Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

4.1. аналіз та інтерпретація результатів експериментів

4.1.1. Поняття про кількісний аналіз в психологічних  експериментах

Кількісний (математико-статистичний) аналіз — сукуп- ність процедур, методів опису і перетворення дослідницьких даних на основі використання математико-статистичного апарату. У пси- хологічних експериментах кількісний аналіз використовується переважно для опису та встановлення статистичної значимості результатів.

Типи методів математико-статистичного аналізу

Методи описової статистики

Спрямовані на опис характеристик явища, що досліджується: розподілу,

особливостей  зв’язку тощо

Методи статистичного висновку

Призначені для встановлення статистичної значимості досліджуваних характеристик

 

Методи перетворення даних

Спрямовані  на перетворення даних з метою оптимізації представлення та аналізу

Подпись: рення даних

Кількісний аналіз результатів психологічних  експериментів

(основні  методи)

 

Дослідницька задача

Математико-статистичний  метод

Методи описової статистики

 

Визначення середніх показників  ознаки

Мода

Медіана

Середнє арифметичне значення

 

Визначення міри мінливості ознаки

Дисперсія

Стандартне відхилення

 

Методи статистичного  висновку

 

Виявлення відмінностей в рівні прояву  ознаки

U-критерій Манна-Уітні

t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок

S-критерій Джонкіра

Критерій ϕ* — кутове  перетворення Фішера

 

Оцінка достовірності зсуву  значень

Критерій знаків (G)

t-критерій Стьюдента для залежних вибірок

Критерій χr   Фрідмана

2

L-критерій тенденцій  Пейджа

Критерій ϕ* — кутове  перетворення Фішера

 

Виявлення відмінностей у розподілі ознак

Критерій χ2 — Пірсона

Критерій λ Колмогорова-Смірнова

Критерій ϕ* — кутове  перетворення Фішера

Аналіз факторних

експериментів

Двохфакторний дисперсійний аналіз

Методи перетво-

 

Перетворення даних з метою оптимізації їх представлення та аналізу

Процентний аналіз

Частотний аналіз

Факторний аналіз

Кластерний аналіз

Багатовимірне шкалювання

 

4.1.2. Поняття про якісний аналіз та інтерпретацію результатів експериментів

Якісний аналіз результатів — сукупність процедур та методів опису дослідницьких даних на основі теоретичних умовисновків та узагальнень, індивідуального досвіду, інтуїції, методів логічного висновку. В експериментальній психології якісний аналіз викорис- товується для опису та характеристики каузального зв’язку між явищами.

Інтерпретація результатів (від лат. interpretatio — тлумачення, пояснення) — системна процедура пояснення досліджуваних фено- менів на основі теоретичної моделі та систематизації результатів якісного і кількісного аналізу дослідницького матеріалу.

Типи якісного аналізу результатів психологічних  досліджень

за  Ананьев Б.  Г. Методология психологического  исследования.  —

СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

 

Категоризація

Систематизація та диференціація матеріалу  дослідження за типами, видами, варіантами, побудова схем та структур

Психологічна  казуїстика

Систематизований опис випадків, як тих, що найповніше відображують типи та варіанти, так і тих, які є виключеннями із загальних  правил

 

Інтерпретаційні методи у психологічному  дослідженні

за  Ананьев Б.  Г. Методология психологического  исследования.  —

СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

Генетичний метод

Тлумачення генетичних  зв’язків між явищами.  Пояснення процесів розвитку та становлення явищ, ролі різних факторів у цих процесах

Структурний метод

Тлумачення структурних зв’язків між явищами та в середині окремих  явищ. Пояснення явищ у характеристиках систем  та типів зв’язку

 

Загальна  схема інтерпретації результатів психологічних  екс- периментів

 

Етапи

Зміст

 

Підтвердження чи спростування гіпотези (опис зв’язку між змінними)

•           висновок про підтвердження чи спростування кау- зальної  гіпотези;

•           опис характеру та сили зв’язку між досліджувани-

•           ми явищами;

висновок про зв’язок між незалежними змінними

(для факторного експерименту)

Систематизація  та узагальнення результатів якісного та кількісного

аналізу

•           висновок про значимість  результатів, можливість  їх

розповсюдження на генеральну вибірку;

•           теоретичне узагальнення на основі емпіричних  да- них (емпіричне підтвердження чи спростування те- оретичної моделі досліджуваного явища);

•           дослідницький прогноз;

•           окреслення перспектив подальшого дослідження

 

4.1.3. Наочно-графічне представлення результатів досліджень

Наочно-графічне представлення результатів наукового дослідження передбачає їх візуалізацію. Основними способами уна- очнення даних є групування у статистичні та змістові таблиці, пред- ставлення у вигляді графіків, схем, малюнків та фотографій.

Таблиці, схеми та графіки (діаграми, гістограми, функції тощо) — це способи наочного, раціонального і систематичного ви- кладу та аналізу цифрових та якісних характеристик досліджуваного процесу чи явища; малюнки та фотографії використовуються з ме- тою роз’яснення та популяризації отриманих результатів (частіше нецифрової інформації).

 

Вимоги то складання таблиць та побудови  графіків

 

Правила складання таблиць

за лекційними матеріалами до курсу «Математичні методи

у психології» В. О. Климчука

Загальні правила побудови  графіків

Гласс Дж., Стенли Дж. Статисти- ческие методы в педагогике и психоло- гии. — М., 1976. — 495 с.

•           Таблиці мають бути наочними і виразними, їх не слід робити громіздкими та перевантажувати деталями. Іноді замість однієї загальної таблиці слід зробити

декілька часткових.

•           Назва таблиці має розкривати її зміст у стислій і виразній  формі.  Назви

рядків і стовпчиків пишуться коротко і без скорочень.

•           Якщо таблиця  переноситься на наступну сторінку, її стовпчики  слід або нумерувати, або переносити верхній заголовок на цю сторінку.

•           Якщо по певній ознаці змінна не має значень,

це позначають «–», а якщо немає  по ній відомостей, то «…»

•           Графіки  читають зліва направо.

•           Не можна  зображати лінійні величи- ни за допомогою об’ємів чи площ.

•           Бажано, щоб на графіку  була зобра- жена  нульова відмітка.

•           Для графіків з відсотками бажано певним чином виділяти лінію 100  \% чи інші лінії, важливі для аналізу.

•           Рекомендується показувати не біль- ше координатних ліній, ніж це необ- хідно для розуміння.

•           Криві лінії повинні різко відрізнятися від прямих.

•           Горизонтальна шкала читається злі- ва направо, а вертикальна — знизу вверх.

•           Цифри  відповідних шкал розміщують зліва та знизу.

•           У графік можна  включати цифрові дані.

•           Якщо цифрові дані не потрапили до графіка, їх бажано розмістити  в таблиці

 

4.1.4. Формулювання висновків експериментального дослідження

Висновки за результатами експериментального дослід- ження — це причинні (каузальні) пояснення емпірично встановле- ної залежності між двома або більше явищами. Висновки містять ос- новну інформацію про результати наукового дослідження в макси- мально стислому та узагальненому вигляді.

 

Типи висновків наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы:

учебник для  вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

 

Висновки

на основі пере- вірки статистич- них гіпотез

Висновки  на основі зістав- лення емпіричних даних і теоре- тичних гіпотез

 

Основа висновку

• Статистичні

•  Змістові

 

Валідність висновку

•  Достовірні (валідні, правильні)

•  Недостовірні (артефактні, неправильні)

Висновки, в яких відсутні помилки інтерпретації та узагальнення

Висновки,  які містять помилки інтерпретації та узагальнення

 

Проблема недостовірності (артефактності) висновків наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы:

учебник для  вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

Джерела артефактних  висновків

 

 

Проведення невалідного  експерименту

•           нерепрезентативність вибірки;

•           низький рівень операціоналізації змінних;

•           помилки планування та контролю;

•           наявність  загроз  валідності експерименту

 

Недостатність  контролю

висновків

 

 

 

Низький контроль змістових

Низький контроль статистичних висновків

 

•           «включення у висновки тверджень ... емпірично  не підтверджених ...;

•           здійснення неправильних узагальнень при перенесенні залежностей на інші психологічні реальності ...;

•           підміна нормативів  експериментального методу суб’єктивно прийнятними...;

•           порушення зіставлення теоретичних гіпотез і емпіричних  результатів ... [С. 330]

•           прийняття хибної нуль- гіпотези;

•           відкидання істинної нуль- гіпотези

 

Послідовність  формулювання  висновків наукового досліджен- ня

 

Група висновків І: стосується теоретичного обґрунтування дослідження та його теоретичної моделі

 

 

Група висновків ІІ: стосується проблеми вибору та конструювання методів, їх релевантності проблемі

 

 

Група висновків ІІІ: стосуються результатів, отриманих у ході дослідження та аналізу

 

4.1.5. Використання комп’ютерів у психологічних дослідженнях

Комп’ютерна обробка результатів психологічних експери- ментів передбачає фіксацію експериментальних даних, математико- статистичний аналіз результатів, їх візуалізацію та моделювання.

Можливості використання комп’ютерів на різних етапах наукового дослідження

за лекційними матеріалами до курсу «Використання комп’ютерів у

психолого-педагогічних дослідженнях» В. О. Климчука

 

Етап наукового дослідження

 

Можливості використання комп’ютера

Висунення гіпотези

База даних, банк гіпотез

Збір інформації

про схожі дослідження

Пошук літератури в Інтернет, сканування малодоступ-

ної літератури, створення електронних бібліотек  та ка- талогів, листування з колегами по електронній пошті

Планування експерименту

Оформлення та вічне збереження опису  експеримен-

ту, матеріалів  до експерименту, креслень, рисунків, звукових та відео файлів

 

Проведення експерименту

Відеозапис, звукозапис, демонстрації фільмів, рисунків та іншого матеріалу, психодіагностика, тестування, ан- кетні опитування, створення вічних баз даних за ре- зультатами експерименту

 

Закінчення таблиці

 

 

Аналіз результатів

Статистичний аналіз, автоматичні  обчислення за напе-

ред заданими  формулами, візуалізація  графічної  інфор- мації

 

Висновки

Створення тексту  статті, реферату, дисертації, таблич- не та графічне представлення в ньому даних, створен- ня мультимедійних  презентацій своєї  роботи

 

Способи  використання комп’ютера при обробці експериментальних даних

за Эксперимент и квазиэксперимент в психологии: Учебное пособие

/ Под ред. Т. В. Корниловой. — СПб.: Питер, 2004. — 254 с.

 

            Фіксація даних

Запис даних експерименту, їх впорядкування та систематизація

 

            Обробка даних

Математико- статистична обробка даних, їх графічне представлення

 

             Моделювання         

Перевірка дослідницьких  гіпотез шляхом моделювання та імітації процесів