Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

5.2. учасники бюджетного процесу

До учасників бюджетного процесу належать:

1. Верховна Рада України, яка затверджує Основні напрямки бюджет- ної політики, на основі чого складається проект бюджету, розглядає проект бюджету та проект закону про державний бюджет, затверджує його. На ста- дії виконання бюджету контролює та вносить зміни, доповнення до Закону про Державний бюджет. На заключній стадії розглядає звіт щодо виконання державного  бюджету  та,  в  разі  згоди,  затверджує  його.  Верховній  Раді України протягом всіх стадій бюджетного процесу допомагають всі її комі- тети, насамперед профільні, — Комітет з питань бюджету та Комітет з пи-

тань фінансової та банківської діяльності1.

2. Рахункова палата, до основних функцій якої належать:

1Див.: Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 р.,

№ 116 // Відом. Верхов. Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.

• контроль за виконанням законів України та постанов з фінансових питань, що були прийняті ВРУ, за фінансуванням загальнодержавних про- грам, виконанням державного бюджету України;

• контроль за своєчасним та повним надходженням доходів до держа- вного бюджету, за квартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників, а також за видатками щодо обслуговування внутрішнього та зо- внішнього боргу України;

• перевірка в межах компетенції  кошторисів  видатків, які пов’язані з діяльністю ВРУ, апарата ПУ та КМУ;

• контроль  за витрачанням  коштів державними  бюджетними  устано-

вами та організаціями, які здійснюють свою діяльність за межами України1;

• контроль за використанням  коштів державного  бюджету та місце- вих бюджетів в частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню  повноважень ор- ганів виконавчої влади щодо доходів та видатків (ст. 98 Конституції Укра- їни, Висновки Конституційного  Суду України від 21 грудня 2000 р., № 4- в/2000)2.

3. Президент України як голова держави відповідно до статей 96, 106

Конституції України, визначає основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики, на яких ґрунтується бюджетна політика загалом.

До суб’єктів бюджетного процесу належать:

1. Органи виконавчої влади (органи місцевого самоврядування, фі- нансові органи та органи фінансового контролю, органи, які сприяють збо- ру доходів та всіх обов’язкових платежів — органи державної податкової служби, митної служби та ін.).

2. Державні позабюджетні фонди (створюються компетентними  орга- нами та використовуються тільки за цільовим призначенням, наприклад, Пенсійний фонд України, Фонди соціального страхування та ін.).

3. Розпорядники бюджетних коштів (бюджетні установи в особі їх ке- рівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бю- джетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету).

4. Бюджетні установи, державні та муніципальні установи, інші одер-

жувачі бюджетних коштів.

5. Банківські установи.

6. Органи державного фінансового контролю.

Слід зауважити, що основним принципом діяльності суб’єктів бю- джетних правовідносин є забезпечення дотримання публічного фінансового інтересу та соціальна спрямованість бюджетних повноважень.

1Див.: Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 р., № 315 // Відомості

Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212

2Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141; Офіційний вісник України. — 2000. — № 52. — Ст. 2276.

Контрольні запитання

1. Розкрийте поняття бюджету та його значення для економіки.

2. Що є бюджетним правом як інститут фінансового права?

3. Дайте визначення предмету бюджетного права.

4. Що таке бюджетно-правові норми?

5. Розкрийте зміст та особливості бюджетних правовідносин.

6. Які структурні елементи має бюджетна система України?

7. Назвіть стадії бюджетного процесу.

8. Які методи міжбюджетного регулювання застосовуються в Україні?

9. У чому полягає зміст бюджетних прав?

10. Які бюджетні права мають Україна та місцеві органи самовряду-

вання?