Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

2.3. галузеві експерименти в психології

2.3.1. Загальне поняття про галузеві експерименти

Психологія — наука з розвинутою галузевою структурою. В межах загальної, вікової, соціальної психології та інших галузей пла- нуються і проводяться експериментальні дослідження, які ставлять на меті вивчення різних аспектів психічної реальності. Часто експе- рименти є міжгалузевими (міждисциплінарними).

Функції експериментальних досліджень в психології

 

Встановлення каузальних закономірностей

Пошук причин тих або інших психологічних феноменів. Встановлення каузального зв’язку

 

Формування та розвиток психічних якостей

Формування та розви- ток окремих  психічних якостей, стимуляція поведінкових та емоційних реакцій

 

Моделювання психічної реальності, прогноз

Моделювання поведінкових  та емоційних реакцій з метою прогнозу  того або іншого явища

 

Орієнтовний тематичний розподіл галузевих експериментів  в психології

Галузь

психології

Тематика експериментальних досліджень

Загальна психологія та психо- фізіологія

•           Експериментальні дослідження психофізіологічних функцій.

•           Експериментальні дослідження пізнавальної сфери.

•           Експериментальні дослідження емоційно-вольової сфери та

•           поведінкових реакцій.

Експериментальні дослідження особистості

 

Вікова психологія

•           Експериментальний розв’язок питання  ролі  спадковості та

•           середовища у формуванні людини.

Експериментальне  дослідження  фізичного,  когнітивного,

емоційного та мовного розвитку.

•           Експериментальне вивчення  психосоціального розвитку

 

Соціальна психологія

•           Експериментальне вивчення  міжгрупових  стосунків.

•           Експерименти з вивчення  впливу групи на особу.

•           Експерименти з вивчення  феноменів особистісного впливу та міжособистісної взаємодії

 

Закінчення таблиці

 

Медична психологія, психотерапія та консульту- вання

•           Експериментальні дослідження у соматичній  медицині  та психіатрії.

•           Експериментальне дослідження технологічного вибору консультанта та проблем  ефективності консультативного впливу

 

Організацій- на психоло- гія та психо- логія праці

•           Виробничий експеримент та вивчення умов організації праці.

•           Експериментальні дослідження ефективності управління,

•           психологічного клімату та професійної мотивації.

Експериментальні  дослідження  споживчого  попиту   та

ефективності рекламних акцій

 

2.3.2. Експерименти в загальній психології та психофізіології

Першими в історії психології виникли експерименти в галузі психофізіології та загальної психології. Еволюція таких досліджень пройшла шлях від експериментальної інтроспекції (коли досліджу- ваний мав самостійно проаналізувати власні реакції на експеримен- тальні впливи) та складних лабораторних апаратурних експеримен- тів до вивчення пізнавальної сфери, особистісних особливостей та поведінкових реакцій в природних умовах.

Етапи розвитку експерименту в психології та психофізіології

за  Рубинштейн С.  Л.  Основы общей психологии.  —  М.: Государс-

твенное учебно-педагогическое издательство министерства прос- вещения РСФСР, 1946. — 703 с.

Інтроспективні експерименти з вивчення елементарних психічних функцій Перші психофізіологічні експерименти В. Вундта та його учнів, основна мета яких полягала в реєстрації, за допомогою самоспостереження та спеціальних інструментів, фізіологічних  реакцій,  що супроводжують психічні процеси. Елементарні психофізіологічні процеси (відчуття,  швидкість  рухових реак- цій, образи, асоціації  тощо)  вивчались шляхом  фізіологічного чи фізичного подразнення. Пр.: вивчення  зорових асоціацій  при демонстрації яблука

 

Об’єктивні експерименти з вивчення особливостей перебігу психічних процесів Спроба подолати  обмеження інтроспективних експериментів була зроблена Г. Еббінгаузом та його послідовниками. Експериментальні дослідження пам’яті, уваги та інших психічних процесів полягали в тому, що вивчалися за- кономірності перебігу того або іншого процесу в певних об’єктивних умовах Пр.: запам’ятовування осмисленого або  беззмістовного матеріалу. Основна проблема тиких експериментів полягала  в штучності умов

Природні експерименти з вивчення особистісних особливостей

Аналіз обмежень лабораторного експерименту пов’язаний з іменем О. Ф. Ла- зурського. Автор вказував на невідповідність лабораторних умов реальним, на аналітичність і абстрактність лабораторних досліджень, а також  на ускладнюючий вплив власне  експериментатора. Поряд з лабораторним екс- периментом виник природний, на перше  місце вийшли дослідження поведінкових та особистісних проявів в реальних умовах життя людини

Особливості експериментальних досліджень в загальній психології та психофізіології

 

Значна частка лабораторних досліджень

Дослідження спрямо- вані на вивчення  психі- чних функцій  та про- цесів можуть  бути проведені лаборатор- но за умов контролю сторонніх факторів

 

Поширене використання апаратурних методів

Психофізіологічне до- слідження часто вимагає спеціального обладнання як для експеримен- тальних маніпуляцій, так

і для виміру експеримен- тального  ефекту

Широке використання експериментальних планів з малим N

Закономірності пере- бігу психічних функцій і процесів  дозволяють застосовувати плани з

малим N, що є зручним і для експерименту в умовах лабораторії

 

2.3.3. Експерименти у віковій психології

Експериментальні дослідження в галузі вікової психології зосе- реджені на вивченні розвитку людини: закономірностей перебігу психічних процесів та функцій, особливостей фізичного, когнітивно- го, емоційного, мовного та психосоціального розвитку, на різних вікових етапах.

 

Методи організації експериментальних досліджень розвитку людини

за Крайг Г. Психология развития. — СПб.: «Питер», 2000. — 992 с.

Метод повздовжних зрізів

(лонгітюдний)

Групи піддаються  впливам

неодноразово тривалий  відрізок часу.

Як правило, вивчається вплив суб’єктивних змінних (вік,

новоутворення) чи застосовуються плани ех-роst-facto, коли в якості НЗ виступає соціальна ситуація

розвитку)

Метод поперечних  зрізів

Одночасно досліджуються групи, які різняться  за віком чи іншими параметрами. В таких експериментах має місце стратегія зіставлення, план ех- роst-facto або власне  відмінності між групами виступають  у якості суб’єктивних незалежних

змінних

 

Комбінований  метод (когортно-послідовний)

Дві або більше групи досліджуваних, що народились в різний час або відрізняються за іншими характеристиками, неодноразово вивчаються протягом тривалого періоду  часу

Форми прикладного дослідження в психології розвитку

за  Миллер С. Психология развития: методы исследования. — СПб.:

Питер, 2002. — 464 с.

 

 

Оцінка

Дослідження (в тому числі експерименти) спря- мовані на оцінку різних параметрів розвитку лю- дини (розумового, емоційного тощо)

 

Втручання (формування та корекція)

Експерименти, основна мета яких полягає  у зміні середовища в напрямку  створення умов, що по- переджують, усувають або зменшують  пору- шення в розвитку

 

Дослідження соціальних проблем

Дослідження спрямовані на встановлення психо- соціальних аспектів  розвитку. Пр.: вивчення причин вживання наркотичних речовин

 

Внесок в державну  соці- альну політику

Дослідження з метою наукового обґрунтування державних рішень.  Пр.: введення 12 бальної системи  оцінювання: 12-річної системи

начання

 

Особливості експериментальних досліджень у віковій психології

 

Переважання природних експериментів

Вивчення  законо- мірностей розвитку людини вимагає відсутності  штучних умов лабораторії

 

Дослідження з суб’єктивними НЗ

Фактори, які зумовлюють розвиток, є переважно суб’єктивними і такими, що не піддаються маніпуляціям

 

Широке використання планів ех-роst-facto

Розвиток  людини — процес, втручання у який часто є неетичним і може викликати небажані наслідки

 

2.3.4. Експерименти в соціальній психології

Загальною метою експериментів в соціальній психології є ана- ліз і прогноз поведінки та особливостей сприймання людини (групи людей) в певних соціальних умовах. Переважна більшість соціально- психологічних досліджень є експериментальними. В соціальній пси- хології використовуються усі можливі форми та види експериментів, це і польові, і лабораторні експерименти, експерименти з маленьким і великим N, апаратурні дослідження і експерименти без використан- ня спеціального обладнання.

Основні види експериментів  в соціальній психології

за Кузьмин Е. С. Основы социальной психологии. — Л.: Изд-во ЛОЛГУ,

1967. — 173 с.

 

 

Порівняльний експери- мент група/індивід

Експерименти спрямовані на вивчення  відміннос- тей у перебігу психічних процесів в умовах ізоля- ції і в умовах контакту  з іншими людьми (вико- нання різних завдань (множення, асоціювання, оцінка запахів) в групі та індивідуально)

 

Дослідження соціально- психологічних  особли- востей особистості

Експериментальне вивчення  сприймання і розу- міння людьми одне одного.  Досліджуються соці- альна перцепція в різних умовах, залежно від досвіду спілкування та ступеня психологічної близькості, в умовах хибної інформації  тощо

 

Закінчення таблиці

 

Дослідження поведінки та діяльності людей в нових соціальних умовах

Польові експерименти, в яких відбувається зміна природних умов життя та діяльності людей (зміна умов навчання, праці, ієрархії  стосунків тощо).

 

Дослідження особливос- тей комунікації та взає- модії

Переважно лабораторні експерименти, в яких досліджувані ставляться в умови утрудненої вза- ємодії (комунікації) /вивчення конформізму, тис- ку групи тощо/.

 

Специфіка польових  та лабораторних експериментів в соціальній психології

за Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: Изд-во  Моск.  ун-та,

1980. — 416 с.

 

Лабораторний експеримент

 

Проблема екологічної валідності

Проблема пов’язана з обмеженими можливостями переносу результатів експериментів на інші групи за межі лабораторії

 

Проблема репрезентативності

Вибірка  учасників  експерименту часто

не є репрезентативною за віком, соціаль- ним статусом та іншими параметрами стосовно генеральної сукупності (часто учасниками досліджень стають добро- вольці або студенти психологічних факультетів)

Природний експеримент

 

Проблема внутрішньої валідності

Обмежені можливості  планування та контролю  в природних експериментах ведуть до похибок в результатах

 

Проблема особистості учасника

В ситуації природного експерименту присутній високий  ризик впливу на процедуру особистих переконань та ставлень

 

Деонтологічна  проблема

В природних експериментах виникає ряд етичних проблем: проблема поінформо- ваності  учасників, проблема зміни звичних умов життя та діяльності

 

2.3.5. Експерименти в медичній психології, психотерапії  та консультуванні

Експеримент в клінічній (медичній) психології, зокрема таких її галузях як психотерапія, консультування, патопсихологія, викорис- товується переважно, як додатковий метод, мета якого переважно вбачається у визначенні ефективності того або іншого терапевтично- го засобу (лікарського або власне психотерапевтичного), а також у дослідженні механізмів патологічного симптомоутворення.

Принципи патопсихологічного експерименту

за Зейгарнник Б. Ф. Патопсихология. — Изд-во Моск. ун-та,  1986. —

288 с.

 

 

Системний якісний ана- ліз порушень психічної діяльності

«... спрямований на якісний аналіз різних форм розпаду психіки, на розкриття механізмів пору- шеної діяльності і на можливості  її відновлення» [С. 146]

Актуалізація особистіс- них ставлень досліджува- ного

«...патопсихологічний експеримент має актуалі- зовувати не лише розумові  операції  хворого, а й його особистісні ставлення» [С. 146]

 

Аналіз змінених та збере- жених форм психіки

«Його (експерименту) побудова має дати мож- ливість відшукати не лише структуру змінених, але й збережених форм  психічної діяльності хворого» [С. 146]

 

Способи варіювання умов в патопсихологічному  експерименті за Рубинштейн С. Я.  Экспериментальные методики патопсихоло- гии   и  опыт применения их  в  клинике. —  М.: Апрель-Пресс,  изда- тельство Института психотерапии, 2004. — 224 с.

Варіювання ситуації

НЗ є ситуація експерименту (Пр.: дослідження поведінки  хворого в умовах тиші та умовах шуму)

Варіювання діяльності

НЗ виступає діяльність досліджуваного (спосіб її виконання) (Пр.: різні способи заучування слів)

 

Варіювання стану досліджуваного

НЗ є психічний стан хворого,  що змінюється шляхом лікарських  впливів

 

Специфіка експериментального аналізу симптомоутворення

за Рубинштейн С. Я.  Экспериментальные методики патопсихоло-

гии  и опыт применения их  в клинике. — М.: Апрель-Пресс, 2004.  —

224 с.

Детермінанти паталогічного симптому

біохімічні       ендокринні    фізіологічні    соціальні

Паталогічний симптом

послаблення  посилення      провокування

Експериментальне  вивчення паталогічної симптоматики

Специфіка незалежних змінних в експериментах у сфері психотерапії  та консультування

Методика роботи

НЗ є методика (техніка) роботи або терапевтичний напрямок, ефективність якого і є безпосереднім предметом  вивчення

Особистість терапевта

НЗ виступають особистісні якості те- рапевтів, які або стиму- люють або гальмують (загострюють) процес особистісних змін клієнта

Особистість  клієнта

НЗ є особистість клієнта як ті характерологічні якості та установки, що спонукають до продуктивних змін або гальмують їх

 

Плани експериментальних досліджень ефективності терапевтичних засобів

за Клиническая психология / Под ред. М. Перре,  У. Бауманна. — СПб.:

Питер, 2003. — 1312 с.

 

Плани експерименту без  контрольної групи

В експерименті бере участь  одна група, ефективність роботи оцінюється

ретроспективно, коли результати терапії порівнюються з приблизним ста- ном досліджуваних до впливу

Стан учасників  однієї групи вимірюється до та після психотерапії, на основі

порівняння робиться висновок про її ефективність

Порівнюється стан учасників  групи за відсутності  терапевтичних впливів

(контрольний етап)  та в період інтервенцій  (експериментальний етап). Ета- пи можуть  повторюватися

 

Закінчення таблиці

 

Плани експерименту з контрольною групою

Порівнюються експериментальна група, яка отримує  терапевтичні

інтервенції  та контрольна, яка таким впливам не піддається взагалі

Порівнюються дві групи, в контрольній групі терапія  здійснюється пізніше

(результати також  включаються до аналізу)

Порівнюються дві групи, в контрольній групі терапія  здійснюється

за принципом  «плацебо»

Порівнюються дві групи, в контрольній групі терапія  здійснюється

традиційним  способом, в експериментальній — за новою методикою

Порівнюються дві групи. Контрольна є другою експериментальною, в ній

застосовується альтернативна методика

Можливі варіанти, коли в експерименті бере участь більше 2 груп

 

Особливості експериментальних досліджень у патопсихології психотерапії  та психологічному  консультуванні

Пілотажні експерименти на тваринах

Експерименти на тваринах дозволяють дослідити механізми різних терапевтичних впливів, у тому числі шкідливих

Широке використання експериментальних планів з малим N

Окремі симптоми є унікальними  рідкими і потребують індивідуального вивчення

Використання експериментів- аналогів

В умовах лабораторії в учасників-добровольців викликаються

симптоми, які стають предметом подальших досліджень

 

2.3.6. Експерименти в сфері організаційної психології та психології праці

З розвитком економічних стосунків у суспільстві розвиваються і організаційна психологія, зокрема такі її галузі, як психологія біз- несу та реклами, психологія лідерства, психологія праці, психологія управління. Експерименти в цих сферах спрямовані на підвищення

 

прибутковості діяльності організацій, вони проводяться з метою аналізу споживчого попиту, ефективності рекламних акцій, опти- мальних способів управління, умов праці тощо.

Загальні напрямки експериментальних досліджень в організа- ційній психології

Експериментальні дослідження ефективності (продуктивності) праці

 

            Оплата праці            

Варіюються суми, спо- соби  оплати (пого- динна, ставка,  від на- працьованого) тощо

 

            Умови праці

Варіюються розташу- вання та обладнання робочих місць, звукоізоляція тощо

 

     Особистісні якості          

Аналіз впливу суб’єктивних НЗ (рівень домагань, трудоголізм, самооцінка)

 

Експериментальні дослідження ефективності керівництва (управління)

 

Комунікативні

            стратегії            

Варіюються спо- соби  прийняття рішень (коопера- тивний, одноосо- бовий тощо)

 

Стилі

             управління     

Варіюються сти- лі управління (демократичний ліберальний, директивний)

 

Структура

            команди            

Варіюється структура управ- ління (пряма, ієрархічно- послідовна  тощо)

Особистісні

            якості            

Аналіз впливу суб’єктивних НЗ (особис- тих якостей керівника)

 

Експериментальні дослідження організаційної  культури та мотивації

 

Традиції

             організації       

Варіюються традиції органі- зації, вводяться нові (спільні свята,  тренінги, ради тощо)

 

Комунікативні

             стратегії          

Варіюються способи спілкування (не- формальний, формальний тощо)

 

Контактність

             працівників      

Варіюється територія розта- шування, часові можливості контакту працівників тощо

 

Спосіб

    стимуляції            

Варіюються способи винагород та покарань прийняті в організації

 

Аналіз споживчого попиту та ефективності рекламних акцій

 

            Рекламні матеріали  

Варіюються варіанти  реклами  того або іншого продукту, аналізується їх вплив на різні вибірки споживачів

 

    Спосіб представлення продукту            

Варіюється спосіб представлення продукту (розміри, вага, упаковка, місце та спосіб розташування на вітрині тощо)

 

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №2

Теоретичні завдання

Розв’язок теоретичного  завдання — це  правильна відповідь на поставлене питання, яка має бути структурованою, викладе- ною  стисло і, по можливості, містити думку автора (як  виснов- ки, узагальнення, класифікації тощо).

1.         Класифікація методів психологічного дослідження. Поняття про експериментальні та неекспериментальні методи.

2.         Спостереження як метод психологічного дослідження.

3.         Біографічний метод у психологічному дослідженні.

4.         Аналіз продуктів діяльності.

5.         Бесіда, інтерв’ю та анкетування у психологічному дослідженні.

6.         Стандартизовані опитувальники та  тести як методи пси- хологічного дослідження.

7.         Кореляційне дослідження. Планування кореляційних досліджень.

8.         Поняття про психологічний експеримент. Види експерименту.

9.         Структура психологічного експерименту. Поняття про  за- лежну та незалежну змінні.

10.    Валідність експерименту: види валідності.

11.    Експериментальні дослідження в загальній психології та пси- хофізіології.

12.    Розвиток людини: перспективи  експериментального дослід- ження.

13.    Експерименти в соціальній психології.

14.    Роль  експерименту у медичній психології, психотерапії та консультуванні.

15.    Експериментальні  дослідження в  організаційній психології та психології праці.

 

Тестові завдання

Розв’язок тестового завдання передбачає доповнення визна- чень  та  схем,  пошук правильної відповіді серед  хибних, встанов- лення відповідностей між твердженнями.

Заповніть пропуски у визначенні.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Емпіричні методи психологічного дослідження (від грец. em- peiria —    І       ) — сукупність способів та прийомів вивчення психіч- них  явищ, процесів і станів, в основу яких закладений     ІІ       спосіб пізнання. Емпіричним методам в психології протиставляють тео- ретичні, коли дослідник безпосередньо не  взаємодіє з предметом дослідження, а оперує лише його ідеалізованою моделлю.

a.         практично-досвідний; б.      наукове дослідження; в.       досвід;

г.         психологічний;

д.         дослідний.

Кореляційне дослідження (від лат. correlatio —     І       ) — один з методів емпіричного психологічного  дослідження. Кореляційне дослідження дозволяє встановити  наявність чи відсутність ста- тистичного зв’язку між явищами. У результаті кореляційного дослідження неможливий висновок про      ІІ       між явищами, однак можливий висновок про наявність такого зв’язку.

а.         співвідношення, зв’язок;

б.         статистичний зв’язок;

в.         причинно-наслідковий (каузальний) зв’язок;

г.         кореляційний зв’язок;

д.         статистичний зв’язок.

Спостереження — метод       І           дослідження реальності, спрямований на          ІІ              , найменування, порівняння, опис та

 

класифікацію окремих явищ та  їх сукупності. Предметом спостереження виступають      ІІІ          , вербальна та  невербальна активність, емоційна сфера  та  інші  аспекти психічного, які  під- даються безпосередньому вивченню.

а.      опосередкованого;

б.      безпосереднього;

в.      поведінка;

г.      мислення;

д.      ідентифікацію;

е.      моделювання.

Метод  аналізу продуктів діяльності — система дослід- ницьких процедур, спрямованих на  збір,  систематизацію, аналіз та  тлумачення продуктів діяльності людини. Продукт (від лат. productus —      І        ) — такі реальні та  ідеальні вияви активності людини, які  можуть бути      ІІ         вивчені: малюнки, щоденники, літературні твори тощо.

а.         виробляти; б. працювати; в.            суб’єктивно; г.          об’єктивно; д.            точно.

Залежна змінна — предмет психологічного     І       досліджен- ня, те явище, зміни в якому спричиняються експериментальними маніпуляціями. Об’єкт впливу НЗ.

Зміни в залежній змінній, що  виникають внаслідок експери- ментальних маніпуляцій отримали назву     ІІ        .

а.      експериментальних наслідків; б.      експериментального ефекту; в.      експериментального;

г.      практичного;

д.      емпіричного.

 

Вкажіть правильні твердження.

Відповідь представте у вигляді — а, б і т.д.

Природний розвиток як  фактор, що  загрожує внутрішній валідності, це —

за  Кэмпбелл Д. Модели экспериментов  в социальной психологии и

прикладных  исследованиях. —  СПб:  Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

а.         конкретні події, що відбуваються між першим і другим вимі- ром поряд з експериментальним впливом;

б.         зміни в психіці та поведінці досліджуваних внаслідок часових змін;

в.         вплив виконання завдань, які  використовуються у дослід- женні, на результати повторного виміру;

г.         відбір  учасників експерименту невипадковим чином.

До інтерпретаційних методів належать:

за  Ананьев Б.  Г. Методология психологического  исследования.  —

СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

а.         порівняльний, лонгітюдний, комплексний методи;

б.         праксиметричні методи та моделювання;

в.         кількісний та якісний аналіз;

г.         генетичні та структурні методи.

Основними  характеристиками  експериментальних  дос- ліджень є такі:

а.         можливість висновку про каузальний зв’язок;

б.         наявність експериментальних маніпуляцій;

в.         цілеспрямований вплив на досліджуване явище;

г.         індивідуальна робота з учасниками дослідження.

Залежну змінну, що  носить сукупний  характер та  пред- ставлена певною кількістю параметрів, називають:

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

 

а.         одновимірна залежна змінна;

б.         багатовимірна залежна змінна;

в.         фундаментальна залежна змінна;

г.         сукупна залежна змінна.

Основними факторами,  що   загрожують  зовнішній  валід- ності експерименту, є такі:

за  Кэмпбелл Д. Модели экспериментов  в социальной психологии и

прикладных  исследованиях. —  СПб:  Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

а.         інтерференція впливів;

б.         умови організації експерименту;

в.         ефект тестування;

г.         ефект взаємодії відбору та впливу;

д.         реактивний ефект.

Доповніть схему.

Відповідь представте у вигляді —  І-а, ІІ-б.

Структура                

психологічного

експерименту

а.         експерименталь- на гіпотеза;

б.         залежна змінна; в.     випадкові змінні; г.   рандомізовані

змінні;

д.         об’єкт дослідження;

е.         висновки дослідження;

ж.    експерименталь- ний  ефект.

Контрольо- вані змінні

І

Незалежна змінна

ІІ

Зовнішні змінні

III        Сторонні змінні

 

Типологія незалежних змінних в психологічному експерименті

а.         керовані   незалежні

змінні;

б.         рандомізовані  неза- лежні змінні;

в.         можливість  припу- щення про причинно- наслідковий зв’язок;

г.         однозначний  висно-

вок    про    причинно-

Ситуа- тивні НЗ

І

Інструк- тивні НЗ

Особис- тісні НЗ

Суб’єк-

тивні незалежні змінні

ІІ

наслідковий зв’язок;

д.         неможливість   при- пущення         про    кау- зальний зв’язок.

Однозначний  висновок про

каузальний зв’язок

 

Фактори, що загрожують валідності експерименту

за  Кэмпбелл Д. Модели экспериментов  в социальной психологии и

прикладных  исследованиях. —  СПб:  Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

а.         загрози зовнішній валід- ності;

І

ІІ

 

 

 

 

ІІІ, природний розвиток, тестування, похибка виміру, статистична регресія,

відбір, відсіювання

 

 

реактивний ефект,

ефекти взаємодії відбору  та впливу,

умови організації експерименту, інтерференція впливів

 

 
б.         загрози внутрішній валід- ності;

в.         загрози конструктивній валідності;

г.         загрози операційній валід- ності;

д.         загрози теоретичній ва- лідності;

е.         фон;

ж.    дозрівання.

 

Загрози валідності експерименту

 

Підходи  до розуміння біографічного методу

за  Мошкова Б.  Ю.  Биографический  метод и  проблема личности

ученого // Вопросы психологии. — 1994. — № 2. — С. 131–141.

 

 

 

Аналіз життєвого шляху

 

 

 

Аналіз особистісних характе- ристик

 

 

 

Узагаль- нення біографічних даних

 

 
а.         номотетичний підхід;

б.         теоретичний підхід;

в.         емпіричний підхід;

г.         ідеографічний

підхід;

д.         біографічне дослідження;

е.         біографічний

експеримент.

 

І           ІІ

 

Типологія валідності психологічного експерименту

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — С. 87.

а.         внутрішня

валідність;

б.         безапеляційна

експерименталь- на валідність;

 

Конструктивна валідність

Ідеальний

Теорія

ІІ

в.         зовнішня

валідність;

г.         валідність

експеримент

(інтерпритація)

І           Експеримент

ідеального      експери- менту;

д.         операційна

валідність;

 

ІІІ

 

ІV Реальність

е.         валідність «здорового глузду»;

ж.    загальна валідність експериментального дослідження;

к.         теоретична валідність.

 

Встановіть відповідність.

Відповідь представте у вигляді — а,б і т.д.

Типи валідності експерименту

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

 

 

а.

 

Внутрішня валідність

 

а.

Характеристика експерименту з позицій відповідності мети та процедури дослідження побутовим уявленням про досліджуване явище

 

б.

 

Зовнішня валідність

 

б.

Характеристика експерименту з точки зору  пра-

вильності  висновків:  можливість  твердження про те, що зміни в ЗЗ,  викликані саме НЗ, а не сторонніми факторами

 

в.

Валідність

«здорового глузду»

 

в.

Характеристика експерименту з позицій можливості

узагальнення висновків:  можливість  перенесення при- чинно-наслідкового зв’язку на інших людей, ситуації

та часові проміжки

 

Типи експериментальних досліджень

 

 

а.

КРИТЕРІЙ: відповід- ність реальності

 

а.

лабораторний експеримент, природний експеримент, польовий  експеримент

 

б.

КРИТЕРІЙ: характер впливу

 

б.

констатуючий експеримент, формуючий експеримент

 

в.

КРИТЕРІЙ: спосіб  ор- ганізації експерименту

 

в.

ідеальний  експеримент, реальний експери- мент, експеримент повної відповідності

 

Види психологічного спостереження

 

 

а.

КРИТЕРІЙ: позиція спостерігача

 

а.

зовнішнє  спостереження, включене  спосте- реження

 

б.

КРИТЕРІЙ: місце проведення

 

б.

приховане спостереження, відкрите спос- тереження

 

в.

КРИТЕРІЙ: спосіб спостереження

 

в.

польове спостереження, лабораторне спостереження

 

г.

КРИТЕРІЙ: спосіб звіту спостерігача

 

г.

стандартизоване спостереження, нестан- дартизоване спостереження

 

Фактори, що загрожують внутрішній валідності експерименту

за  Кэмпбелл Д. Модели экспериментов  в социальной психологии и

прикладных  исследованиях. —  СПб:  Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

 

 

а.

 

Фон

 

а.

вплив попередніх вимірів на результати постекспери- ментального дослідження

 

б.

Природний розвиток

 

б.

події, які відбуваються між першим і другим виміром та можуть  викликати  зміни у ЗЗ  поряд з НЗ

в.

Тестування

в.

зміни, що виникають через  природний розвиток учасників

 

г.

Відсію- вання

 

г.

нерівномірність відсіву учасників  з контрольної та екс- периментальної груп

Фактори, що загрожують зовнішній валідності експерименту

 

 

а.

Реактивний ефект

 

а.

відбір учасників  у групи таким чином, що експе-

риментальний вплив буде дієвим лише для цих учасників

 

б.

Ефекти взаємодії відбору  та впливу

 

б.

зменшення або збільшення сприйнятливості до екс- периментального впливу через попередній  вимір

 

в.

Умови організації експерименту

 

в.

послідовність різних взаємовиключних впливів для однієї групи

 

г.

Інтерференція впливів

 

г.

створення таких умов, які викликають реакцію на експеримент

 

Практичні завдання

На основі кожної з наступних наукових проблем сплануйте альтернативні експеримент і кореляційне дослідження, вкажіть на переваги і обмеження кожного з досліджень.

Для кореляційного  дослідження

Для експериментального

дослідження

•           сформулюйте гіпотезу;

•           вкажіть змінні, зв’язок між якими має бути встановлений;

•           опишіть процедури виміру змінних;

•           вкажіть коефіцієнт кореляції, який мо- же бути використаний у дослідженні

•           сформулюйте гіпотезу;

•           вкажіть   залежну  та  незалежну змінні (варіанти прояву  НЗ);

•           опишіть процедуру експерименту;

•           опишіть методи та процедуру ви- міру експериментального ефекту

 

•           Динаміка рівня домагань студентів  в  умовах  кредитно- модульної системи навчання.

•           Покарання працею в системі шкільного виховання.

•           «Шкільна  зарплата» як  метод підвищення успішності стар- шокласників.

•           Дослідження соціометричного статусу відмінників — учнів молодшої школи.

•           Феномен зараження підлітків агресивною поведінкою до- рослих.

•           Самооцінка дошкільників в умовах директивного і демокра- тичного стилів виховання.

•           Пізнавальна активність молодшого школяра на уроках та  в позаурочний час.

•           Відчуття самотності людей похилого віку, що проживають в сім’ї та спеціальних санаторних закладах.

•           Продуктивність праці в умовах фіксованої оплати та  опла- ти  «від виконання плану».

•           Особистісна тривожність лікаря в ситуації медичної допо- моги знайомим та рідним.

•           Проблема ефективності методик психоаналітичної та  гу- маністичної психотерапії в роботі з посттравматичними станами.

 

ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ №2

Основна література:

1.         Готтсданкер Ф.  Основы психологического   эксперимен- та:  Учеб.  пособие: пер. с англ. —  М.: Изд-во  Моск. ун-та,

1982.  — 464 с.

2.         Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирова- ние.  — СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

3.         Дружинин В.  Н.  Экспериментальная  психология.  —  СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

4.         Корнилова Т.  В.  Экспериментальна  психология:  теория и   методы:  учебник   для    вузов.  —   М.:   Аспект  Пресс,

2002. — 381 с.

5.         Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: «Социально-психологи- ческий центр», 1996. — С. 32.

6.         Мартин  Д.    Психологические   эксперименты.   —    СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

Додаткова література:

7.         Андреева Г. М.  Социальная психология. —  М.: Изд-во  Моск. ун-та, 1980. — 416 с.

8.         Головаха Е. И., Кроник А.  А.  Психологическое время личнос- ти. — К.: Наукова думка, 1984.  — 207 с.

9.         Джуєлл Л.  Индустриально-организационная  психология.

Учебник для  вузов. — СПб.: Питер, 2001. — 720 с.

10.  Дзуки Е. Введение в методологию социально-психологическо- го  исследования. — Милан-Новосибирск: Миланский католи- ческий университет, 1997. — 71 с.

 

11.  Зейгарнник Б.  Ф.  Патопсихология.  —  Изд-во  Моск.  ун-та,

1986. — 288 с.

12.  Клиническая психология / Под ред.  М. Перре,  У. Бауманна. — СПб.: Питер, 2003. — 1312 с.

13.  Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. — 992 с.

14.  Кузьмин Е. С. Основы социальной психологии. —  Л.: Изд-во

ЛОЛГУ, 1967. — 173 с.

15.  Миллер С.  Психология развития:  методы исследования.  — СПб.: Питер, 2002. — 464 с.

16.  Мошкова Б. Ю. Биографический метод и проблема личности ученого // Вопросы психологии. — 1994. — № 2. — С. 131–141.

17.  Общая психодиагностика / Под. ред.  Бодалева А. А., Столи- на В. В. — М.: МГУ, 1987. — 304 с.

18.  Основи психології: Підручник / За  заг.  ред.  О.  В.  Киричука, В. А. Роменця. — К.: Либідь, 1999. — 632 с.

19.  Панина Н. В. Технологии социологического исследования. — К.: Институт социологии НАН Украины, 1998. — 280 с.

20.  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Государс- твенное учебно-педагогическое издательство министерс- тва просвещения РСФСР, 1946. — 703 с.

21.  Рубинштейн С. Я.  Экспериментальные методики патопси- хологии и опыт применения их в клинике. — М.: Апрель-Пресс, издательство Института психотерапии, 2004. — 224 с.