Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

2.2. експеримент як метод психологічного дослідження

2.2.1. Поняття про психологічний  експеримент. Види експерименту

Психологічний експеримент (від лат. experimentum — проба, дослід) — метод психологічного дослідження, що ставить на меті встановлення каузальних (причинно-наслідкових) залежностей між явищами.

Основні риси експериментальних досліджень

за   Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирова-

ние.  — СПб.: Питер, 2004.  — 558 с.

Можливість висновку про причинно-наслідковий зв’язок

Дослідник  змінює окремі умови, маніпулює ними — здійснює  вплив

Дослідник  контролює певні умови, підтримує їх на незмінному  рівні

Дослідник  реєструє наслідки, спричинені зміною окремих  факто- рів (маніпуляцією)

 

Типологія експериментальних досліджень

 

 

КРИТЕРІЙ: спосіб організації експери- менту

за Ананьев Б. Г. Методология психологического исследо- вания. — СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

•           Лабораторний експеримент — проводиться в лабораторних умовах.

•           Природний експеримент — проводиться в природних умо- вах, звичних для учасників, які не поінформовані про впливи.

•           Польовий експеримент — експеримент за схемою природно- го, обладнання використовується, учасники поінформовані

 

КРИТЕРІЙ: характер впливу

за Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука. — К.: Либідь, 1999. — 632 с.

•           Констатуючий експеримент — експеримент, метою якого є встановлення причинно-наслідкового зв’язку між явищами.

•           Формуючий експеримент — експеримент, метою  якого  є формування певного  явища

 

Закінчення таблиці

 

 

КРИТЕРІЙ: дослідниць- ка мета

за  Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

•           Пошуковий експеримент —  експеримент  спрямова- ний на пошук каузального (причинно-наслідкового) зв’язку.

•           Підтверджуючий експеримент — експеримент, спрямо- ваний на встановлення виду функціонального кількіс- ного зв’язку  між явищами.

•           Пілотажний експеримент —  пробний  експеримент, перший в серії

 

КРИТЕРІЙ: відповідність реальності

за  Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

•           Ідеальний експеримент — експеримент організований таким чином, що змінюється лише одна з умов, всі інші — контролюються.

•           Реальний експеримент — експеримент, в якому  зміню- ється цілий ряд  умов,  в силу  реальності (природності) проведення.

•           Експеримент повної  відповідності — експериментальне дослідження, в якому  всі умови  та їх зміни відповідають реальності

 

2.2.2. Структура психологічного експерименту

До структурних одиниць психологічного експерименту належать психологічні феномени, що вивчаються (предмет дослід- ження; залежна змінна); умови, якими маніпулює дослідник, в силу чого вони впливають на предмет дослідження (незалежні змінні, фактори впливу); інші зовнішні впливи, які контролює або не контролює дослідник (зовнішні змінні, сторонні змінні). Всі екс- периментальні умови пов’язані між собою твердженням про особливості причинно-наслідкового зв’язку — експериментальною гіпотезою.

 

Структура психологічного експерименту

за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК,

2002. — 480 с.

Експериментальна  гіпотеза

Конкретизація теоретичного припущення про особливості зв’язку змінних в експерименті

Пр.: В експерименті з дослідження швидкості реакції людини (швидкості натискання на кнопку)  у відповідь на світловий  сигнал, експериментальна гіпотеза буде такою — швидкість реакції більша при подачі світлового сигналу високої  інтенсивності.

Незалежна змінна (НЗ)  (не залежить  від досліджуваного явища) Експериментальна умова, якою маніпулює експериментатор. Незалежна змінна завжди  має два або більше рівнів (варіантів) прояву,  часто такими рівнями стають вплив та його відсутність.

Пр.: НЗ — інтенсивність світла; варіанти  прояву:  висока  та низька інтенсивність світла.

Залежна змінна (ЗЗ)  (залежить від експериментального впливу) Предмет дослідження: психологічне явище, характеристика, процес, стан тощо, який потерпає змін в результаті експериментальних впливів.

Пр.: ЗЗ  — швидкість реакції.

Зовнішні змінні (привнесені в експеримент ззовні)

Умови, які мають місце в експерименті, однак не є ні предметом  дослідження, ні умовами маніпуляції.

 

Контрольовані змінні Умови, які контролюються дослідником, підтримуються на незмінному  рівні протягом усього експерименту

Пр.: температура та вологість повітря, рівень освітленості, час проведення експерименту.

 

Випадкові змінні Рандомізовані умови, ті, які змінюються випадково і не залежать від волі дослідника.

Пр.: ті ж самі параметри, які наводилися як контрольовані змінні, можуть рандомізовуватись — не контролюватись.

 

Сторонні змінні Умови, які впливають на ЗЗ  поряд з НЗ. Виникають  у разі порушень правил контролю  та рандомізації.

Пр.: людина може швидше натискати на кнопку, якщо вона натренувалася це робити.

 

2.2.3. Поняття про залежну  змінну

Залежна змінна — предмет психологічного експериментально- го дослідження, те явище, зміни в якому спричиняються експеримен- тальними маніпуляціями. Об’єкт впливу НЗ.

В якості залежної змінної в психологічному експерименті мо- жуть виступати поведінкові прояви, фізіологічні та емоційні реакції, інші психологічні характеристики особистості, зміни, в яких можна зареєструвати за допомогою сучасних психологічних інструментів.

Зміни в залежній змінній, що виникають внаслідок експеримен- тальних маніпуляцій, отримали назву експериментального ефекту.

Види залежних  змінних в психологічному  експерименті

(за способом виміру)

ЗЗ, які спостеріга-

 ються безпосередньо

Такі поведінкові  (вер- бальні та невербальні) прояви,  вимір яких не потребує спеціальних інструментів.

Пр.: плач; відмова від діяльності

Змінні, які потребують

            фізичного виміру     

Переважно психофі- зіологічні  реакції,  для виміру яких необхідним є використання спеці- ального  обладнання. Пр.: артеріальний тиск, пульс

 

Змінні, які потребують психологічного  виміру

Психологічні характе- ристики,  для виміру яких розроблені спеці- альні методи (часто стандартизовані).

Пр.: інтелект, рівень домагань

 

Типологія залежних  змінних в психологічному  експерименті

(за сукупністю ознак)

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

 

             Одновимірна ЗЗ    

Змінна, яка представ- лена одним єдиним параметром, зміни яко- го безпосередньо вивчаються в експерименті.

Пр.: швидкість сенсо- моторної  реакції

 

            Багатовимірні ЗЗ       

Змінна, що носить сукупний характер — представлена певною кількістю параметрів. Пр.: уважність як кіль- кість відволікань,  кіль- кість помилок, обсяг занотованого матеріалу

 

   Фундаментальні ЗЗ       

Змінна комплексного характеру, параметри якої виступають  як аргументи,  а власне змінна як функція. Пр.: агресивність як

функція від міміки, пан- томіміки, лайки тощо

 

Базові характеристики залежних  змінних

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

 

Характеристики

Зміст

 

Валідність

Адекватність операціоналізації залежної змінної

теоретичній моделі експерименту та умовам його організації  і проведення

 

Надійність

Сталість можливостей її виміру (реєстрації) протя- гом усього  експерименту

 

Сензитивність

Чутливість залежної змінної до експериментальних маніпуляцій (зміни рівня незалежної змінної)

 

2.2.4. Поняття про незалежну змінну

Незалежна змінна (фактор) — експериментальний вплив, безпосередня маніпуляція в експерименті. Незалежна змінна завжди має два або більше рівнів (варіантів) прояву. В якості незалежної змінної в експерименті можуть виступати умови, в яких здійснюєть- ся те чи інше завдання, характеристики цих завдань, емоційні та по- ведінкові стани, як власне учасника експерименту, так і осіб, що з ним взаємодіють.

Види незалежних змінних в психологічному  експерименті

 

 

КРИТЕРІЙ: шкала пред- ставлення

за Готтсданкер Ф. Основы психологического экспе-

римента: Учеб.  пособие / Пер.  с англ. — М.: Изд-во

Моск. ун-та, 1982. — 464с.

•           Якісні  НЗ  —  незалежні змінні,  представлені  якісними характеристиками (шкала  найменувань).

•           Кількісні НЗ — незалежні змінні, представлені у кількіс- ному вигляді (рангова, пропорційна, інтервальна шкала)

 

КРИТЕРІЙ: кількість рівнів прояву

за  Мартин Д.  Психологические  эксперименты.  —

СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

•           Дворівневі НЗ — мають два рівні прояву.

•           Багаторівневі НЗ — мають три або більше рівнів прояву

 

Типологія незалежних змінних в психологічному  експерименті

за  Гудвин Дж. Исследование в  психологии: методы и  планирова-

ние.  — СПб.: Питер, 2004.  — 558 с. та  Дружинин В. Н. Эксперимен- тальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

Керовані незалежні змінні

Незалежні змінні, якими безпосередньо керує (маніпулює)

експериментатор, встановлює та змінює рівні їх прояву

 

Суб’єктивні незалежні змінні Константні   особис- тісні характеристики учасників             експе- рименту,  які не  під- даються змінам.

В експерименті не можна маніпулюва- ти такими змінними, дослідник лише мо- же враховувати їх рівень, або форму- вати групи за цими визначеними харак- теристиками.

Пр.: Креативність, інтелект, стать, вік, тривожність як осо- бистісна характе- ристика

Ситуативні НЗ

Особливості експерименталь- ної ситуації, ті змінні, які безпо- середньо не вхо- дять в структуру завдання, яке ви- конує учасник (при відсутності завдання в при- родному експе- рименті).

Пр.: температу- ра в приміщенні

Інструктивні НЗ Безпосереднє експерименталь не             завдання, спосіб   його  ви- конання               (ін- струкція).  Варі- антами             прояву інструктивної  НЗ є  різні  завдання (способи  вико- нання)

Пр.: спосіб за- учування слів (механічний, об- разний); спосіб відповіді (вер- бальна, невер- бальна)

Особистісні НЗ Ті   особливості, стани   учасника експерименту, які дослідник мо- же змінювати. Пр.: з метою  ви- вчення             впливу емоційного   ста- ну  на  якість  ви- конання  завдань можна роздрату- вати    учасників (негативний емоційний  стан), або навпаки про- вести    релакса- цію   (спокійний емоційний стан)

 

 

Однозначний  висновок про каузальний зв’язок

Висновок  про мож-

ливість каузаль- ного зв’язку

 

2.2.5. Валідність експерименту:  види валідності

Валідність експерименту (від лат. validas — міцний) — базова характеристика експерименту як його відповідність усталеним нор- мам та стандартам, прийнятим у експериментальній психології. Ва- лідність експерименту стосується адекватності його побудови та власне організації, відповідності теоретичній моделі, правильності висновків та можливостей узагальнення результатів.

 

Типологія валідності психологічного експерименту

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — С. 87.

 

Конструктивна валідність

Теорія

Операційна валідність

 

Ідеальний експеримент (інтерпритація)

 

Внутрішня

валідність       Експеримент

 

«Здоровий глузд»

Реальність

Зовнішня валідність

 

Внутрішня валідність (наближення експери- менту до ідеального)

Характеристика експерименту з точки зору  пра-

вильності  висновків:  можливість  твердження про те, що зміни  в ЗЗ,  викликані саме НЗ, а не сторонніми факторами

Зовнішня валідність (наб- лиження експерименту до реальності)

Характеристика експерименту з позицій можли-

вості узагальнення висновків:  можливість  пере- несення причинно-наслідкового зв’язку на ін- ших людей, ситуації та часові проміжки

Конструктивна валідність

(відповідність інтерпрета- ції теоретичним положен- ням)

Характеристика експерименту з позицій адек-

ватності  інтерпретації експериментальних даних теорії: відповідність методів та процедур інтер- претації теоретичним положенням

Операційна валідність

(відповідність теоретич- ного і практичного змісту понять)

Характеристика експерименту з точки зору

адекватності операціоналізації змінних і мето- дичних процедур: відповідність операційних дескрипторів теорії та практики  експерименту

Валідність «здорового глузду» (відповідність ін- терпретації реальності)

Характеристика експерименту з позицій відпо- відності мети та процедури дослідження побуто- вим уявленням  про досліджуване явище

Статистична валідність

Характеристика експерименту з позицій пра-

вильності  (коректності) статистичних висновків

 

Індивідуальна валідність

Характеристика експерименту як такого, в яко-

му статистичні узагальнення відображують ін- дивідуальні результати

 

Фактори, що загрожують  валідності експерименту

(артефакти)

за  Кэмпбелл Д. Модели экспериментов  в социальной психологии и

прикладных  исследованиях. —  СПб:  Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

 

Фактори

Характеристика

Загрози внутрішній валідності

 

Фон

Події, які відбуваються між першим і другим виміром та мо-

жуть викликати  зміни у ЗЗ  поряд з експериментальним впливом (НЗ)  (Пр.: підвищення  рівня знань студентів викли- кано не введенням нового способу навчання (НЗ),  а тим, що предмет  викладає інший викладач)

 

Природний розвиток, дозрівання

Зміни у ЗЗ  можуть  виникнути  через  природній розвиток

учасників  (дорослішання, посилення голоду, втоми тощо),  а не внаслідок  експериментального впливу (Пр.: покращення адаптації дитини до шкільних умов може бути викликано не спеціальною психологічною програмою (НЗ),  а природним перебігом  процесу адаптації)

 

Тестуван- ня

Вплив попередніх вимірів на результати постексперимен-

тального  дослідження (Пр.: на розвиток ціннісно-смислової сфери особистості вплинув не спеціально розроблений тре- нінг (НЗ),  а використання методу особистісних конструктів

у якості методу виміру експериментального ефекту)

 

Похибка виміру

Зміни у процедурі або власне  у методі виміру експеримен-

тального  ефекту (зміни в калібруванні інструмента, у стані спостерігача, в оціночних показниках тощо).  (Пр.: внаслідок втоми спостерігача, у постекспериментальному вимірі не були зафіксовані істотні зміни у поведінкових реакціях  дітей на вербальне заохочення)

 

Статистич- на регресія

Відбір учасників  на основі крайніх показників  і оцінок (Пр.: гіпотеза про залежність рівня IQ дошкільників з легкою ро- зумовою  відсталістю  від спеціальної програми  навчання під- твердилася внаслідок  того, що для участі в програмі були ві- дібрані діти із найнижчими показниками IQ (що насправді було викликано перевтомою, поганим настроєм тощо))

 

Відбір

Відбір учасників  невипадковим чином (Пр.: підвищення  рів-

ня знань студентів викликано не використанням комп’ютерів у навчанні (НЗ),  а тим, що вступний  конкурс був більшим

для студентів експериментальної групи)

Відсіюван- ня, смерт- ність

Нерівномірність відсіву учасників  з контрольної та експери-

ментальної груп (Пр.: підвищення  рівня знань викликано не введенням нового способу навчання (НЗ),  а тим, що слабкі студенти були виключені з ВНЗ)

 

Закінчення таблиці

 

Загрози зовнішній валідності

Реактив-

ний ефект, ефект вза- ємодії тес- тування

Зменшення або збільшення  сприйнятливості до експеримен-

тального впливу через  попередній вимір (Пр.: дослідник не може стверджувати, що тренінг інтелектуальних здібностей буде ефективним для дошкільників, які не досліджувалися тестом IQ, оскільки сам тест містить розвивальні завдання)

Ефекти взаємодії відбору та впливу

Відбір учасників у групи таким чином, що експерименталь-

ний вплив буде дієвим лише для цих учасників (Пр.: висно- вок про підвищення рівня відповідальності  студентів при збільшенні їх самостійності не можна поширити  на усіх сту- дентів, якщо експеримент проводився лише з відмінниками)

Умови ор-

ганізації експери- менту

Створення таких умов, які викликають реакцію на експери-

мент (Пр.: програма розвитку соціальної рефлексії може виявитися неефективною, через  недбало підібрану  тренін- гову групу (усі учасники тривожні та замкнені)

Інтерфе- ренція впливів

Послідовність різних взаємовиключних впливів для однієї

групи (Пр.: висновок про виснажуваність дітей, через  20- хвилинний перегляд  мультфільму  буде невалідним,  якщо попередньо ці діти грали в рухливі ігри)

 

2.2.6. Факт і артефакт  у експерименті. Проблема контролю в експерименті

Фактом у експерименті є встановлення однозначного каузаль- ного зв’язку між явищами. Якщо існує альтернативне пояснення каузального зв’язку — це артефакт. Відсутність артефактів забезпе- чується суворим контролем і свідчить про валідність експерименту.

Контроль артефактів  в експерименті

 

Контроль

суб’єктивних

            впливів            

подолання впли- вів, які свідомо або несвідомо здійснює учасник чи експеримента- тор

 

Контроль

ефекту

 послідовності

подолання впливів послі- довної дії варі- антів НЗ у внутрішньогру- пових планах

 

Контроль

константності

            умов   

подолання впли- вів,  що виника- ють через  різни- цю в умовах проведення експерименту

Контроль

еквівалентності

            груп   

подолання  впливів, що виникають че- рез нееквівалент- ність характерис- тик досліджуваних груп

 

Операціоналізація змінних

 

Процедури контролю впливу особистості учасника

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

 

Метод «пла- цебо наосліп» (Подвійний сліпий експеримент)

Для участі в експерименті формуються дві ідентичні за показ- никами групи. Експеримент проводиться за аналогічною  схе- мою в обох групах. Ні дослідник, ні учасники  не знають, яка група піддається впливу, а яка ні. Часто експеримент прово- дить експериментатор-дублер, якому не повідомляють мету

 

Метод обману

Базується на оголошенні  хибної мети та завдань  експеримен- ту. Одним із варіантів методу є приховування справжньої ме- ти та завдань  експерименту. Метод пов’язаний  із етичною ди- лемою «поінформованості учасників дослідження»

 

Метод прихованого експерименту

Учасники не підозрюють, що беруть участь  у експерименті.

Вплив здійснюється в природних умовах життя та діяльності учасників. Метод також  пов’язаний із етичною  дилемою «по- інформованості учасників  дослідження». Однак, використо- вується в тих випадках,  коли інтервенції  та їх наслідки не шкодять учасником, а дослідницька мета є вагомою

 

Метод незалежного виміру параметрів

Полягає у тому, що експериментальний ефект вимірюється не в ході експерименту, а пізніше прихованим способом, наприклад як вивчення  результатів діяльності учасника. Ви- користовується достатньо рідко, в силу складності прове- дення

 

Контроль за сприйманням ситуації

Метод полягає  в тому, що під час експерименту (якщо є така можливість) та після нього учасники опитуються щодо своїх ставлень до ситуації експерименту, експериментатора, ро- зуміння інструкції тощо. Такий метод дозволяє відкинути ре- зультати  викривлюють експериментальні висновки

 

Процедури контролю впливу особистості експериментатора

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

 

 

Автоматизація дослідження

Максимальна  формалізація процедури експерименту, уникнення встановлення неофіційних взаємин  з учасника- ми, жорстке слідування  планам та інструкціям

Метод «плацебо наосліп»

Див. «Вплив особистості учасника на експеримент»

Участь кількох експеримента- торів

Для проведення експерименту залучаються кілька дослід- ників, які або проводять паралельні дослідження або кон- тролюють  одне одного на кожному з етапів

 

Процедури контролю еквівалентності  груп

за  Гудвин Дж. Исследование в  психологии: методы и  планирова-

ние.  — СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

 

 

Рандомізація

Відбір учасників  у групи випадковим  чином (на основі табли- ці випадкових чисел, підкидання монети тощо)

 

Блокова рандомізація

Відбір випадковим чином рівної кількості учасників  в усі групи (якщо є чотири умови, то для кожної  з них випадковим  чи- ном обирається учасник  — блок №1; потім знову випадково обирається учасник  для кожної  з умов — блок №2 і т.д.)

 

Попарне урівнювання

Учасники відбираються у групи на основі попередніх вимірів так, щоб в кожній групі була однакова кількість осіб з певни- ми характеристиками

Постекспери- ментальний відбір

 

Після проведення експерименту з аналізу  усуваються ре- зультати  осіб, які провокують нееквівалентність груп

 

Процедури контролю ефекту  послідовності

за Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. —

СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

 

Повне позиційне зрівнювання

Використання усіх можливих  послідовностей впливу для кожного з учасників

Часткове позиційне зрівнювання

Використання частини  із усіх можливих  послідовнос- тей впливу для кожного із учасників

Обернене позиційне зрівнювання

Використання прямого та оберненого набору впливів для кожного із учасників

Блокова рандомізація

Використання кількох наборів рандомізованих впли- вів для кожного учасника

 

Контроль константності умов

за Солсо  Р. Л., Джонсон Х. Х., Бил  М. К. Экспериментальная психоло-

гия:  практический курс. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — 528 с.

 

Контроль паралельних впливів

Забезпечення неможливості впливу сторонніх змінних

Контроль незалежної змінної

 

Забезпечення  еквівалентності впливів

Контроль процедури експерименту

Забезпечення константності часових параметрів;

методів виміру; тривалості експерименту тощо

 

Особливості контролю в експериментах з малим N

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

 

Використання умов- імітацій

Введення в експеримент додаткової умови (умов),

яка містить сторонню змінну замість незалежної дозволяє проконтролювати ефект плацебо

Використання багаторазових вимірів

Використання в експерименті багаторазових вимі-

рів як до, так і після експериментального впливу дозволяє проконтролювати фонові  фактори

Використання серій вплив-вимір

Використання в експерименті багаторазових се-

рій вплив-вимір  дозволяє контролювати фонові фактори та ефект послідовності

Використання серій із по-

зиційним урівнюванням

Використання серій з різним чергуванням впливів

дозволяє контролювати ефект послідовності

 

Загальні правила контролю загроз  валідності експерименту

за  Кэмпбелл Д. Модели экспериментов  в социальной психологии и

прикладных  исследованиях. —  СПб:  Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

 

Фактори загрози

валідності

Спосіб контролю

Внутрішня

 

Фон

Наявність  еквівалентної контрольної групи або

значної  кількості експериментальних впливів на одній групі з вимірами після кожного впливу

 

Природній розвиток

Наявність  еквівалентної контрольної групи або

значної  кількості вимірів експериментального ефекту на одній групі

Ефект тестування

Наявність  контрольної групи або значної  кількості

вимірів експериментального ефекту

Інструментальна похибка

Наявність  контрольної групи або значної  кількості

експериментальних впливів на одній групі з вимі- рами після кожного впливу

Склад груп (відбір

учасників)

Наявність  еквівалентної контрольної групи або ви-

мірів до і після експерименту

Відсів учасників

(смертність)

Наявність  еквівалентної контрольної групи з вимі-

рами після впливу або виміру до та після експери- ментального впливу на одній групі

Зовнішня

Взаємодія виміру з

експериментом (Х)

Якщо виміри до та після впливу здійснюються на

різних групах еквівалентних між собою

Взаємодія складу груп з Х

Якщо вимір до експерименту здійснюються на од-

ній групі, а вимір після — на іншій еквівалентній, яка не тестувалася до експериментального впливу

Реакція учасників на ситуацію Х

Якщо вимір до експерименту здійснюються на од-

ній групі, а вимір після — на іншій еквівалентній, яка не тестувалася до експериментального впливу