Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

1.1. експериментальна  психологія  у системі наукового знання

1.1.1. Предмет експериментальної психології

Експериментальна  психологія  — галузь психологічної науки, яка ставить  на меті розробку системи  принципів, методів та про- цедур планування, проведення, обробки й інтерпретації резуль- татів психологічних експериментів.

Основні підходи до розуміння предмету експериментальної психології

 

Підходи до розуміння предмету

експериментальної психології за Дружинин В. Н. Эксперимен- тальная  психология. —  СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

Ілюстрація підходів

Експериментальна психологія — наукова психологія   як  система знань,  отриманих на основі  ем- піричного   вивчення   поведінки людини та тварин.  Протиставля- ється  філософській, інтроспек- тивній психології та іншим видам психологічного  знання,   які  не базуються       на             природничо- наукових дослідженнях. Представники: В. Вундт,

С. Стівенс,  П. Фресс, Ж. П’яже.

«Його (експерименту) основною  ознакою  є прагнення встановити систему відношень, яку можна перевірити експериментально. Цей ме- тод пізнання істотно відрізняється  від філо- софського, який базується на очевидності по- ложень  і вимог рефлексивного мислення... Розмірковування в філософії  підкоряється за- конам мислення, тоді як в науці (експеримен- тальній психології) такий контроль забезпечу- ється емпіричною перевіркою».

Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная пси- хология. — М.: Прогресс, 1966. — С. 100.

 

Закінчення таблиці

 

 

Експериментальна психологія — система експериментальних ме- тодів  і методик,  реалізованих  в конкретних дослідженнях. Представники: М. В. Метлін,

Г. І. Челпанов, Р. Готтсданкер

Г.  І.  Челпанов розглядав   експеримент  як методику    психологічного   дослідження:

«... експеримент в психології  можливий,  і, можна   сказати,  що  експеримент  транс- формував усю сучасну психологію». Челпанов. Г. И. Мозг и душа. — М.: Издание товарищества «В. В.  Думнов», 1918.  — С. 96.

Експериментальна психологія — галузь,   що  займається  вивчен- ням проблем  методів психологіч- ного дослідження в цілому. Представники: В. М. Дружинін, Д. Мартін, Р. Соло, Х. Джонсон, К. Біл, Т. В. Корнілова

В. М. Дружинін предметом  експеримен- тальної  психології  вважає не лише екс- периментальний  метод,   а  і  й  інші  види

«...теоретичного і емпіричного  знання  в психології».

Дружинин В.Н. Экспериментальная пси- хология. — СПб.: Питер, 2001. — С. 9.

 

Експериментальна психологія — теорія  психологічного експери- менту,  що  базується на  загаль- нонауковій теорії  експерименту і, в першу  чергу, включає  плану- вання і обробку даних. Представники:  Д.  Кемпбелл, Ф. Дж. Мак-Гіган

Д. Кемпбелл  зазначає, що одним із завдань психології  є «...питання  планування експе- рименту,  створення моделей  експеримен- тів у відповідності з вимогами валідності на- укового  знання...».

Кэмпбелл  Д.  Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: «Социально- психологический центр», 1996. — С. 32.

 

1.1.2. Завдання  експериментальної психології

Значний обсяг предметного поля експериментальної психології передбачає і велику кількість завдань по його вивченню.

Основні завдання експериментальної психології:

•           формулювання методологічних та теоретичних засад експери- менту в психології;

•           розробка експериментальних планів та процедур;

 

•           пошук методів аналізу, інтерпретації та перевірки статистичної значимості результатів психологічних експериментів;

•           оцінка ефективності експериментальних процедур;

•           аналіз взаємозв’язку теоретичних положень та експерименталь- них даних.

Завдання  експериментальної психології

Завдання  сучасного етапу розвитку науки

за   Ломов   Б.   Ф.   История  и   актуальные  проблемы  развития

экспериментальной психологии в России  // История становления и развития  экспериментально-психологических исследований в России  / Под. ред. Б. Ф. Ломова. — М.: Наука, 1990. — С. 7–16.

•           «Одне з найважливіших завдань сучасного етапу розвитку нашої науки — розробка типології психологічного експерименту» [С. 14].

•           «Не менш важливе й інше завдання — розробка і створення апара- тури, спеціально призначеної для психологічних досліджень» [С. 14].

•           «Спеціальної уваги вимагає питання про застосування досягнень

психологічної науки в різних сферах суспільної практики» [С. 14].

Завдання дослідження  експериментальних  методів в психології

за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК,

2002. — 480 с.

•           Огляд різноманітних дослідницьких процедур в психології.

•           Розгляд           особливостей планування    експериментальних досліджень.

•           Розробка понять  зовнішньої  і  внутрішньої  валідності, аналіз

загроз валідності.

•           Пошук ідей експериментальних досліджень.

•           Розробка етичних принципів психологічних досліджень.

•           Аналіз паперових та електронних наукових джерел з проблеми досліджень.

•           Розробка правил представлення результатів експериментальних

досліджень.

 

Проблеми експерименту в соціальній психології та прикладних дослідженнях

за  Кэмпбелл Д. Модели экспериментов  в социальной психологии и

прикладных  исследованиях. —  СПб:  Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

•           Методологічна проблема «філософії науки» — природи соці- ального пізнання.

•           Проблема валідності експерименту.

•           Проблема ефективності прикладних досліджень в соціальних науках.