Експериментальна психологія в схемах і таблицях - Навчальний посібник (Горбунова В.В.)

2.1. неекспериментальні методи дослідницької роботи

2.1.1. Класифікація  методів психологічного дослідження

Методи психологічного дослідження — спеціально розроблені інструменти для  вивчення психічного. В основу класифіка- цій психологічних методів покладені різні  критерії: мети дослідження, переважання якісного чи кількісного аналізу, етапів дослідження тощо.

Класифікація  методів психологічного дослідження за етапами наукового дослідження

за  Ананьев Б.  Г. Методология психологического  исследования.  —

СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

 

Група методів

Методи психологічного дослідження

Організаційні

методи

Порівняльний, лонгітюдний,  комплексний методи  — діють

протягом всього  дослідження як програма організації

Емпіричні

методи

Експериментальні методи (лабораторний, польовий,  природ-

ний, психолого-педагогічний експеримент); психодіагностич- ні методи (тести  стандартизовані та проективні,  анкетування, соціометрія, бесіда, інтерв’ю); праксиметричні методи (оцінка виробів та робіт, хронометрія, циклографія, професіографія); обсерваційні методи (спостереження, самоспостереження); біографічні методи (аналіз фактів дат і подій життєвого шляху людини, документації, свідчень тощо); моделювання  (матема- тичне, кібернетичне моделювання)

 

Закінчення таблиці

 

Методи аналізу (обробки) даних

Кількісний аналіз; якісний аналіз (диференціація матеріалу по типам, групам,  варіантам, складання психологічної ка- зуістики)

 

Інтерпретаційні методи

Генетичні  методи  (філогенетичний, онтогенетичний, істо- ричний власне  генетичний, соціогенетичний методи); структурні методи (психографія, типологічна  класифіка- ція, психологічний профіль)

 

Класифікація  методів психологічного дослідження на основі способу взаємодії  дослідника і предмета дослідження

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ

Реальна взаємодія дослідника  з предметом дослідження: тести, експеримент тощо

ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ

Взаємодія дослідника  з моделлю предмета: індукція, дедукція, моделювання

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МЕТОДИ

Взаємодія  із предметом у знаково- символічній формі: графіки,  таблиці, схеми

 

Класифікація  емпіричних методів психологічного дослідження за дослідницькою  метою

ОПИСОВІ МЕТОДИ

Описують дослідницькі дані: тести, бесіда, спостереження, біографічний метод тощо

КОРЕЛЯЦІЙНІ МЕТОДИ

Дозволяють встановити кореляційний

зв’язок — кореляційні дослідження

КАУЗАЛЬНІ МЕТОДИ

Дозволяють встановити причинно- наслідковий зв’язок — експеримент

 

2.1.2. Спостереження як метод психологічного дослідження

Спостереження — метод безпосереднього дослідження реаль- ності, спрямований на ідентифікацію, найменування, порівняння, опис та класифікацію окремих явищ та їх сукупності. Предметом спостереження як правило виступають поведінка, вербальна та не- вербальна активність, емоційна сфера та інші аспекти психічного, які піддаються безпосередньому вивченню.

Класифікація  видів психологічного спостереження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы:

учебник для  вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

 

 

КРИТЕРІЙ: особливості організації

•           Вільне  спостереження (нерегульоване,  нецілеспрямова- не) — мінімум обмежень стосовно предмета та організацій- них процедур.

•           Цілеспрямоване  спостереження — стандартизовані вимо- ги щодо мети, предмету  спостереження, особливостей ор- ганізації

КРИТЕРІЙ: рівень узагальне- ності одиниць дослідження

•           Систематичне  спостереження — високий  рівень  структу- рування та узагальнення одиниць  спостереження; наяв- ність системи  категорій  — параметрів спостереження.

•           Несистематичне спостереження — низький  рівень  систе- матизації одиниць спостереження, вибірковість параметрів спостереження

 

КРИТЕРІЙ: позиція спостеріга- ча

•           Зовнішнє спостереження — спостерігач не взаємодіє з пред- метом спостереження, реєструє його прояви зі сторони.

•           Включене  спостереження — спостерігач безпосередньо включений  у коло  осіб,  за  поведінковими проявами яких спостерігає

 

КРИТЕРІЙ: спосіб спостере- ження

•           Приховане спостереження (етологічний підхід) — спосте- рігач  не  повідомляє  учасникам про  процедуру спостере-

•           ження.

Відкрите спостереження (етнологічний) — спостерігач по-

відомляє учасникам  про процедуру спостереження

КРИТЕРІЙ: місце проведення

•           Польове спостереження — проводиться в умовах, звичай- них для життя та діяльності учасників.

•           Лабораторне спостереження — проводиться в умовах ла- бораторії

 

Закінчення таблиці

 

 

КРИТЕРІЙ: хронологія організації

•           Лонгітюдне спостереження — тривале  спостереження (до

•           кількох років) з одними і тими учасниками.

Періодичне  спостереження —  спостереження  протягом

чітко заданих проміжків  часу  з неодноразовими повторни- ми зрізами.

•           Одноразове спостереження — опис окремого  випадку.

 

КРИТЕРІЙ: спосіб звіту спостері- гача

•           Стандартизоване спостереження — цілеспрямоване спос- тереження, звіт готується за стандартизованою формою з описом  усіх можливих  параметрів.

•           Нестандартизоване спостереження —  спостереження, яке може бути цілеспрямованим, однак не мати чітких пара- метрів.

 

Процедура  спостереження

Підготовчий етап

Формулювання дослідницької проблеми,  предмета  та об’єкта спостереження, мети та орієнтовних завдань  спостереження, пошук бази спостереження, розробка дослідницької програми  (деталізованої схеми спостереження, із за- значенням усіх необхідних етапів, матеріалів та процедур, яка оформлюється у вигляді наукового  документу).

Слід розрізняти «об’єкт дослідження» як його науковий контекст і «об’єкт спосте- реження» як особу (вибірку), за якою спостерігають. Використання поняття «об’єкт» стосовно людей в такому контексті цілком коректно.

Структура дослідницької програми

 

Етап роботи

Пр.: Спостереження за уважністю студентів

протягом навчального дня

Вибір об’єкта (вибірки) та

предмета спостереження

Предмет:  уважність студентів  на лекціях; об’єкт:

група студентів

Вибір параметрів спосте- реження, системи їх кодування, способів реєстрації

Параметри та кодування: кількість перепитувань — (число),  кількість відволікань — (число);  відсто- ронений/зацікавлений вигляд — ВВ/ЗВ.  Реєстра- ція — безпосереднє спостереження та відеозапис

Вибір часової тривалості

Тривалість — навчальний день (4 пари по 80 хвилин)

Вибір технічних засобів

Відеокамера, листок протоколу, ручка

 

Вибір контрольованих параметрів

В ході спостереження студенти навчаються в од-

ній аудиторії,  яка постійно  провітрюється; мате-

ріал, що читається має однаковий ступінь склад-

ності та цікавості

 

Закінчення таблиці

Етап проведення  спостереження

На цьому етапі отримується емпіричний  матеріал,  ведеться протокол спостереження  (додатковий дослідницький документ,  в якому  фіксуються показники за  усіма  параметрами спостереження з метою  їх подальшого аналізу).

Структура протоколу спостереження

 

 

Учасники спостереження

Параметри спостереження

вигляд

кількість відволікань

кількість перепитувань

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1.

Олексій  С.

ЗВ

ЗВ

ЗВ

НЗ

3

8

4

2

2

3

4

7

2.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап обробки  та інтерпретації результатів

На цьому етапі здійснюється якісний та кількісний аналіз результатів, їх узагальнення, розробляються різноманітні пояснювальні схеми, типології та класифікації, інтерпретуються отримані результати.

2.1.3. Біографічний метод у психологічному дослідженні

Біографічний метод — комплексний метод психологічного дослідження, спрямований на вивчення біографічних подій (життєво- го шляху) людини. Біографічний метод налічує кілька модифікацій, представлений багатьма методиками та процедурами дослідницької роботи: аналіз щоденникових записів, автобіографій та біографій, психобіографічний метод (З. Фройд), каузометрия (Є. І Головаха, О. О. Кронік, К. А. Кронік), психологічна автобіографія (Є. Ю. Кор- жова), вчування (І. П. Маноха) та ін.

 

Підходи до розуміння біографічного методу

за Мошкова Б. Ю. Биографический метод и проблема личности уче-

ного  // Вопросы психологии. — 1994. — № 2. — С. 131–141.

Аналіз життєвого шляху особистості

Реконструкція значимих  для особис- тості подій і виборів, аналіз причинно- наслідкової  послідов- ності цих подій, прогноз  їх впливу на подальше життя

Аналіз особистісних характеристик

Вивчення  (авто) біогра- фій, щоденників, біо- графічних опитувальни- ків, свідчень тощо з метою отримання ін- формації про особистісні особливості людини

Узагальнення біографічних даних

Вивчення  біографій  з метою виділення характерних рис, особливостей розвитку та становлення особистості певної групи осіб (вчених, художників  тощо)

 

Ідеографічний підхід            Номотетичний підхід

Процедура  вчування (за І. П. Манохою)

за Основи психології: Підручник / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Ро-

менця. — К.: Либідь, 1999. — 632 с.

 

Етап роботи

Зміст  роботи

Отримання  фактичних даних про

життєвий  та творчий шлях людини

Встановлення емоційної насиченості та

смислової  значимості основних подій життя

Вчування  в зміст важливих  подій

Актуалізація для людини значимих подій,

вчування в їх зміст, переоцінка значимості

 

Процедура  каузометричного дослідження

за Головаха Е.И., Кроник А.  А.  Психологическое время личности. —

К.: Наукова думка, 1984. — 207 с.

 

Етап роботи

Зміст роботи

Біографічна розминка

Налаштування на роботу, позитивізація контакту

Формування списку подій

Виділення суб’єктивно значимих для людини подій

Датування подій

Вказування орієнтовних дат минулих і майбутніх подій

Причинний та цільовий аналіз міжподієвих від- носин

 

Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між поді- ями власного життя

Аналіз сфер подій

Віднесення подій до певної сфери (сім’я, робота  тощо)

 

2.1.4. Метод аналізу продуктів діяльності

Метод аналізу продуктів діяльності — система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацію, аналіз та тлумачення продуктів діяльності людини. Продукт (від лат. productus — виробля- ти) — такі реальні та ідеальні вияви активності людини, які можуть бу- ти об’єктивно вивчені: малюнки, щоденники, літературні твори тощо. Аналіз продуктів діяльності дозволяє робити опосередковані висновки про сформованість знань людини, її інтереси та здібності, розвиток тих чи інших психологічних якостей. Аналіз продуктів діяльності може ви- користовуватись як самостійний дослідницький метод, поєднуватись з іншими (спостереження та аналіз продуктів діяльності), а може входи- ти до складу інших методів, наприклад, біографічного дослідження.

Види дослідницького  матеріалу (продуктів діяльності)

 

Продукти діяльності матеріальної форми

Власне продукти діяль- ності як матеріальні вироби, окремої людини, такі, що відображують її індивідуальність: малюнки, вишивки, скульптури  тощо

 

Продукти діяльності знакової форми

Продукти  діяльності людини, фіксовані в од- ній із знакових систем, таких як мова чи танці: листи, твори, щоденни- ки, автобіографії,  танці тощо

 

Продукти діяльності ідеальної форми

Думки, міркування, плани, мрії та інші продукти діяльності, які вербалізуються при безпосередньому дослідженні  у ході бесіди або інтерв’ю

 

Етапи аналізу продуктів діяльності

за Основи психології: Підручник / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Ро-

менця. — К.: Либідь, 1999. — 632 с.

 

Етап роботи

Зміст роботи

Визначення сутності

предмета дослідження та побудова  теоретичної моделі досліджуваного явища

Дослідник має послідовно відповісти на ряд питань:

•           який зміст та мета діяльності, що досліджується;

•           яке значення має ця діяльність для людини;

•           за  допомогою   яких  інструментів   діяльність здійснюється (прийоми, засоби, техніки);

•           в  чому  полягає   власне   процес  діяльності

(як він відбувається);

•           що є продуктом  діяльності

 

Закінчення таблиці

 

Побудова  еталонної

моделі «продукту діяль- ності» (коли мета — вста- новлення певних норм: вікових, інтелектуальних)

Дослідник  будує  модель, еталон  для порівняння

продуктів  діяльності досліджуваного: модель

«ідеального продукту  діяльності», «продукту ді- яльності,  що відповідає  віку» тощо

Аналітична та прогнос-

тична робота

Аналіз продукту  діяльності, його порівняння з

еталонною моделлю, інтерпретація отриманих результатів, дослідницький прогноз

 

2.1.5. Архівний метод у психологічному  дослідженні

Архівний метод1  — аналіз та тлумачення інформації, яка була зі- брана та збережена (заархівована). Як правило, аналізується інформація, зібрана не фахівцями-психологами, а така, що відповідає не всім вимо- гам психологічного дослідження. Архівний метод є скоріше формою організації дослідження, ніж самостійною процедурою. Так, на основі аналізу архівних матеріалів може здійснюватись біографічне дослід- ження, також можуть аналізуватися заархівовані продукти діяльності.

Види архівних досліджень

 

Аналіз заархівованих продуктів діяльності

Аналіз продуктів діяльнос- ті людини, які зберігалися

у особистих архівах, біблі- отеках, галереях тощо. Пр.: Аналіз щоденникових записів О. Кобилянської

 

Аналіз статистичних архівних даних

Аналіз документації  та інших інформаційних матеріалів.

Пр.: Аналіз записів  в історіях хвороби наркологічних пацієнтів

 

Аналіз психологічних архівів

Аналіз заархівованих результатів психологічних досліджень.

Пр.: Метааналіз ефективності різних форм психотерапії

 

1 В американській психології під архівними (анг. archiv — архівний, відобра- жений в документах) розуміють дослідження, в яких психолог безпосередньо не контактує з предметом дослідження, а вивчає його опосередковано через документи та інші записи, продукти діяльності.

 

Переваги і недоліки архівних досліджень в психології

за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК,

2002.  — 480 с. та  Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

 

Переваги

Наявність  великої кількості архівних  матеріалів,  доступних для вивчення,

таких, що стосуються майже  усіх сфер життя та діяльності людини (га- зетні статті, судові протоколи, лікарняні архіви, документація організацій тощо)

Можливість  вивчати унікальні нетипові моделі поведінки  (особливості

творчості  відомих письменників, поетів, художників, скульпторів тощо)

Можливість  вивчати події, які не піддаються  маніпуляції (Пр.: особливос-

ті перебігу посттравматичного стресу у жертв автокатастроф)

Економія часу на збір матеріалів

Недоліки

Недоступність окремих  записів  та матеріалів

Неточність  даних  внаслідок  збору не фахівцями  (пропуски інформації,

нерепрезентативність вибірки)

Ризик викривлення результатів внаслідок  ефекту Пігмаліона (експери-

ментатор може відібрати лише ту інформацію, яка підтверджує гіпотезу)

Труднощі статистичної обробки отриманих даних внаслідок  їх різнорід- ності (збір даних міг відбуватися у різний спосіб  за різними процедура- ми, що спричиняє труднощі при його систематизації та аналізі)

 

2.1.6. Бесіда, інтерв’ю та анкетування у психологічному  дослідженні

Бесіда, інтерв’ю та анкетування належать до емпіричних ме- тодів одержання інформації на основі вербальної комунікації, широ- ко використовуються як у практиці психологічних досліджень, так і в практиці психологічної допомоги.

Бесіда — вільне, відносно нерегламентоване спілкування між психологом та учасником дослідження (терапії). Бесіда є одним з найпоширеніших методів.

Інтерв’ю — це бесіда організована у формі опитування, коли обов’язковою є процедура постановки стандартизованих питань та реєстрації відповідей на них.

 

Анкета — це стандартизоване інтерв’ю, представлене в пись- мовій формі.

Бесіда, інтерв’ю та анкетування не належать до стандартизова- них діагностичних методів та не потребують при розробці процедур валідизації.

Використання бесіди, інтерв’ю та анкетування у психологічних  дослідженнях

 

Дослідницька (експериментальна, діагностична) бесіда

Використовується  в  ситуації   дослідження  (експерименту,  діагностики, патопсихологічного обстеження)

 

Вступ у дослідження

Використовується на початку  дослід- ження  з метою пояснення змісту та мети роботи, надання  інструкції

Власне  дослідження

Використовується з метою вияв- лення та подальшого аналізу даних про досліджуване явище

Діагностичне інтерв’ю

Анкетування

Використання бесіди  та інтерв’ю у практиці психологічної  до- помоги

Клінічна (терапевтична) бесіда

Використовується   в   ситуації    психологічної   допомоги    (психотерапії, психологічного консультування, психокорекції)

 

Налаштування на роботу Використову- ється  на по- чатку роботи з метою позитивізації контакту, налаштування на роботу

 

Надання освітньої інформації Використову- ється  з метою надання  інфор- мації про зміст та структуру психологічної допомоги

 

Вивчення особистості клієнта Використову- ється  з метою ви- вчення особис- тості клієнта, дослідження його особистісних якостей

Діагностичне інтерв’ю

Анкетування

 

Надання психологічної допомоги Використову- ється  з метою здійснення тера- певтичних  інтер- венцій; надання психологічної допомоги

Клінічне інтерв’ю

 

Правила формулювання  питань у бесіді,  інтерв’ю та анкеті

за  Панина Н. В.  Технологии социологического исследования. —  К.:

Институт социологии НАН Украины, 1998. — 280 с.

 

Правило

Зміст

Стислість

Питання мають формулюватися максимально коротко, без

зайвих слів, зворотів  та пояснень

 

Однозначність

Побудова питань без двозначностей, простих для розумін- ня, без прихованих підпитань та можливостей «власного тлумачення»

Визначеність

понять

Використання при формулюванні питань лише визначених

термінів та понять,  або їх попереднє роз’яснення

 

Конкретність

Конкретизація питань як їх доформулювання, роз’яснення Пр.: розподіліть, будь ласка,  за ступенем важливості якості справжнього педагога  (такого, якому б Ви довірили власну дитину)

Відсутність

претензійності

Формулювання питань без претензій на очевидність відпо-

віді або вищість дослідника

 

Види питань за структурою потенційної відповіді

Відкриті запитання

Питання з широким діа- пазоном, яке вимагає розгорнутої відповіді. Пр.: Опишіть, будь ласка,  свій звичайний день

Закриті запитання

Питання вимагає короткої  і конкретної відповіді.

Пр.: Чи вмієте Ви раціонально розподіляти свій час?

Запитання із варіантами відповідей

Відповідь передбачає кілька варіантів вибору. Пр.: У критичних ситуаціях  Ви спокійний чи тривожний?

 

Види питань за особливостями побудови

 

Вид питання

Характеристика

Приклад

 

Нейтральне

Питання без тиску на досліджува-

ного, таке, що дозволяє розкрити власну  думку, не містить варіантів відповідей та підказок

Як Ви вважаєте, в чому причина  ситуації, що склалася?

Кероване

Питання з натяком на те, що дослід-

ник передбачає або знає  відповідь

Ви вважаєте, що діти

не справедливі до Вас?

 

Дзеркальне

Питання, яке відображує поперед-

ню фразу (звернення) досліджува- ного. Питання-повтор

Я нещасний.Ви вважа-

єте себе нещасливою людиною?

 

Закінчення таблиці

 

 

Уточнююче

Питання, яке ставить  на меті уточ- нити зміст думки досліджуваного

Я вважаю себе чесною

людиною.Що Ви розу- мієте під чесністю?

Питання-пауза

Мовчазне  питання,  без використання вербальних засобів.

Активно використовується погляд, вираз  обличчя  тощо

 

2.1.7. Стандартизовані опитувальники та тести як методи психологічного дослідження

Стандартизовані тести та опитувальники — психодіагнос- тичні методи, спрямовані на встановлення типових якостей та характе- ристик людини на основі стандартизованих дослідницьких процедур.

Тест (від англ. test — проба, перевірка) — фіксоване у часі та визначене за процедурою дослідження індивідуально-психологічних характеристик людини. В широкому розумінні тестами вважають усі стандартизовані психодіагностичні методи, в тому числі особистісні опитувальники і проективні методики. У вузькому розумінні тест — це процедура розв’язання стандартизованих завдань.

Опитувальники — стандартизовані діагностичні методи, що представляють собою серію стандартизованих питань.

Усі стандартизовані діагностичні методи мають відповідати ви- могам валідності, надійності та репрезентативності.

Основні характеристики стандартизованих діагностичних ме- тодів

Валідність

Комплексна характе- ристика методики,  яка вказує  на її здатність  ви- мірювати саме той пара- метр, для виміру якого вона призначена

Надійність

Характеристика мето- дики, яка свідчить про точність психодіаг- ностичних вимірів та стійкість тесту до дії сторонніх факторів

Репрезентативність

Характеристика мето- дики, як можливість  її використання на тій або іншій вибірці з високою  надійністю результатів

 

Типологія стандартизованих діагностичних методів

за Общая психодиагностика / Под ред. Бодалева А. А., Столина В. В. —

М.: МГУ, 1987. — 304 с.

 

 

Вплив дослід- ника

Предмет психодіагностики

здібності

та психіч- ні функції

особис-

тісні риси

індивідуальні харак-

теристики суб’єк- тивного досвіду

мотива-

ція, став- лення

характеристи-

ки спілкуван- ня та взаємодії

 

Міні- мальний

об’єктив-

ні тести

 

 

 

 

тести-опитувальники

 

 

 

Серед-

ній

 

 

психосемантичні методики,

проективні техніки

 

Макси-

мальний

 

 

 

 

діалогічні

методики

 

2.1.8. Кореляційне дослідження

Кореляційне дослідження (від англ. correlation — співвідношен- ня, взаємозв’язок) проводиться з метою перевірки статистичної гіпо- тези про наявність зв’язку між двома або більше явищами. Наявність кореляційного зв’язку свідчить про залежність між досліджуваними явищами, однак не вказує на те, яке з них є причиною, а яке наслідком.

Основні типи (плани) кореляційних досліджень

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер,

2001. — 320 с.

 

Типи

Характеристика

 

Порівняння двох груп

Порівнюються результати психологічного досліджен- ня (виміру)  тієї або іншої якості, стану тощо представ- ників двох груп (пр.: схожість/відмінність реакцій  на критичну ситуацію чоловіків та жінок)

 

Одновимірне дослідження однієї групи в різних умовах

Порівнюються результати психологічного досліджен- ня (виміру)  тієї або іншої якості чи стану тощо у пред- ставників  однієї групи в різних умовах (пр.: порівнян- ня рівня тривожності першокласників в період адапта- ції до навчання та наприкінці першого  року навчання)

Закінчення таблиці

 

 

Багатовимірне  ко- реляційне дослід- ження

Порівнюються результати психологічного досліджен- ня (виміру)  тієї або іншої якості, стану тощо представ- ників трьох і більше груп (Пр.: порівняння реакцій  на ситуацію невдачі дітей різного віку)

 

Структурне кореля- ційне дослідження

Досліджується відмінність у рівні значимих  кореляцій- них залежностей між показниками представників різ- них груп (Пр.: дослідження впливу різних варіантів статі батько(мати)/дитина на схожість їх особистіс- них рис)

 

Лонгітюдне кореля- ційне дослідження

Дослідження за схемою  часових серій,  коли дослідни- ка цікавлять особливості динаміки кореляційного зв’язку між явищами протягом певного  часу (Пр.: ви- вчення залежності шкільної тривожності від рівня ус- пішності виконання навчальних завдань протягом шкільного навчання)

 

Залежність типу коефіцієнта кореляції від способу вимірювання

за лекційними матеріалами до курсу «Математичні методи у психо-

логії» В. О. Климчука

 

X Y

1

2

3

4

Дихотомічна шка-

ла найменувань

(1)

Коефіцієнт кореляції?

 

 

 

Дихотомічна шка- ла найменувань (2) припущення про нормальний розподіл

 

Коефіцієнт кореляції?

(в більшості випадків)

 

Тетрахорич- ний коефіці- єнт кореля- ції

 

 

 

Порядкова шкала

(3)

Бісеріаль- ний ранго- вий коефіці- єнт кореля- ції Кертена і Гласса

Бісеріаль- ний ранго- вий коефіці- єнт кореля- ції Кертена і Гласса

Коефіцієнт рангової  ко- реляції Спірмена або?  Кен- далла

 

 

Шкали інтервалів чи відношень (4)

Точковий  бі-

серіальний коефіцієнт кореляції

Бісеріаль-

ний коефіці- єнт кореля- ції

Міра не

існує.  Слід один з рядів перетворити

Коефіцієнт кореляції Пірсона