Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

4.2. бюджетне право

Бюджетне право як підгалузь фінансового права — це сукупність фі- нансово-правових  норм, що регулюють суспільні (фінансові) відносини, які виникають  у зв’язку з формуванням,  розподілом  і використанням  держав- ного і місцевого бюджетів на території України.

Предмет бюджетного права — суспільні відносини, які виникають з приводу формування, розподілу та використання бюджетних фондів2.

1  Див.: Фінансове право України: Підручник / За ред.. М. П. Кучерявенка. — К.:

Юрінком Інтер, 2007. — С. 126.

2 Див.: Финансовое право: Учебник ⁄ Под ред. Н. И. Химичевой. — М.: БЕК, 1995. — С. 114.

В юридичній літературі норми бюджетного права поділяються на ма-

теріальні та процесуальні.

Матеріальні норми закріплюють структуру бюджетної системи Укра- їни, перелік доходів та витрат, порядок їх розподілу між бюджетами,  а та- кож повноваження суб’єктів бюджетних правовідносин.

Процесуальні норми встановлюють порядок проходження бюджету — складання та розгляд проекту бюджету, затвердження та виконання бюджету, а також складання, розгляд та затвердження звіту про виконання бюджету.

Особливості бюджетних правовідносин:

1) це вид фінансових правовідносин;

2) виникають із фінансової діяльності та мають грошовий характер;

3) одна зі сторін наділяється владними повноваженнями щодо іншої;

4) виникнення,  зміна та припинення  завжди пов’язані з нормативно-

правовими актами;

5) мають періодичний характер (з початком нового бюджетного пері- оду та дією нового закону про Державний бюджет або рішенням про місце- вий бюджет виникають нові бюджетні правовідносини);

6)  у  бюджетних   правовідносинах   бере   участь   більш   вузьке   коло

суб’єктів, ніж в інших видах фінансових правовідносин  (суб’єктами бюджет- ного права є юридичні особи, які беруть участь у розподілі доходів та видатків між різними видами бюджетів або одержують із державного чи місцевих бю- джетів грошові кошти у різних формах (фінансування,  дотації, субвенції то- що), або беруть участь у бюджетному процесі). Таким чином, не є суб’єктами бюджетних правовідносин юридичні особи недержавної чи немуніципальної форм власності. Їх взаємовідносини з бюджетом опосередковуються  через по- даткові або кредитні відносини. Не можуть бути суб’єктами бюджетних пра- вовідносин і окремі громадяни. Їх взаємовідносини  з бюджетом також опосе- редковуються через податкові, трудові та інші види правовідносин.

Суб’єкти бюджетного права здатні мати суб’єктивні права та викону- вати встановлені законодавством  обов’язки. Бюджетні права України та ор- ганів місцевого самоврядування можна класифікувати.

Бюджетні права України:

• у галузі консолідованого бюджету України;

• у галузі Державного бюджету України;

• у галузі місцевих бюджетів.

Бюджетні права органів місцевого самоврядування:

• у галузі Державного бюджету України;

• у галузі зведеного бюджету (обласного, міського, районного);

• у галузі бюджетів нижчого рівня органів місцевого самоврядування.

Бюджетні права України та органів місцевого самоврядування  — це сукупність повноважень (прав та обов’язків), які належать їм в особі органів державної  влади та місцевого  самоврядування,  встановлених  законодавст- вом для формування, затвердження та виконання відповідного бюджету та регулювання бюджетних відносин на відповідній території.

Повноваження  України  як суверенної  держави  у галузі  бюджету  до- сить широкі. У БК України вони конкретизуються  через повноваження орга- нів державної влади, які виступають від імені держави. Відповідно до Кон- ституції України та БК, до повноважень України у галузі бюджету належать:

•  визначення  основних  напрямків  бюджетної  політики  (ст.  33  БК

України); встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи України (ст. 92 Конституції України та статті 5–7 БК України); визначення видів видатків, які вносяться до Державного бюджету та місцевих бюджетів;

• визначення дохідних джерел, які надходять на формування державного

та місцевих бюджетів, передусім, шляхом оподаткування (відповідно до ст. 92

Конституції України податки та збори встановлюються лише законами);

• розподіл дохідних джерел між Державним та місцевими бюджетами

(ст. 29, 64–68 БК України);

• розмежування  видатків  між бюджетами,  які враховуються  при ви-

значенні міжбюджетних трансфертів (статті 88–90 БК України);

• затвердження єдиної бюджетної класифікації (статті 8–12 БК України);

• встановлення основ бюджетних повноважень органів місцевого са- моврядування (статті 142, 143 Конституції України, Закон України «Про мі- сцеве самоврядування в Україні»);

• здійснення методичного управління бюджетною діяльністю та конт-

роль за дотриманням бюджетного законодавства.

Ці повноваження належать Україні як державі, на території якої здій-

снюється єдина бюджетно-фінансова  політика.

Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування склада- ються із встановлення порядку прийняття та виконання місцевих бюджетів (складання та розгляд проектів бюджетів, їх затвердження рішеннями про місцеві бюджети, їх виконання, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про виконання).

Відповідно до ст. 75 БК України, особливості  складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний період Раді міністрів АРК, місцевим державним  адміністраціям  та  виконавчим  органам  відповідних  рад  дово- дить Міністерство фінансів України. Оскільки в Україні існує єдина бюдже- тна система та бюджетні відносини, що регулюються єдиним бюджетним законодавством  (ст. 4 БК України),  органи  місцевого  самоврядування  ма- ють право самостійно  вирішувати  питання місцевого  значення  щодо влас- ного бюджету та бюджету нижчого рівня, але в межах їх компетенції.  Від- повідно до Закону України від 21 травня 1997 року, № 280 «Про місцеве самоврядування  в Україні», місцеві бюджети є самостійними та не вносять-

ся до Державного бюджету України1. Місцеве самоврядування в Україні за-

безпечує самостійне вирішення населенням питань місцевого значення, во-

лодіння, використання та розпорядження комунальною власністю.

1 Див.: Відомості Верховної Ради України . — 1997. — № 24. — Ст. 170.