Господарське законодавство - Навчальний посібник (Мандриковський М. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 загальнІ положення
Читать: Розділ 2 основнІ напрямки та форми участІ держави І мІсцевого самоврядування у сферІ господарювання
Читать: Розділ 3 обмеження монополІзму та захист суб’ЄктІв господарювання І споживачІв вІд недобросовІсноЇ конкуренцІЇ
Читать: Розділ 4 господарська комерцІйна дІяльнІсть (пІдприЄмництво)
Читать: Розділ 5 некомерцІйна господарська дІяльнІсть
Читать: Розділ 6 суб’Єкти господарювання. загальнІ положення
Читать: Розділ 7 об’Єднання пІдприЄмств
Читать: Розділ 8 господарськІ товариства, поняття та види
Читать: Розділ 9 господарська дІяльнІсть кооперативІв
Читать: Розділ 10 споживча кооперацІя
Читать: Розділ 11 засоби регулювання господарськоЇ дІяльностІ
Читать: Розділ 12 припинення пІдприЄмницькоЇ дІяльностІ
Читать: Розділ 13 банкрутство
Читать: Розділ 14 об’Єкти майнових прав суб’ЄктІв пІдприЄмницькоЇ дІяльностІ
Читать: Розділ 15 майно  як основа господарювання
Читать: Розділ 16 вІдповІдальнІсть за порушення у сферІ господарювання (загальнІ засади)
Читать: Розділ 17 штрафнІ та оперативно-господарськІ
Читать: Розділ 18 договІрне право. загальнІ положення про договори
Читать: Розділ 19 договори про передачу майна у власнІсть
Читать: Розділ 20 порядок заняття торговельною дІяльнІстю
Читать: Розділ 21 вІдповІдальнІсть суб’ЄктІв пІдприЄмництва за порушення правил торговельноЇ дІяльностІ
Читать: Розділ 22 порушення законодавства про захист прав споживачІв
Читать: Розділ 23 транспортнІ договори (загальнІ положення про перевезення)
Читать: Розділ 24 поняття права промисловоЇ власностІ
Читать: Розділ 25 антимонопольне регулювання пІдприЄмницькоЇ дІяльностІ
Читать: Розділ 26 зовнІшньоекономІчна дІяльнІсть
Читать: Розділ 27 ІноземнІ ІнвестицІЇ
Читать: Розділ 28 спецІальнІ (вІльнІ) економІчнІ зони
Читать: Розділ 29 концесІЇ
Читать: Розділ 30 ІншІ види  спецІальних режимІв господарськоЇ дІяльностІ
Читать: Додатки