Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

4.2. представлення  результатів експериментів

4.2.1. Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до мови наукового звіту

Науковий стиль — один із функціональних стилів мови, що охоплює лексичні особливості письмового та усного мовлення, яке обслуговує наукову сферу діяльності людини.   Науковий стиль вирізняється формально-логічним способом викладу матеріалу: афективною нейтральністю, чіткістю та однозначністю, відсутністю сленгових, лайливих та діалектичних слів і виразів, переважанням наукових термінів та абстрактної лексики. Науковий стиль є обов’яз- ковим для письмових та усних звітів за результатами психологічних досліджень.

 

Основні вимоги до мови наукового звіту

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

 

Вимоги

Зміст

 

Чіткість та однозначність викладу

Відсутність непідтверджених дослідницькими фактами міркувань,  двозначностей та зайвого тексту  («води»)

Уникання громіздких конс- трукцій

Використання простих, зрозумілих  для читача, речень

Відсутність ненормативної лексики

Використання ненормативної лексики  лише у якості дослідницького матеріалу

Чітке структурування тексту

Поділ тексту  на змістові розділи, параграфи, абзаци

Логічна завершеність думок

Кожне речення — містить завершену думку;

абзац — тему

 

Доступність для читача

Використання слів та виразів  зрозумілих читачу

 

Правильне вживання термінів та понять

Адекватне використання термінів та понять.

За умови введення власних  понять — детальне обґрунтування

 

Виклад матеріалу від першої особи множини

В психології є загальною нормою є виклад ма- теріалу  від першої особи множини  («Ми»), з метою підкреслення того, що робота виконана під науковим  керівництвом

 

Основні правила надання інформації про учасників експериментів

за Солсо  Р. Л., Джонсон Х. Х., Бил  М. К. Экспериментальная психоло-

гия: практический курс. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — 528 с.

 

Правила

Зміст

 

Достатній та необхідний рівень термінологічної складності

Вибірка  та окремі учасники характеризуються з достатнім та необхідним  рівнем складності; при введенні  складних  понять — даються  детальні визначення

 

Закінчення таблиці

 

Уникнення стереотипів та ярликів

Кожен учасник  розглядається як індивіду- альність

Гендерна визначеність

Чітке вказування на стать досліджуваних.

 

Толерантність до расової та етнічної приналежності

Расова та етнічна приналежність учасників позначається усталеними термінами (не «негр», а «афроамериканець»)

 

Толерантність до статевої орієнтації

Статева орієнтація учасників  позначається ус- таленими медичними термінами (не «голубий», а

«гомосексуаліст»)

 

Толерантність до стану здоров’я

Стан здоров’я  учасників  позначається терміна- ми, що забезпечують повагу (не «сліпий», а «з вадами зору»)

Однозначність,  необ- хідність та достатність представлення особистих даних

Зберігається певний рівень конфіденційності даних. Не подаються справжнє прізвище;  адре- са; місце роботи тощо. Рівень конфіденційності повідомляється учасникам

 

4.2.2. Структура та оформлення письмового наукового звіту

Письмовий науковий звіт — звіт за результатами наукового дослідження, викладений на письмі з дотриманням усіх формально- логічних вимог наукового стилю. Існують загальні правила щодо структури наукових звітів, продиктовані логікою наукового дослід- ження: наявність вступу із окресленням структурно-методологічних елементів дослідження, теоретичної частини із аналізом основних наукових джерел, практичної частини із описом методів досліджен- ня та отриманих результатів і висновків. Обов’язковими є такі фор- мальні елементи звіту як титульна сторінка, зміст і список викорис- таних джерел.

 

Варіанти текстового  представлення результатів дослідження

Загальні вимоги до оформлення наукового звіту

 

Текстове

представлення

Особливості та зміст

 

Тези наукової доповіді

Короткий виклад основних результатів досліджен- ня, орієнтований на ознайомлення загалу із проце- дурою проведення дослідження та загальними  ре- зультатами

 

Стаття у науковому журналі або збірнику наукових праць

Представлення основних результатів дослідження, із зазначенням теоретичної бази,  методів та проце- дури проведення, детальною інтерпретацією, ґрун- товними узагальненнями та висновками

 

Звіт про науково- дослідну роботу

Повне та ґрунтовне представлення результатів від- повідно до дослідницької програми  за такими розді- лами: вступ, теоретична частина, практична части- на, висновки. У звіті подаються і «сирі» дані і про- міжні результати дослідження (у додатках)

 

Кваліфікаційні наукові роботи: курсові, дипломні роботи,  дисертації

Кваліфікаційні  наукові роботи є варіантами науко- вих звітів, різного ступеня складності. Як правило, в таких роботах подаються результати не одного дос- лідження,  а систематичної дослідницької роботи по вивченню  того або іншого явища

 

Монографії за результатами психологічних досліджень

Індивідуальні або колективні роботи, розраховані на широкий  загал, що видаються у книжному вигляді. Зміст та структура монографій регламентується власне  авторами і може відхилятися  від стандартів, зокрема більша популярність викладу тощо

 

за вимогами ВАК України

•           виклад тексту державною мовою з однієї сторони аркуша біло- го паперу формату А4;

•           нумерація сторінок в правому верхньому кутку аркуша;

•           базовий шрифт — Times New Roman; кегль — 14; міжрядковий інтервал — 1,5;

•           береги полів: праве — 10–15 мм; ліве — 20–35 мм; верхнє, нижнє — 20–25 мм;

•           чіткість шрифтів, таблиць, графіків тощо;

•           таблиці підписуються згори по центру, графіки знизу по центру;

 

•           виділення структурних частин роботи з нової сторінки та вели- кими літерами;

•           розділи позначаються римськими цифрами, параграфи — арабсь- кими цифрами розділеними крапкою.

Типова структура звіту за результатами  наукового дослідження

за Музика О. Л. Курсові роботи з психології: навчально-методичний

посібник. — Житомир, 1999. — 38 с.

Оформлення  посилань у науковому звіті

 

Структура

звіту

Змістове наповнення

I. Титульна сторінка

Тема роботи, інформація про авторів та наукових керівників, ус- танову де виконувалася робота, місто та рік подання  до розгляду

 

II. Зміст роботи

Структура роботи із зазначенням сторінок, на яких починають- ся розділи, підрозділи (параграфи), список  використаних джерел, додатки

 

III. Вступ

Актуальність дослідження, його об’єкт, предмет,  мета, гіпотеза,

завдання, методи та процедура проведення, наукова новина роботи, практичне та теоретичне значення, умови забезпечен- ня надійності  та вірогідності результатів

 

IV. Теоре- тична частина

Теоретична частина може складатися з кількох розділів, які, в

свою чергу, містять логічно розділені підрозділи (параграфи). У теоретичній частині роботи представляються методологічні засади дослідження, аналізуються роботи інших авторів, формулюється авторська модель досліджуваного явища

 

V. Прак- тична частина

Практична частина може складатися з кількох розділів, які, в свою чергу, містять логічно розділені підрозділи (параграфи). В практичній  частині роботи детально описуються методи та процедура дослідження, хід аналізу  отриманих результатів, їх ґрунтовна інтерпретація

VI. Вис- новки

Основні  узагальнення, отримані в ході дослідження, подаються

як теоретичні висновки (зокрема авторська модель досліджува- ного явища). Також  представляються результати досліджень

VII. Список джерел

Список  використаних джерел в алфавітному порядку  відповід- но до основних бібліографічних вимог

VIII. Додат-

ки (за не- обхідності)

Матеріали, що є цінними для розуміння  результатів роботи, однак, недоцільними  для представлення у основному тексті

 

 

Види

посилань

Правила оформлення

 

Прямі цитати

Подаються за правилами прямої мови із посиланнями на

першоджерела. Варіанти посилань:

[4; 12] (в тексті після цитати: перша  цифра — номер джерела у списку,  друга сторінка знаходження цитати, сама робота наводиться у списку  джерел);

(Музика О. Л., 1998, С. 8) (в тексті після цитати: автор,  рік ви- дання роботи, сторінка знаходження цитати, сама робота наводиться у списку  джерел);

Музика О. Л. Цінності обдарованої особистості // Обдарована дитина, 1998. — С. 6-10 (як виноски  знизу сторінки  або розділу, список  джерел у роботі  може бути відсутній)

Згадка авторської думки

Подається за правилами непрямої мови із збереженням основної  думки автора. У посиланнях можна не згадувати сторінок знаходження цитати

 

4.2.3. Вимоги до виступів з представлення результатів наукового дослідження

Виступ за результатами дослідження — усний звіт про науко- во-дослідну роботу, який, як правило, здійснюються на наукових конференціях та семінарах перед вченою аудиторією.

Загальні вимоги до мовлення доповідача

за Мацько Л. І., Сидоренко О. М. Українська мова.  — Навч. посібник. —

К.: Либідь, 19992.  — 208 с.

 

Вимоги до мовлення доповідача

Логічна послідов- ність ви- кладу думок

Досягається завдяки внутрішньому плану виступу,  який має від- повідати загальній схемі: вступ — основна частина — висновки. Кожна  думка має логічно пов’язуватися з попередньою таким чи- ном, щоб не викликати смислових непорозумінь

 

Точність мовлення

Полягає у найповнішому викладі матеріалу  з найоптимальнішим

використанням мовних засобів, використанні усталених понять та термінів. Якщо автор  вводить нове поняття,  то у ході виступу воно обґрунтовується, доводиться доцільність  його введення

 

Закінчення таблиці

 

Логічний наголос

 

Виділення за допомогою голосу та пауз найважливіших понять

 

Дотриман- ня норм української мови

Правильне фонетичне наголошування; дотримання орфоепіч- них норм (відсутність акання,  тверда  вимова губних приголос- них звуків); дотримання морфологічних норм (правила відмін- кових закінчень); дотримання синтаксичних норм побудови простих і складних  речень (порядок слів у реченні,  зв’язки узгодження)

Адекватна манера мовлення

Важливе значення має манера  розмовляти. Мовлення має бути чітким, виразним, впевненим, однак позбавленим зайвої екс- пресії

 

Структура виступу з представлення результатів наукового дослідження

 

Структура виступу

Змістове наповнення

Загальна  тривалість виступу 5–15 хвилин

 

Представлення

Зазначення теми роботи, представлення авторів  та наукових керівників роботи, установи при якій вико- нувалася робота

 

Вступ

Зазначення актуальності дослідження, основних структурно-методологічних елементів  роботи (об’єкт, предмет,  мета тощо);  короткий аналіз робіт інших авторів  (за необхідності)

 

Основна частина

Представлення методів та процедури дослідження, оголошення основних результатів (прийнято вико- ристовувати ілюстрацій ний матеріал:  таблиці, графі- ки, ілюстрації тощо)

 

Висновки

Коротке та змістовне  узагальнення основних резуль- татів роботи, їх зіставлення з гіпотезою,  накреслення подальших  перспектив

 

Подяка

Подяка аудиторії  за уважність до доповідача та заці- кавленість роботою; подяка керівникам  роботи та ін- шим особам які зробили значні внески  у її розвиток

 

Дискусія

Запрошення до обговорення основних результатів роботи, відповіді на запитання колег

 

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №4

Теоретичні завдання

Розв’язок теоретичного  завдання — це  правильна відповідь на поставлене питання, яка має бути структурованою, викладе- ною  стисло і, по можливості, містити думку автора (як  виснов- ки, узагальнення, класифікації тощо).

1.         Поняття про якісний аналіз результатів експерименту.

2.         Інтерпретація результатів психологічних експериментів.

3.         Узагальнення результатів експерименту, формулювання висновків.

4.         Поняття про кількісний аналіз в психологічних експериментах.

5.         Наочно-графічне представлення результатів досліджень.

6.         Використання комп’ютера на етапах планування та проведення експериментів.

7.         Використання комп’ютера на етапі представлення результатів експериментів.

8.         Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до мови наукового звіту.

9.         Структура та оформлення наукового звіту.

10.    Вимоги до виступів з представлення результатів наукового дослідження.

Тестові завдання

Розв’язок тестового завдання передбачає доповнення визна- чень  та  схем,  пошук правильної відповіді серед  хибних, встанов- лення відповідностей між твердженнями.

 

Заповніть пропуски у визначенні.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Інтерпретація результатів (від лат. interpretatio —      І    )

— системна процедура пояснення досліджуваних феноменів на ос- нові       ІІ        та систематизації результатів     ІІІ          дослідниць- кого матеріалу.

а.      тлумачення, пояснення;

б.      ідея, стратегія;

в.      теоретичної моделі;

г.      кількість груп;

д.      якісного і кількісного аналізу;

е.      дослідницького прогнозу.

Кількісний (математико-статистичний) аналіз — сукуп- ність процедур, методів опису і перетворення дослідницьких даних на основі використання        І            апарату. У психологічних експериментах кількісний аналіз використовується переважно для  опису та встановлення      ІІ          результатів.

а.      статистичної значимості;

б.      логіко-структурного;

в.      математико-статистичного;

г.      вірогідності.

Науковий стиль — один із           І              , що  охоплює лексичні особливості письмового та  усного мовлення, яке  обслуговує наукову сферу діяльності людини. Науковий стиль вирізняєть- ся       ІІ           способом викладу матеріалу: афективною нейтраль- ністю, чіткістю та однозначністю, відсутністю      ІІІ           , пере- важанням наукових термінів та абстрактної лексики.

а.  функціональних стилів мови;

б.  розділів мовознавства;

в.  формально-логічним;

г.  абстрактним;

 

д.  складнопідрядних та складносурядних конструкцій;

е.  сленгових, лайливих та діалектичних слів і виразів.

Якісний аналіз результатів  — сукупність процедур та методів опису дослідницьких даних на основі    І       , індивідуально- го  досвіду, інтуїції,  методів логічного висновку.  В  експеримен- тальній психології якісний аналіз використовується для  опису та характеристики      ІІ          .

а.         каузального зв’язку між явищами;

б.         теоретичних умовисновків та узагальнень;

в.         експериментальних даних;

г.         кореляційного зв’язку між явищами.

Висновки за результатами експериментального дослід- ження — це        І          пояснення емпірично встановленої залежнос- ті  між  двома   або  більше явищами. Висновки містять основну інформацію про результати      ІІ          в максимально стислому та узагальненому вигляді.

а.         кореляційні;

б.         причинні (каузальні);

в.         наукового дослідження;

г.         якісного та кількісного аналізу.

Вкажіть правильні твердження.

Відповідь представте у вигляді — а, б і т.д.

Звіт за результатами психологічного дослідження це:

а.         короткий  виклад основних результатів  дослідження, орієн- тований на  ознайомлення загалу із процедурою проведення дослідження та загальними результатами;

б.         представлення основних результатів  дослідження, із зазна- ченням теоретичної бази, методів та  процедури проведен- ня,  детальною інтерпретацією, ґрунтовними узагальнення- ми та висновками;

 

в.         повне та  ґрунтовне представлення результатів відповідно до дослідницької програми;

г.         індивідуальні або  колективні роботи, розраховані на  широ- кий загал, що видаються у книжному вигляді.

При аналізі результатів міжгрупових експериментів використовуються такі методи статистичного висновку: а.   U-критерій Манна-Уітні;

б.         t-критерій Стьюдента для  незалежних вибірок;

в.         S-критерій Джонкіра;

г.         критерій знаків (G);

2

 
д.         критерій χr

Фрідмана;

е.         L-критерій тенденцій Пейджа;

ж.    критерій ϕ* — кутове перетворення Фішера.

Категоризація як спосіб  якісного аналізу результатів психологічного дослідження це:

за  Ананьев Б.  Г. Методология психологического  исследования.  —

СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

а.         систематизація та диференціація матеріалу дослідження за типами, видами, варіантами, побудова схем та структур;

б.         систематизований  опис випадків, як  тих, що  найповніше відображують типи та варіанти, так і тих, які є виключен- нями із загальних правил;

в.         тлумачення генетичних зв’язків між явищами; пояснення про- цесів  розвитку та  становлення явищ, ролі  різних факторів у цих процесах;

г.         тлумачення структурних зв’язків між явищами та в середи- ні  окремих явищ; пояснення явищ у характеристиках систем та типів зв’язку.

При   проведенні  невалідного  експерименту  основними причинами артефактних висновків є такі:

а.         нерепрезентативність вибірки;

б.         використання квазіекспериментальних планів;

 

в.         використання планів з малим N;

г.         низький рівень операціоналізації змінних;

д.         помилки планування та контролю;

е.         наявність загроз валідності експерименту;

ж.    використання процедур суворого контролю в експерименті.

Генетичний метод інтерпретації результатів психологіч- ного дослідження це:

за  Ананьев Б.  Г. Методология психологического  исследования.  —

СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

а.         систематизований опис випадків, як  тих, що найповніше  ві- дображують типи та варіанти, так і тих, які є виключення- ми із загальних правил;

б.         тлумачення  генетичних  зв’язків між  явищами; пояснення процесів розвитку та становлення явищ, ролі різних факто- рів у цих  процесах;

в.         тлумачення структурних зв’язків між явищами та в середи- ні  окремих явищ; пояснення явищ у характеристиках сис- тем  та типів зв’язку.

Доповніть схему.

Відповідь представте у вигляді —  І-а, ІІ-б.

Типи висновків наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы:

учебник для  вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

а.         достовірні;

б.         валідні;

в.         всновки, які  містять  по- милки інтерпретації та узагальнення;

г.         всновки, зроблені на осно- ві теоретичних мірку- вань та узагальнень.

Валідність

висновку

• І

•  Недосто- вірні

(артефактні, неправильні)

Висновки, в яких відсутні помилки інтерпретації та уза- гальнення

ІІ

 

Типи висновків наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы:

учебник для  вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

 

а.         змістові;

б.         валідні;

в.         висновки на основі перевір- ки статистичних гіпотез;

г.         висновки на основі матема- тико-статистичного уза- гальнення результатів.

Основа висновку

• Статис- тичні

• І

ІІ

Висновки  на основі зіставлення емпіричних  даних і теоретичних гіпотез

 

Послідовність формулювання висновків наукового дослідження

а.         стосується теоретичного обґрунтування дослідження та його теоретичної моделі;

б.         стосується результатів робіт інших авторів;

Група висновків І:

 

 

Група висновків ІІ:

 

 

Група висновків ІІІ:

 

 
в.         стосується проблеми вибору та конструювання методів, їх релевантності проблемі;

г.         стосуються результатів, отри- маних у ході дослідження та аналізу.

Проблема недостовірності  (артефактності)   висновків наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы:

учебник для  вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

а.         проведення невалідного експерименту; б.            низький контроль змістових висновків; в.             низький контроль

статистичних висновків;

г.         загрози зовнішній

валідності;

Джерела артефактних  висновків

І                       Недостатність контролю висновків

д.         загрози внутрішній валідності.

ІІ         ІІІ

 

Проблема недостовірності  (артефактності)   висновків наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы:

учебник для  вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

 

а.         наявність загроз валідності;

 

Джерела артефактних  висновків

б.         проведення експери-

мету в лаборатор-      І

них  умовах;

в.         нерепрезентатив- ність вибірки;

г.         нееквівалентність груп.

низький

рівень операціо- налізації змінних

помилки

плану-

вання ІІ

та контролю

 

Встановіть відповідність.

Відповідь представте у вигляді — а–б.

Можливості використання комп’ютерів на різних етапах наукового дослідження

 

 

а.

 

Висунення гіпотези

 

а.

Статистичний аналіз, автоматичні  обчислення

за наперед заданими  формулами, візуалізація графічної  інформації

 

б.

 

Збір  інформації  про схожі дослідження

 

б.

Створення тексту  статті, реферату, дисерта-

ції, табличне та графічне представлення в ньому даних, створення мультимедійних  пре- зентацій  своєї  роботи

 

в.

 

Планування експе- рименту

 

в.

Відеозапис, звукозапис, демонстрації фільмів, рисунків  та іншого матеріалу, психодіагности- ка, тестування, анкетні опитування, створен- ня баз даних

 

г.

 

Проведення експе- рименту

 

г.

Пошук літератури в Інтернет, сканування ма-

лодоступної літератури, створення електрон- них бібліотек  та каталогів, листування з коле- гами по електронній пошті

 

д.

 

Аналіз результатів

 

д.

Оформлення та вічне збереження опису  екс-

перименту, матеріалів  до експерименту, крес- лень, рисунків,  звукових та відеофайлів

е.

Висновки

е.

База даних, банк гіпотез

 

Методи статистичного висновку

 

 

а.

 

Виявлення відмінностей в рівні прояву  ознаки

 

а.

Критерій χ2  — Пірсона

Критерій λ Колмогорова-Смірнова Критерій ϕ* — кутове  перетворення Фішера

 

б.

 

Оцінка достовірності зсуву  значень

 

б.

U — критерій  Манна-Уітні

t — критерій  Стьюдента для незалежних вибірок

S-критерій Джонкіра

Критерій ϕ* — кутове  перетворення

Фішера

 

в.

 

Виявлення відмінностей у розподілі ознак

 

в.

Критерій знаків (G)

t — критерій  Стьюдента для залежних вибірок

Критерій χ 2  Фрідмана

r

L — критерій  тенденцій  Пейджа Критерій ϕ* — кутове  перетворення Фішера

 

г.

Аналіз факторних експериментів

 

г.

 

Двохфакторний дисперсійний аналіз

 

Тестове представлення результатів наукових досліджень

 

а.

Тези наукової доповіді

а.

Кваліфікаційні  наукові роботи.

 

б.

 

Стаття у науковому журналі або збірнику  наукових праць

 

б.

Короткий виклад основних результа- тів дослідження, орієнтований на оз- найомлення загалу із його процеду- рою та результатами

 

в.

 

Звіт про науково-дослідну роботу

 

в.

Повне та ґрунтовне представлення результатів відповідно до дослідниць- кої програми

 

г.

 

Кваліфікаційні  наукові ро- боти: курсові, дипломні ро- боти, дисертації

 

г.

Представлення результатів дослід- ження, із зазначенням теоретичної бази,  методів та процедури, інтерпре- тацією та висновками

 

д.

Монографії  за результатами досліджень

 

д.

Індивідуальні або колективні роботи, що видаються у книжному вигляді

 

Структура виступу за результатами наукового дослідження

 

 

а.

 

Представлення

 

а.

Подяка аудиторії  за уважність до доповідача та заці- кавленість роботою; подяка керівникам  роботи та ін- шим особам, які зробили значні внески у її розвиток

 

б.

 

Вступ

 

б.

Коротке та змістовне  узагальнення основних резуль- татів роботи, накреслення подальших  перспектив

 

в.

Основна час- тина

 

в.

Запрошення до обговорення основних результатів роботи, відповіді на запитання колег

 

г.

 

Висновки

 

г.

Зазначення теми роботи, представлення авторів  та керівників роботи, установи при якій вона викону- валася

 

д.

 

Подяка

 

д.

Представлення методів та процедури дослідження, оголошення основних результатів

 

е.

 

Дискусія

 

е.

Зазначення актуальності дослідження, його основ- них структурно-методологічних елементів

 

Структура звіту за результатами наукового дослідження

 

 

а.

Титульна  сто- рінка

 

а.

Матеріали, що є цінними, однак, недоцільними  для представлення у основному тексті

 

б.

 

Зміст роботи

 

б.

Основні  узагальнення, отримані в ході дослідження

(зокрема авторська модель досліджуваного явища)

 

в.

 

Вступ

 

в.

Використані джерела в алфавітному порядку  відпо- відно до основних бібліографічних вимог

 

г.

Теоретична частина

 

г.

Структурно-методологічні елементи  дослідження, його наукова новизна, практичне значення тощо

 

д.

Практична частина

 

д.

Методологічні засади дослідження, аналіз робіт інших авторів, авторська модель досліджуваного явища

е.

Висновки

е.

Методи та процедура дослідження, хід аналізу  от- риманих  результатів, їх ґрунтовна інтерпретація

ж.

Список джерел

ж.

Структура роботи із зазначенням сторінок

 

к.

 

Додатки  (за необхідності)

 

к.

Тема роботи, інформація про авторів  та керівників, установу де виконувалася робота, місто та рік по- дання до розгляду

 

Практичні завдання

Практичним завдання за четвертий модуль полягає у пред- ставленні результатів власного експериментального досліджен- ня.  Студенти на  основі звіту за результатами  дослідження го- тують виступ — захист власного експерименту (регламент виступу — 5–7 хвилин).

Структура захисту дослідницької роботи:

1.         Оголошення теми дослідження та представлення його авторів.

2.         Розкриття актуальності заявленої теми.

3.         Визначення об’єкту та  предмету дослідження, його мети, гіпотези та завдань.

4.         Представлення теоретичних засад  дослідження.

5.         Представлення основних методів та  процедури проведення дослідження.

6.         Інтерпретація отриманих даних.

7.         Представлення висновків.

За бажанням, студенти можуть захищатися з використан- ням  презентації дослідження, зробленої у Power Point.

Творчі завдання

Творче завдання з курсу «Експериментальна психологія» є комп- лексним за своїм  характером і полягає у плануванні, проведенні та обробці результатів власного експериментального дослідження. На заняттях практичного курсу четвертого модуля студенти здій- снили кількісний та  якісний аналіз даних психологічного експери- менту, проінтерпретували результати та  узагальнили їх у вис- новках. Проведена робота має бути представлена у вигляді звіту

 

Структура звіту

Змістове наповнення

I. Титульна сторінка

Тема роботи, інформація про автора та керівника, устано- ву де виконувалася робота, місто та рік подання

 

II. Зміст роботи

Структура роботи із зазначенням сторінок, на яких почи- наються розділи

 

Закінчення таблиці

 

 

III. Вступ

Актуальність дослідження, його об’єкт, предмет,  залежна та незалежна змінні, мета, гіпотеза,  завдання, методи та процедура проведення, практичне значення, умови забез- печення  надійності  та вірогідності результатів

 

IV. Теоретична частина

Теоретична частина може складатися з кількох розділів, які, в свою чергу містять логічно розділені підрозділи (па- раграфи). В ній представляються методологічні засади дослідження, аналізуються роботи інших авторів,  форму- люється авторська модель досліджуваного явища

 

V. Практична частина

Практична частина може складатися з кількох розділів, які, в свою чергу, містять логічно розділені підрозділи (параг- рафи). В ній детально описуються методи та процедура дослідження, хід аналізу  отриманих результатів, їх ґрун- товна інтерпретація

VI. Висновки

Подаються основні  узагальнення отримані в ході роботи

VII. Список джерел

Список  використаних джерел в алфавітному порядку  від- повідно до основних бібліографічних вимог

VIII. Додатки

Матеріали, що є цінними для розуміння  результатів роботи,

однак недоцільними  для представлення у основному тексті

 

.

 

ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ №4

Основна література:

1.         Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и  планиро- вание. — СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

2.         Дружинин  В.  Н.  Экспериментальная  психология.  —  СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

3.         Зинченко В.  П.,  Смирнов С.  Д.  Методологические вопросы психологии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 128 с

4.         Корнилова  Т.  В.  Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

5.         Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и  прикладных исследованиях. —  СПб: Социально-психологи- ческий центр, 1996. — С. 32.

6.         Мартин Д.  Психологические эксперименты. —  СПб.: ЕВРО- ЗНАК, 2002. — 480 с.

7.         Музика О. Л. Курсові роботи з психології: навчально-методич- ний  посібник. — Житомир, 1999. — 38 с.

8.         Солсо Р. Л., Джонсон Х. Х., Бил М. К. Экспериментальная психоло- гия: практический курс. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — 528 с.

9.         Фресс  П., Пиаже  Ж.  Экспериментальная психология. —  М.: Прогресс, 1966. — С. 100.

10.    Эксперимент и квазиэксперимент в психологии: Учебное посо- бие / Под ред. Т. В. Корниловой. — СПб.: Питер, 2004. — 254 с.

Додаткова література:

11.    Ананьев Б. Г. Методология психологического исследования. — СПб.:  Международная академия  психологических   наук,

1994.  — 24 с.

 

12.    Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Информ.- метод. материалы к курсу «Общая психология». — М.: Просве- щение, 1986. — 272 с.

13.    Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагоги- ке и психологии. — М., 1976. — 495 с.

14.    Дзуки Е. Введение в методологию социально-психологическо- го  исследования. — Милан-Новосибирск: Миланский католи- ческий университет, 1997. — 71 с.

15.    Мацько Л. І., Сидоренко О. М. Українська мова.  — Навч.  посіб- ник. — К.: Либідь, 1992. — 208 с.

16.    Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро- шеского. — 2-е изд.  — М.: Политиздат, 1990. — 494 с.

17.    Селье  Г. От  мечты к открытию: Как  стать ученым. — М.: Прогресс, 1987. — 368 с.