Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

6.1. поняття державних доходів

Для реалізації своїх завдань державі необхідні фінансові ресурси, за допомогою яких і відбувається їх фінансування. Джерелом формування гро- шових фондів держави є частина внутрішнього валового продукту, що пе- реходить  у власність  держави  у формі  різних  видів платежів.  Ця частина коштів і становить державні доходи, правами щодо використання  яких на- діляються державні органи. Державні доходи, акумулюючи грошові надхо- дження, формують певну систему фондів. Вони утворюються як за рахунок коштів держави, так і за рахунок коштів недержавних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. В основі утворення цих фондів є принцип єднос- ті (законодавства, території, умов і т.ін.).

Місцеві (муніципальні) доходи — це частина внутрішнього валового продукту, у формі платежів і надходжень до місцевих бюджетів й викорис- товується для розв’язання  різних питань, що стоять перед органами місце- вого самоврядування.

Відносини, що складаються під час формування та використання дер- жавних та місцевих доходів, виступають у правовій формі. Держава закріп- лює  вичерпний  перелік  надходжень  податкового  характеру  до  бюджетів (Закон України «Про систему оподаткування», Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збори»), розподіл їх за різними видами бюджетів (БК України, Закон України «Про місцеве самоврядування»), їх форму, підстави й умови сплати, права й обов’язки платників і контролюю- чих органів.

При цьому важливо, щоб акцент не змістився винятково у фіскальну сторону процесу, а зберігся б і регулюючий, стимулюючий аспект під час формування  державних  грошових  фондів.  Тобто,  формування  цих фондів було б спрямоване не тільки на забезпечення фінансування реалізації дер- жавних функцій, але і на зацікавлення платників у розвитку виробництва, збільшення оборотів.

Державні та муніципальні  доходи досить багатогранні,  однак станов-

лять єдину систему,  яка не виключає,  а, навпаки,  припускає  їх класифіка-

цію. В її основі можуть бути різні підстави. Безумовно найбільш розповсю- дженим є поділ доходів на централізовані  та децентралізовані.  Крім цього, доходи можна класифікувати:

а) за формою надходження:

• податкові платежі;

• неподаткові платежі;

б) за методами мобілізації:

• обов’язкові;

• добровільні;

в) за формою власності (або джерелами утворення):

• від державного господарства;

• від юридичних осіб, заснованих на недержавній власності;

• від фізичних осіб і т.ін.