Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

7.2. поняття державного боргу. форми державного боргу

Визначення державного боргу (боргу АРК або боргу місцевого само- врядування) закріплене ст. 2 БК України. Аналізуючи зміст державного бо- ргу, необхідно  усвідомлювати,  що мова йде, по-перше, про суми відповід- них грошових зобов’язань  держави на визначену  дату; по-друге, усі непогашені  боргові  зобов’язання  держави  містять  як основну  суму боргу, так і відсотки  від неї; по-третє,  державний  борг містить зобов’язання  дер- жави щодо юридичних і фізичних осіб (внутрішній державний борг) і щодо іноземних держав (зовнішній державний борг).

Відносини державного внутрішнього боргу регулюються Законом України «Про державний внутрішній борг України» від 1 вересня 1992 ро- ку. № 26042. У широкому розумінні, державний внутрішній борг складаєть- ся з заборгованості  минулих років і заборгованостей,  що знову виникають, охоплює різні форми кредитів, отриманих урядом; державних позик, що виникають шляхом випуску цінних паперів від імені уряду, та інших борго- вих зобов’язань, гарантованих урядом. Законодавство більш лаконічне у ви- значенні внутрішнього державного боргу: «Державним внутрішнім боргом України є строкові боргові зобов’язання Уряду України в грошовій формі. Державний внутрішній борг забезпечується всім майном, яке знаходиться в загальнодержавній  власності».

Основними  складовими  державної  заборгованості   є  заборгованості

бюджетів. Однак необхідно враховувати й інші борги, відповідальність за погашення  яких  теж має держава  (заборгованість,  що виникає  при  здійс- ненні державою підприємницької діяльності, заборгованість державних пі- дприємств). У багатьох країнах існують відповідні критерії визначення державного боргу. Так, наприклад, до середини 90-х років XX ст. до складу державного боргу Німеччини входила заборгованість федерації з п’ятьма спеціальними фондами (ERP-фондом, фондом «Німецька єдність» та ін.), заборгованостями  земель і громад. Водночас, заборгованості Німецьких фе- деральних  залізниць і Німецької  федеральної  пошти не входили до складу

1  Див.: Финансовое право РФ: Учебник / Отв. ред. М. В. Карасева. — М.: Юристъ,

2002. — С. 460–462.

2 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 41. — Ст. 598.

державного боргу, хоча і відображалися  на рахунках Німецького федераль- ного банку. В Австрії навпаки, заборгованість державних підприємств (зок- рема, залізниць і пошти) належала до федеральної заборгованості1.

Державний борг відрізняється деякими ознаками:

1. Характер, особливості правового статусу кредиторів:

а) юридичні і фізичні особи — власники державних цінних паперів;

б) іноземні держави.

2. Позичальник — держава, в особі Уряду України.

3. Гарантується всім майном, яке є в загальнодержавній  власності.

4. Право емісії може бути закріплене за:

а) урядом;

б) органами місцевого самоврядування.

5. Сфера розміщення боргових зобов’язань:

а) тільки на внутрішньому ринку; б) тільки на зовнішньому ринку; в) змішана.

6. Наявність  номінальної  вартості  (зазначається  у  борговому  зобо- в’язанні й підтверджує  суми, які отримані, та використовує  емітент) і реа- льної вартості (вартості, за якою боргове зобов’язання реалізується на віль- ному ринку).

7. Регулювання  умов погашення позик (із правом дострокового  пога-

шення або без нього; одноразово або частинами та ін.).

8. Забезпеченість боргових зобов’язань.

Наявність державного боргу не обов’язково пов’язана з надзвичайни- ми, винятковими обставинами або подіями. У сучасних умовах більшість держав  знайомі  з проблемою  державного  боргу. І це не обов’язково  свід- чить про фінансову неспроможність або навіть фінансові труднощі. Вико- ристання державних позик може визначатися фундаментальними перетво- реннями економіки, зростанням державних вкладів у нове будівництво, розвитком регіонів.

Позикові  кошти  можуть  акумулюватися  державою,  зазвичай,  двома

способами:

а) розміщенням боргових цінних державних паперів;

б) одержанням  кредитів  (від  іноземних  держав,  спеціалізованих  фі-

нансово-кредитних  інститутів та інших суб’єктів).

Поняття державної заборгованості значно ширше державного боргу. Останній становить тільки одну з частин державної заборгованості. Забор- гованість держави можна розглядати як сукупність трьох складових:

1. Поручительські  зобов’язання  — зобов’язання,  що виникають  при

наданні державою (або уповноваженими  нею органами) відповідних гаран-

тій (при експортно-імпортних  операціях, підтримці малого бізнесу та ін.).

1Див.: Головачев Д. Л. Государственный долг. Теория, российская и мировая прак-

тика. — М.: Черо, 1998. — С. 32–33.

2. Видатково-бюджетні   зобов’язання  —  зобов’язання  за  затвердже- ними показниками витрат бюджетів, фактичні виплати за якими не відбули- ся  (заборгованість  за  виплатами  соціальної  допомоги,  пенсій,  заробітної плати працівникам бюджетних підприємств і організацій).

3. Позичкові зобов’язання  — це грошові зобов’язання,  які виникли в результаті позики коштів державою. Саме ця форма зобов’язань виникає на підставі й у формі позики і є, фактично, державним боргом. Д. Л. Головачов звертає увагу ще на один вид державної заборгованості — борги, пов’язані з фінансуванням державою системи пенсійного забезпечення і соціального страхування в майбутньому1.

Державний борг можна класифікувати за декількома підставами:

1. Залежно від характеру та статусу кредиторів:

а) зовнішній;

б) внутрішній.

Зовнішній борг виникає у зв’язку з залученням зовнішніх позик, які найчастіше розміщуються  в іноземній валюті на фондових ринках за межа- ми держави. Зовнішній борг може мати і не тільки фондову форму, а й реа- лізовувати абсолютно конкретні цілі з насичення певними товарами ринку.

Зовнішній державний борг диференціюють:

• за видами кредиторів (банківський, фірмовий);

• за формою надання (валютний, товарний);

• за метою використання (інвестиційний, неінвестиційний);

• за умовами надання (пільговий, високовідсотковий, компенсаційний);

• за строками (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий);

• за умовами повернення (одноразовий, періодичний)2.

Внутрішній державний борг виникає у зв’язку з залученням коштів фізичних і юридичних осіб, які є резидентами України. Внутрішні позики випускаються  у валюті України. Переважно внутрішні позики здійснюють- ся шляхом розміщення державних цінних паперів. У ст. 2 БК України пози- ки визначаються як операції, пов’язані з одержанням бюджетом коштів на умовах повернення,  платності й терміновості,  у результаті яких виникають зобов’язання держави, АРК або місцевого самоврядування перед кредито- рами3.

Відповідно до ст. 2 Закону України від 16 вересня 1992 року, № 2604

«Про державний внутрішній борг України», державний внутрішній борг України  складається  з заборгованості  минулих  років і заборгованості,  що знову виникає за борговими зобов’язаннями Уряду України у формі:

1Див.: Головачев Д. Л. Государственный долг. Теория, российская и мировая практи-

ка. — М.: Черо, 1998. — С. 35–37.

2Див.:   Государственные   финансы:   Учеб.   пособ.   /   Под   ред.   В. М. Федосова,

С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Лыбидь, 1991. — С. 227.

3Див.: Бюджетний кодекс України / Упорядник М. П. Кучерявенко. — Харків: Право,

а) позик Уряду України;

б) позик,  які виникають  при безумовній  гарантії  Уряду для забезпе-

чення фінансування загальнодержавних програм1.

До боргових зобов’язань Уряду України належать випущені ним цінні папери; зобов’язання  в грошовій  формі, гарантовані  Урядом України; кре- дити, отримані Урядом України.

Боргові зобов’язання Уряду України можна класифікувати:

1. За строками:

а) короткострокові (до 1 року);

б) середньострокові (від 1 року до 5 років);

в) довгострокові (понад 5 років);

2. За формою:

а) облігації внутрішніх державних займів;

б) казначейські зобов’язання України;

3. За позичальниками:

а) державні;

б) місцеві.

Державний  борг  виникає  за  наявності  зобов’язань  держави,  пов’я- заних із одержанням бюджетних коштів на умовах повернення, платності й строковості.

Місцевий борг виникає у органів місцевого самоврядування під час отримання  бюджетних  коштів  на  умовах  повернення,  платності,  строко- вості.

4. Залежно від виду виплат:

а) капітальний;

б) поточний.

Капітальний  державний  борг — це вся сума випущених  і непогаше-

них зобов’язань за усіма видами позик, у т.ч. і відсотки за ними.

Поточний державний борг складається тільки з витрат, пов’язаних із виплатою доходів кредиторам за борговими зобов’язаннями  держави і бор- говими зобов’язаннями, термін погашення яких вже настав.

Як один із критеріїв фінансової стабільності, граничний обсяг держа-

вного боргу, граничний обсяг надання гарантій встановлюються на кожен бюджетний  період  відповідно  до закону  України  про Державний  бюджет або рішення про місцевий бюджет. Розмір суми державного боргу не пови- нен перевищувати  60 \% фактичного  річного обсягу валового внутрішнього продукту України. У випадку перевищення  цього розміру, Кабінет Мініст- рів України зобов’язаний вжити заходів щодо приведення цього розміру ві- дповідно до зазначених норм2.

1Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 41. — Ст. 598.

2Див.: Бюджетний кодекс України / Упорядник М. П. Кучерявенко. — Х.: Право,

Використання державою інституту державного боргу як інструмента перерозподільної політики, стимулювання зростання сукупного суспільного продукту вимагає вироблення відповідної стратегії управління державним боргом. Вона спрямована як на мінімізацію  державної заборгованості  зага- лом, так і на підтримку стійкості бюджетної системи загалом шляхом фі- нансування бюджетного дефіциту.

Управління державним боргом охоплює діяльність, пов’язану з:

• випуском та розміщенням держаних боргових зобов’язань;

• обслуговуванням, погашенням та рефінансуванням державного боргу;

• регулюванням ринку цінних паперів;

• обслуговуванням зовнішніх державних займів.

Відповідно до ст. 6 Закону України від 16 вересня 1992 року, № 2604

«Про державний внутрішній борг України», управління державним внутрі- шнім боргом здійснюється Міністерством фінансів України в порядку, уз- годженому з НБУ, а контроль щодо створення та погашення державного внутрішнього боргу здійснюється Рахунковою палатою України1.

Слід зазначити, що до методів управління державним  боргом можна віднести такі:

• консолідація  — зміна строків дії раніше випущених  займів (напри-

клад, у разі спроможності дострокового виконання умов займу);

• уніфікація — обмін декількох раніше випущених займів на один но-

вий;

 

• конверсія — зміна дохідності займу за рахунок збільшення чи змен-

шення відсоткової ставки доходу, який сплачується державою за борговими зобов’язаннями;

• рефінансування  — випуск  нових  займів  з метою  покриття  раніше

випущених боргових зобов’язань;

• анулювання — повна відмова від боргових зобов’язань2.

Так, відповідно до ст. 8 Закону України «Про державний внутрішній борг України», у складі державного бюджету України створюється фонд обслуговування державного внутрішнього боргу України, до якого зарахо- вуються  кошти  в розмірі  50\%  від  приватизації  майна  державних  підпри- ємств.