенням банку з Державного реєстру банків або без такого виключення;

2) здійснення резидентами та нерезидентами валютних операцій, що потребують одержання індивідуальної  ліцензії НБУ, без її отримання тягне за собою накладання штрафу у розмірі, еквівалентному  сумі зазначених ва- лютних цінностей, перерахованому у валюту України;

3) торгівля іноземною валютою банками без одержання ліцензії НБУ або з порушенням  порядку й умов торгівлі валютними  цінностями  на між- банківському валютному ринку України, встановлених НБУ, тягне за собою накладання штрафу у розмірі, еквівалентному сумі зазначених валютних цінностей, перерахованому у валюту України;

4) невиконання уповноваженими банками зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дору- ченням   і  за  рахунок   резидентів   із  метою  забезпечення   виконання   зо- бов’язань резидентів тягне за собою позбавлення  генеральної  ліцензії НБУ на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25\% від суми (вартості) іноземної валюти, що була зафіксована в дорученні нерезидента;

5) нездійснення уповноваженими  банками функцій агента валютного ко- нтролю в частині запобігання проведенню резидентами та нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій тягне за собою позбавлення генераль- ної ліцензії НБУ або штраф у розмірі 25\% від суми таких валютних операцій;

1Див.: Сборник систематизированного законодательства. — 2005. — Вып. 11. —

С. 267–271.

6) нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині своєчасного інформування у випадках та в порядку, установленому законодавством, відповідних державних органів про пору- шення резидентами та нерезидентами законодавства, пов’язаного із прове- денням  ними валютних  операцій,  тягне за собою  штраф у розмірі  5\% від суми таких валютних операцій;

7) недотримання резидентами порядку та строків декларування валю-

тних цінностей та іншого майна тягне за собою:

• порушення строків декларування — накладення штрафу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен день по- рушення;

• порушення  порядку декларування  (подання недостовірної  інформа- ції або перекручення даних) — накладання штрафу в розмірі 20 неоподат- ковуваних мінімумів доходів громадян;

8) одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерези-

дентів без реєстрації договорів тягне за собою накладання штрафу в сумі, екві- валентній 1\% одержаного кредиту чи позики і перерахованій у національну ва- люту України з подальшою обов’язковою реєстрацією зазначених договорів;

9) незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення таких дій без відповідного дозволу, якщо наявність такої ліцензії є обов’язковою, тягнуть за  собою  адміністративну   та  кримінальну   відповідальність   (наприклад: статті 207 та 208 КК України)1.

Контрольні запитання

1. Поняття та склад банківської системи України.

2. Поняття банківської діяльності.

3. Правовий статус Національного банку України.

4. Види банківських операцій.

5. Порядок створення, реєстрації банків.

6. Визначення грошового обігу.

7. Система органів управління грошовим обігом.

8. Розрахунки готівкою.

9. Форми безготівкових розрахунків.

10. Поняття валюти та її види.

11. Зміст валютних цінностей.

12. Визначення валютного регулювання.

13. Валютні операції та їх види.

14. Система органів валютного контролю.

15. Фінансові правопорушення, передбачені валютним законодавством.

1Див.: Порядок применения штрафных санкций за нарушение валютного законода- тельства: Приказ ГНАУ от 04.10.1999 г., № 542 // Сборник систематизированного зако- нодательства. — 2005. — Вып. 11. — С. 265–266.