Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

Передмова

Для сталого розвитку держава, органи місцевого самоврядування по- винні постійно управляти фінансовою  діяльністю,  мобілізувати,  розподіля- ти і використовувати  кошти, які є частиною національного  доходу. Держа- ва,  здійснюючи  через  систему  відповідних  органів  господарсько- організаційну функцію, забезпечує нормальне функціонування фінансової діяльності підприємств різних форм власності. При цьому вся фінансова ді- яльність держави здійснюється лише на правовій підставі та регулюється нормами фінансового права.

Для забезпечення виконання завдань та функцій, які стоять перед дер- жавою, формується основний фонд державних коштів — бюджет. Бюджет- на система забезпечує реальними коштами органи державної представниць- кої та виконавчої влади на всіх рівнях. Можна стверджувати, що бюджет та позабюджетні фонди концентрують доходи та видатки держави. Одним з найголовніших  джерел поповнення  кошику доходів є податки.  Отже, нор- мами  фінансового  права  регулюється  такий  специфічний  фінансово- правовий інститут, як інститут податків. Податки — це інструмент держа- ви, яким вона акумулює кошти для забезпечення функціонування  як держа- вної влади, так і суспільства загалом.

Нормами фінансового права регулюються відносини і в галузі держа- вного кредиту, тобто відносини державного внутрішнього та зовнішнього боргу.

Фінансове  право  містить  і норми,  що  регулюють  банківську  діяль-

ність в державі. Саме через банківську  систему, яку очолює Національний банк України, акумулюються та розподіляються грошові кошти, що фактич- но надходять. Оскільки основою цієї діяльності є гроші та грошовий обіг, то фінансово-правові норми регулюють відповідно грошовий обіг та форми розрахунків, валютне регулювання та контроль.

Таким  чином,  фінансово-правові  норми  охоплюють  різні  види  сус-

пільних відносин. Саме тому глибоке вивчення норм фінансового права, ро- зуміння механізму їх дії є необхідними для юристів, незалежно від сфери майбутньої діяльності.

«Фінансове право» є однією з юридичних дисциплін, які вивчаються у

вищих навчальних закладах України. Її метою є формування системи тео- ретичних знань з курсу «Фінансове  право» та набуття практичних  навичок щодо вирішення ситуацій у застосуванні бюджетного, податкового, банків- ського та валютного законодавства; уміння використовувати  правові засоби регламентації виконання фінансових зобов’язань.

Завданнями курсу є:

• ознайомлення  із загальними  засадами здійснення  фінансової  діяльності  в державі;

• вивчення теорії фінансового права;

• вивчення джерел фінансового права та практики їх застосування;

• набуття вмінь щодо використання норм фінансового права під час аналізу практичних ситуацій.

У курсі «Фінансове право» висвітлюються принципи та джерела фі- нансового права. Розглядаються норми, що регламентують проведення фі- нансового контролю в Україні, бюджетний устрій та бюджетну систему, оподаткування та можливості його поліпшення, види загальнодержавних  та місцевих  податків,  організацію  страхування,  обіг цінних  паперів,  держав- ний кредит та організацію нагляду за діяльністю комерційних банків.

Подібна спрямованість  курсу надає йому можливість поряд із загаль- нонауковими  та  спеціальними  науковими  методами  використовувати   су- часну  методологію  пізнання  для удосконалення  соціально-правової  діяль- ності та можливості систематизування фінансово-правових  норм.

Фінансове право не ізольоване від інших юридичних дисциплін. Вив- чення цього курсу сприяє глибшому  засвоєнню  студентами  таких дисцип- лін, як «Господарське  право»,  «Податкове  право»,  «Адміністративне  пра- во», «Конституційне право». Тому під час вивчення Фінансового права необхідно враховувати поточні зміни та доповнення внесені, до чинного за- конодавства.